Cancerstatistik

Cancer är en av dagens stora folksjukdomar. Forskningen gör ständiga framsteg, samtidigt som det står klart att allt fler kommer att drabbas av cancer, genom att vi lever längre. Allt detta pekar på vikten av väl utvecklad statistik om cancer.

Socialstyrelsens cancerstatistik kommer från olika källor, och omfattar nya cancerfall (incidens), förekomst i befolkningen (prevalens), dödlighet (mortalitet), överlevnad samt sluten vård. Cancerregistret med uppgifter om nya cancerfall är en central källa, men statistik om cancer hämtas också från dödsorsaksregistret och patientregistret.

Cancer i siffror tar upp allt från nya cancerfall till överlevnad, och ger också grundläggande fakta om olika cancersjukdomar i populärvetenskaplig form. Socialstyrelsen ger ut Cancer i siffror i samarbete med Cancerfonden.

Cancer Incidence in Sweden har publicerats årligen sedan cancerregistret startade 1958. Rapporten är på engelska och vänder sig i första hand till professionen. Den redovisar framför allt nya fall i olika cancersjukdomar. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Från och med 2009 års statistik redovisas också basalcellscancer i rapporten.

I statistikdatabasen NORDCAN finns statistik om såväl incidens som prevalens och mortalitet för olika cancerdiagnoser i Sverige och övriga nordiska länder.

I Socialstyrelsens statistikdatabas finns uppgifter från cancerregistret om nya cancerfall på läns- och riksnivå från och med 1970. Statistiken kan delas upp på cancerdiagnoser och dessutom på tumörtyper. I databasen finns också uppgifter från dödsorsaksregistret om dödligheten i cancer från och med 1997, och från patientregistret om personer som vårdats för cancer från och med 1998.

Incidensmatriser för riket och på länsnivå finns att ladda ner. Tabellerna är fördelade på diagnosår, ICD-7 och kön.

Matris Cancerincidens Riket 1958-2011

Matris Cancerincidens Län 1970-2011

Prevalensen av en viss cancer definieras som antalet personer i en viss population som fått den aktuella cancerdiagnosen och som lever vid en specificerad tidpunkt, vanligtvis 31 december ett visst år. Prevalensen i Sverige vid slutet av 2009 finns att ladda ner.

Matris Cancerprevalens Riket 2009