/
/
/

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Korta fakta

  • Antalet legitimerade personer som är yrkesverksamma fortsätter att öka för de flesta yrkesgrupperna i förhållande till befolkningen. Antalet apotekare, kiropraktorer, logopeder och naprapater per 100 000 invånare har ökat med över 20 procent åren 2010–2014. Under samma tidsperiod har antalet barnmorskor, biomedicinska analytiker och receptarier minskat i förhållande till befolkningen.
  • I statistiken ingår samtliga 21 legitimerade yrkesgrupper samt medicinska och dentala specialister.

För att hjälpa hälso- och sjukvården i deras personalplanering arbetar Socialstyrelsen med nationella planeringsstödet (NPS). En del av stödet är att ta fram statistik över hälso- och sjukvårdspersonal.

Statistikrapporter

Vi publicerar årligen en analyserande årsrapport samt underlagsrapporter, inklusive två officiella statistikrapporter. Dessutom publicerar vi en långsiktig prognos över arbetsmarknaden årligen.

Analyserande årsrapport

Den analyserande årsrapporten gör en analys av arbetsmarknaden baserad på övriga rapporter:

Underlagsrapporter

Följande underlagsrapporter beskriver arbetsmarknadsstatus för respektive yrkesgrupp:

Officiella statistikrapporter

De två officiella statistikrapporterna redovisar antal utfärdade legitimationer och specialistbevis samt arbetsmarknadsstatus för samtliga grupper. Rapporterna ingår i Sveriges officiella statistik:

Långsiktig prognos

Den långsiktiga prognosen över arbetsmarknaden framöver:

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

I statistikdatabasen kan du titta på statistik om ovanstående yrkesgrupper från och med 1995. Uppgifterna delas in efter län, sjukvårdsregion, kön, åldersklass och regi, det vill säga offentlig eller privat.

Källor till statistiken

Uppgifterna kommer bland annat från registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). Dessa uppgifter kompletteras med Statistiska centralbyråns (SCB:s) register Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier. Dessutom hämtas uppgifter från SCB:s företagsdatabas och Skolverkets register över pedagogisk personal (Lärarregistret).

Kvalitet och bortfall

Tillgångsstatistiken tar inte hänsyn till sysselsättningsgraden, vilket innebär att statistiken över antalet arbetande legitimerad sjukvårdspersonal inte nödvändigtvist motsvarar  antalet heltidstjänster. I den analyserande årsrapporten presenterar vi dock en undersökning som uppskattar att personerna i statistiken arbetar heltid i genomsnitt.  På webbsidan om Nationella planeringsstöder hittar du mera information.

Beställa data och statistik

För att beställa statistik kontaktar du oss som är ansvariga för statistiken. Sysselsättningsuppgifterna är avidentifierade, vilket gör att det inte är möjligt att beställa sådana uppgifter för forskningsändamål. Uppgifter om legitimation och specialistbevis i Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innehåller däremot personnummer och kan beställas via länken ovan.