Statistik om ekonomiskt bistånd

Korta fakta

  •  År 2015 fick 226 511 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året.
  •   År 2015 betalades drygt 10,6 miljarder kronor ut till hushåll.
  • Under året fanns drygt 415 500 biståndsmottagare, varav drygt 270 600 var vuxna. Cirka 129 000 var kvinnor, 143 600 män och 143 000 barn. 
  • Av de vuxna biståndsmottagarna var drygt 37 procent mellan 18 och 29 år. 

Statistikrapporter

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

  • statistikdatabasen finns uppgifter som gör det möjligt att göra egna statistikuttag, på riket, län och kommun. Bland annat kan du  se hur många hushåll som varit i behov av bistånd från 1991 och framåt, och storleken på de belopp som har betalats ut. Det går också att göra uttag på antal biståndstagare, fördelat på åldersklasser.

Statistikens innehåll

Statistiken redovisar antalet biståndsmottagare och biståndshushåll samt utbetalat ekonomiskt bistånd uppdelat efter olika bakgrundsfaktorer som kön, ålder, hushållstyp och kommun.

Från och med år 2012 ingår inte längre introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar i statistiken.

Statistik över mottagare av ekonomiskt bistånd som varit arbetslösa och inte fått annan ersättning redovisas till och med 2007 i de årliga rapporterna. 2007–2011 redovisades de i separata tabeller, eftersom uppgifterna inte ingår i den officiella statistiken. Kontakta oss för tillgång till dessa. För nyare uppgifter behöver en statistikbeställning göras.

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på individuppgifter från landets samtliga kommuner. De insamlade statistikuppgifterna lagras sen i registret över ekonomiskt bistånd. Se registrets variabelförteckning för ytterligare information.

Kvalitet och bortfall

Varje år gör vi en beskrivning av kvaliteten på statistiken, som går att hitta på Statistiska centralbyråns webbsida om statistik över ekonomiskt bistånd.

Du hittar också information för årsvisa jämförelser i den årliga statistikrapporten.

Uppgifterna för ekonomiskt bistånd 2014 är underskattade, med drygt 1 procent på riksnivå, då en del kommuner inte lämnat in uppgifter. Dessa kommuner har inte lämnat in uppgifter de senaste tre åren och inga skattningar har gjorts för deras bortfall år 2014.

På grund av det bortfall som ej skattas på riks- samt länsnivå så måste hänsyn till detta tas vid jämförelser med tidigare år. Uppgifter saknas för Botkyrka, Högsby samt Lycksele år 2014 och riksvärden är inte justerade för bortfallet av dessa kommuner. Kommunerna utgjorde år 2011, då de senast rapporterade in, drygt 1 procent av alla hushåll i riket, och drygt 1 procent av det totalt utbetalade ekonomiska biståndet.

Beställa data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du  beställa data eller statistik. Du kan till exempel beställa antal sökande och medsökande, fördelat på ålder och försörjningshinder, eller antal barn per hushåll.

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Andreas Petersson
075-247 37 19

Om utveckling av statistiken
Ingalill Paulsson Lütz
075-247 31 15