/
/
/

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Korta fakta

  • Antalet legitimationer fortsätter att öka för de flesta yrkena inom hälso- och sjukvården. Under åren 2011-2015 har antalet legitimerade apotekare, logopeder, dietister och fysioterapeuter per 100 000 invånare ökat med cirka 20 procent. Under samma tidsperiod har antalet receptarier och psykoterapeuter minskat i förhållande till befolkningen.
  • De vanligaste legitimationsyrkena var sjuksköterska och läkare vilka tillsammans utgjorde över hälften av den sysselsatta legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen år 2015.
  • För den största yrkeskåren, sjuksköterskor, utgjorde kvinnor 88 procent och män 12 procent av den sysselsatta personalen år 2015. Andelen kvinnor som legitimerades till sjuksköterskor år 2016 var 90 procent och 10 procent var män.
  • I statistiken ingår samtliga 21 legitimerade yrkesgrupper samt medicinska och dentala specialister.

För att hjälpa hälso- och sjukvården i deras personalplanering arbetar Socialstyrelsen med nationella planeringsstödet (NPS). En del av stödet är att ta fram statistik över hälso- och sjukvårdspersonal.

Statistikrapporter

Vi publicerar årligen en officiell statistikrapport.

Officiella statistikrapport

Den officiella statistikrapporten redovisar antal utfärdade legitimationer och specialistbevis samt arbetsmarknadsstatus för samtliga grupper. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik:

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

I statistikdatabasen kan du titta på statistik om sysselsatt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal från och med 1995. Uppgifterna delas in efter län, sjukvårdsregion, kön, åldersklass och regi, det vill säga offentlig eller privat.

Källor till statistiken

Uppgifterna kommer bland annat från registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). Dessa uppgifter kompletteras med Statistiska centralbyråns (SCB:s) register Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier. Dessutom hämtas uppgifter från SCB:s företagsdatabas och Skolverkets register över pedagogisk personal (Lärarregistret).

Kvalitet och bortfall

Tillgångsstatistiken tar inte hänsyn till sysselsättningsgraden, vilket innebär att statistiken över antalet arbetande legitimerad sjukvårdspersonal inte nödvändigtvis motsvarar  antalet heltidstjänster. I den analyserande årsrapporten presenterar vi dock en undersökning som uppskattar att personerna i statistiken arbetar heltid i genomsnitt. På webbsidan om Nationella planeringsstödet hittar du mera information.

Beställa data och statistik

För att beställa statistik kontaktar du oss som är ansvariga för statistiken. Sysselsättningsuppgifterna är avidentifierade, vilket gör att det inte är möjligt att beställa sådana uppgifter för forskningsändamål. Uppgifter om legitimation och specialistbevis i Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innehåller däremot personnummer och kan beställas via länken ovan.