Statistik om kommunal familjerådgivning

Korta fakta
  • 63 000 personer besökte den kommunala familjerådgivningen 2015.
  • Reparationsarbete är fortfarande vanligast (47 procent av alla ärenden som avslutades under 2015)
  • 45 000 barn berördes av ärenden som påbörjades under 2015

Statistikrapporter

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller mängduppgifter om rådgivning som bedrivits eller bekostats av samtliga kommuner, oavsett om kommunerna själva bedrivit verksamheten eller upphandlat den av en annan utförare.

I statistiken ingår inte familjerådgivning hos till exempel kyrkliga organisationer eller rent privat driven familjerådgivning. Den innehåller inte heller uppgifter om de samarbetssamtal som finns i kommunernas familjerättsliga verksamhet. Sådana uppgifter redovisas i Socialstyrelsens statistik om familjerätt.

Källor till statistiken

Statistiken samlas in av Statistiska centralbyrån genom årliga enkäter, på uppdrag av Socialstyrelsen.

Bortfall och kvalitet

Samtliga kommuner utom Gällivare rapporterade åtminstone några uppgifter under 2015. Det partiella bortfallet varierar mellan frågorna och var som mest 19 kommuner.

Beställa data och statistik

Eftersom statistiken består av mängduppgifter kan individdata för forskningsändamål inte beställas. Den statistik som samlas in publiceras i sin helhet i årsrapporten.