/
/
/

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda

Korta fakta
 • I Sverige föds ungefär 110 000–115 000 barn varje år och av dessa är cirka 3 400 flerbörder (främst tvillingar).
 • Äldst är förstföderskorna i Stockholm (30,1 år) och yngst är mödrarna i Kalmar län (27,3 år).
 • 17,4 procent av alla förlossningar sker med kejsarsnitt. Bland förstföderskor är andelen 19,2 procent år 2015. Kejsarsnittsfrekvensen skiljer sig stort mellan landsting.
 • De tre landsting där förstföderskor i högst utsträckning fick ryggbedövning (epidural) vid vaginal förlossning var Västmanland med 66,1 procent, Östergötland 63,8 procent och Stockholm med 62,8 procent. I Skåne var andelen 37,5 procent och i Kronoberg var den 39 procent, jämfört med rikets 52,6 procent.

Statistikrapporter

 • Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2015 är en rapport som omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige samt uppgifter om behandlingsresultat vid assisterad befruktning. Rapporten baseras på medicinska födelseregistret (MFR) och ingår i Sveriges officiella statistik. Rapporten publiceras årligen i december.
 • Vi har dessutom en statistikrapport om fosterskador och kromosomavvikelser som baseras på uppgifter från medicinska födelseregistret, fosterskaderegistret samt patientregistret, se statistiksidan om fosterskador och kromosomavvikelser för mer information.

Statistikdatabasen för dig som vill veta mer

 • statistikdatabasen finns uppgifter om gravida, förlossningar och nyfödda från och med 1973 på landstingsnivå. Där kan du bland annat jämföra mödrarnas åldrar och antalet förstföderskor och omföderskor (paritet) och hur det skiljer sig regionalt.  

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller information om

 • mödrarna, exempelvis ålder, rökvanor före, i tidig och i sen graviditet, längd, vikt, uppgifter om tidigare graviditeter och förlossningar samt läkemedelsanvändning under graviditeten
 • förlossningarna, exempelvis förlossningssätt (start och avslut), smärtlindringsmetoder, perinealbristningar, fosterläge, förlossningsdiagnoser och åtgärder
 • de nyfödda, exempelvis uppgift om börd (enkelbörd eller flerbörd, det vill säga tvilling, trilling etc.), födelsevikt, längd, huvudomfång, graviditetslängd, överlevnad, diagnoser och åtgärder
 • behandlingsresultat vid assisterad befruktning (sen år 2009).

Källor till statistiken

Statistiken kommer från medicinska födelseregistret (MFR). Förlossningsvården ansvarar för att  journaler från mödrahälso- och förlossningsvård för mor och barn skickas in till Socialstyrelsen för alla graviditeter som lett fram till förlossning. Uppgifterna kopplas därefter till Statistiska centralbyråns folkbokföringsuppgifter. Inga uppgifter finns om spontana eller inducerade aborter i MFR.

De uppgifter om assisterad befruktning som publiceras i årsrapporten hämtas från Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning, Q-IVF.

Kvalitet och bortfall

Statistikens kvalitet och bortfall är generellt god. Överensstämmelsen för antalet födda barn jämfört med Statistiska centralbyråns uppgifter var cirka 97 procent år 2013. Särskilda ansträngningar görs för att inhämta kompletta uppgifter om dödfödda och neonatalt avlidna barn.

Det är något högre bortfall bland mödrahälsovårdsuppgifter (cirka 2 till 2,5 procent) jämfört med uppgifterna som rapporteras vid förlossningen. De senaste åren har Region Halland haft högst bortfall på mödrahälsovårdsuppgifterna, drygt 12 procent. För landstingen i Uppsala, Blekinge och Västernorrland har bortfallet varit kring 5 procent.

Vissa variabler i statistiken finns med i statistiken för enbart vissa tidsperioder. Se medicinska födelseregistrets variabelförteckning för information om detta.

Beställ data och statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa data och statistik. Du kan exempelvis beställa tabeller om specifika diagnoser fördelat på graviditetslängd eller begära samkörning med något annat hälsodataregister, exempelvis läkemedelsregistret för att se hur mödrar använt receptförskrivna läkemedel före eller under graviditet.