/
/
/

Statistik om fosterskador och kromosomavvikelser

Korta fakta

  • Övervakning av fosterskador är viktigt för att tidigt kunna upptäcka eventuella riskfaktor för fosterskador, exempelvis läkemedel.
  • Ungefär 2–3 procent av alla barn föds med någon form av fosterskada eller kromosomavvikelse. För de flesta skadorna vet man dock inte orsaken.
  • Varje år föds cirka 100–200 barn med Downs syndrom. Antalet ökar inte trots att kvinnorna blir allt äldre när de föder barn. De konstanta antalen födslar med Downs syndrom beror framförallt på att den ökande prenatala diagnostiken leder till att en allt större andel av foster med trisomi 21 aborteras.

Statistikrapporter

  • Fosterskador och kromosomavvikelser är en årlig rapport som bland annat tittar på ökningar och minskningar av fosterskador och kromosomavvikelser. Rapporten är inte enbart en beskrivning av statistik, utan behandlar olika teman för olika årgångar. Årets rapport tar särskilt upp frågan om regionala skillnader. Till och med statistikåret 2005 hette rapporten Missbildningsregistrering.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller uppgifter om bland annat nyfödda barn, både levande födda och dödfödda med en graviditetslängd på minst 22 fullbordade graviditetsveckor, som föds med en fosterskada eller kromosomavvikelse, samt foster vid graviditeter avbrutna på grund av fosterskada eller kromosomavvikelse.

Kvalitet och bortfall

Sedan 2014 används, vilket berättas i punkten nedan, flera register för att identifiera nyfödda barn med någon fosterskada. Åtminstone för kromosomavvikelser antas registret ha en nästan 100-procentig täckning.

Källor till statistiken

Före 2014 baserades statistiken enbart på data från registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser. Från och med 2014 års statistik används dessutom uppgifter från medicinska födelseregistret och patientregistret. Fosterskador som är noterade inom 365 dagar registreras.

Beställa data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa statistik eller data för forskningsändamål.