Statistik om amning

Korta fakta
  • Det finns stora regionala skillnader i amningsmönstret. Under barnets första sex månader är amningsfrekvensen högst i Stockholm, Uppsala och på Gotland och lägst i Västmanland och Jönköping.
  • Vid två månaders ålder helammar (enbart ammar) 66 procent av mödrarna och vid fyra månader ammar 52 procent.
  • Amning minskar i alla samhällsgrupper. Mödrar med lång utbildning och mödrar födda i utomeuropeiska länder ammar dock i högre utsträckning under första halvåret än mödrar med kort utbildning och mödrar födda i Europa.

Statistikrapporter

Statistikens innehåll

Vi har amningsstatistik från 1986. Uppgifter om amning vid nio och tolv månaders ålder finns sedan 2002. Statistiken presenterar i vilken utsträckning barn ammas under deras första levnadsår. Siffrorna redovisas på nationell-, läns- och kommunal nivå. Statistiken visar om barnet ammats vid en veckas ålder samt vid två, fyra, sex, nio och tolv månader och barnen delas vid tillfällena in i tre grupper:

  • enbart ammat barn, som bara fått bröstmjölk samt vitaminer eller läkemedel
  • delvis ammat barn, som förutom bröstmjölk även fått bröst-mjölksersättning, eller annan kost
  • ej ammat barn, som inte fått bröstmjölk.

Källor till statistiken

Barnavårdscentralerna gör sammanställningar av journaluppgifter, som sen skickas in enligt sjukvårdsområde till Socialstyrelsen. Dessa görs på särskilda blanketter, som finns som bilaga till årsrapporten. Eftersom uppföljningen av barnen gäller barnets första levnadsår görs sammanställningen av uppgifter ett år efter barnets födsel.

Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter, det vill säga inte individuppgifter. Vi sammanställer sen uppgifterna och publicerar dem, två år efter barnets födsel.

Kvalitet och bortfall

Kvaliteten på statistiken är god och bortfallet litet. När man tittar på statistiken är det bra att ta i beaktande att definitionen av de tre grupperna inom amning kan variera i landet. År 2004 ändrades definitionen av enbart ammade. Barn som får smakportioner förs inte längre in i denna grupp utan räknas istället som delvis ammade. Nedgången i amningsfrekvens efter 2004 kan delvis förklaras med definitionsändringen.

Barnhälsovården beräknas nå omkring 99 procent av alla barn under det första levnadsåret. Av dessa beräknar vi att de flesta rapporteras till Socialstyrelsen, varför vi inte anser att eventuella bortfall har någon större betydelse.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa  kompletterande statistik. Det är däremot inte möjligt att beställa individuppgifter för forskningsändamål om amning eftersom så detaljerade uppgifter inte finns tillgängliga på Socialstyrelsen.

Kontakt

Statistik, kvalitet och bortfall
Ellen Lundqvist
075-247 39 45

Sakfrågor
Karin Gottvall
075-247 38 99

Utveckling av statistiken
Cajsa Anufrijeff Röhr
075-247 37 39