Statistik om ekonomiskt bistånd

Befolkningens behov av ekonomiskt bistånd påverkas av situationen på arbetsmarknaden, hur trygghetssystemen är utformade, av befolkningsförändringar samt av inkomst- och kostnadsutveckling.

Testinsamling av ytterligare statistikuppgifter om ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsen har gjort en testinsamling för att se hur vi kan samla in uppgifter om kommunernas arbetsfrämjande insatser och avslutsorsaker för ekonomiskt bistånd.

Års- och månadsstatistik

Statistik om ekonomiskt bistånd redovisas i årsrapporter och, från och med 2012, i preliminär månadsstatistik, där bland annat förändringar kan följas per län och kommun.

Statistiken grundar sig på individuppgifter från landets samtliga kommuner. Den visar antalet biståndsmottagare och biståndshushåll samt utbetalat ekonomiskt bistånduppdelat efter olika bakgrundsfaktorer som kön, ålder, hushållstyp och kommun. De insamlade statistikuppgifterna lagras i registret över ekonomiskt bistånd.

Till och med 2011 publicerades kvartalsrapporter, men månadsstatistiken har ersatt dessa. Årsrapporterna och de tidigare kvartalsrapporterna ingår i Sveriges officiella statistik.

Introduktionsersättning ingår inte från och med 2012

Statistiken omfattar ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt enligt 4 kap. 1 § samt i förekommande fall 4 kap. 2 § i socialtjänstlagen (2001:453). Från och med 2012 ingår inte utbetalningar enligt den tidigare lagen (1992:1068) om introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar. Den etableringsersättning som kommit istället ingår inte heller i statistiken.

Försörjningshinder och ändamål med utbetalat bistånd

Från och med 2010 finns även uppgifter om försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd. Årsstatistiken om försörjningshinder och ändamål har hittills redovisats i en separat rapport, men uppgifterna ingår också i månadsstatistiken.

Statistikdatabasen

I statistikdatabasen finns uppgifter som gör det möjligt att göra statistikuttag enligt eget önskemål. Databasen uppdateras med nya uppgifter i samband med att den årliga statistikrapporten kommer ut.

Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Statistik över mottagare av ekonomiskt bistånd som varit arbetslösa och inte fått annan ersättning redovisas i separata tabeller, eftersom den inte ingår i den officiella statistiken. Till och med statistikåret 2007 redovisades dessa uppgifter i de årliga rapporterna.