Statistik om amning

Korta fakta
 • Amningsfrekvensen i Sverige var som högst under perioden 1995–2004. År 2004 ammades 83 procent av alla barn vid fyra månaders ålder och 72 procent vid sex månaders ålder.
 • 95 procent av mödrarna till en vecka gamla barn ammade år 2016. Motsvarande siffra vid sex månader gamla barn var 64 procent detta år.
 • Minskningen av enbart amning är som störst mellan fyra och sex månaders ålder. Vid den tiden kan barnet ha börjat få små smak-prover av annan kost och definieras inte längre som enbart ammat.
 • Det finns en del regionala skillnader när det gäller amning. Bland mödrar till sex månader gamla barn ammade flest i Stockholm och på Gotland år 2016.

Statistikrapporter

 • Rapporten Statistik om amning innehåller uppgifter om amning från föregående år men också utvecklingen för amning sedan 1986. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i september.

  Från 2007 till 2013 publicerades statistiken om amning årligen i rapporten Amning och föräldrars rökvanor. Numer publiceras statistiken för amning och statistiken för spädbarnsföräldrars rökvanor i två separata rapporter.
 • Har sociodemografin betydelse för amningsfrekvensen? är en registerstudie där forskare undersökt hur faktorer som moderns inkomst, utbildning och härkomst påverkar amningsfrekvensen.

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

 • I statistikdatabasen kan du sammanställa uppgifter om barn som ammats under första levnadsåret, per län och för hela riket, för perioden 1998-2016.

Statistikens innehåll

Socialstyrelsen har amningsstatistik från och med 1986. Statistiken omfattar antal barn som ammats vid en veckas ålder samt vid två, fyra och sex månaders ålder. Uppgifter om amning vid nio och tolv månaders ålder finns sedan 2002.

Amningsstatistiken redovisas på nationell nivå samt på läns- och kommunal nivå och delas in i tre grupper:

 • enbart ammade barn, det vill säga barn som fått enbart bröstmjölk samt vitaminer eller läkemedel (till exempel D-vitamin)
 • delvis ammade barn, det vill säga barn som förutom bröstmjölk även fått bröstmjölksersättning, välling eller annan kost
 • ej ammade barn, det vill säga barn som inte fått bröstmjölk.

Källor till statistiken

Barnhälsovården gör sammanställningar av journaluppgifter som sedan skickas in till Socialstyrelsen. Dessa görs på en särskild blankett som finns i dokumentet Beskrivning av statistiken (bilaga till publikationen Statistik om amning). Eftersom uppföljningen av barnen gäller barnets första levnadsår görs sammanställningen av uppgifter ett år efter barnets födsel.

Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter, det vill säga inte individuppgifter. Vi sammanställer sedan uppgifterna och publicerar dem.

Kvalitet och bortfall

Jämfört med tidigare års statistik är 2013 och 2014 års resultat mer osäkra. År 2013 rapporterade landstinget Värmland inga uppgifter och Stockholm bristfälliga data. Uppsala registrerar sedan 2013 amning enligt nya barnhälsovårdsprogrammet (vid åtta månader) och har inte kvar registreringen vid nio månader. Riksvärdena är därför skattade.

År 2014 saknas data från Värmland och Stockholm har lämnat bristfälliga amningsuppgifter för nio och tolv månader. För Uppsala och Örebro finns ingen amningsstatistik för nio månader. Uppgifter för nio och tolv månader presenteras därför inte på riksnivå år 2014.

Liksom de två senaste åren saknades data från Värmland år 2015. Det fanns även kvalitetsproblem i data för Uppsala och amning vid 2, 6 och 12 månaders ålder samt för Jämtland vid 6, 9 och 12 månader detta år. Dessa perioder redovisades därför inte på läns- och kommunnivå för dessa län.

År 2016 saknades data från Uppsala. Jämtland uppfyllde ej kvalitetskriterierna för amningsuppgifter på länsnivå, dvs det var mer än 30 procents bortfall i data för länet. Uppgifter för länen visas inte för Uppsala och Jämtland.

Överlag bedöms kvaliteten på statistiken god och bortfallet, totalt sett, litet. När man tittar på statistiken är det bra att beakta att definitionen av enbart och delvis amning kan variera i landet. År 2004 ändrades definitionen av enbart ammade. Barn som får smakportioner förs inte längre in i denna grupp utan räknas istället som delvis ammade.

Barnhälsovården beräknas nå ut till majoriteten av alla barn under det första levnadsåret. Vi bedömer därför att rapporteringsgraden till Socialstyrelsen är hög, och att bortfallet är lågt, varför bortfallet inte har någon större betydelse för resultatet.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa kompletterande statistik. Det är däremot inte möjligt att beställa individuppgifter för forskningsändamål om amning eftersom sådana uppgifter inte samlas in av Socialstyrelsen.