Statistik om amning

Amningsstatistiken ger en bild av amningsvanorna i landet och kan användas som underlag för åtgärder för att stimulera amning.

Avser om barnet ammas upp till ett års ålder 

Statistiken redovisar amning av barn födda under ett kalenderår, som följts upp under första levnadsåret, i hela landet såväl som i län och kommuner. Statistiken visar om barnet ammats vid en veckas ålder samt vid två, fyra, sex, nio och tolv månader och barnen delas vid tillfällena in i tre grupper:

  • enbart ammat barn, som bara fått bröstmjölk samt vitaminer eller läkemedel.
  • delvis ammat barn, som förutom bröstmjölk även fått bröstmjölksersättning, eller annan kost.
  • ej ammat barn, som inte fått bröstmjölk.

Rapport om amning och rökvanor ger bild av viktiga hälsofaktorer

Statistiken om amning presenteras i den senaste rapporten Amning och föräldrars rökvanor – Barn födda 2012. Rapporten ger en samlad bild av två viktiga bestämningsfaktorer för hälsan under det första levnadsåret. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Vi har dessutom tagit fram en kortfattad version av rapporten, som går att hitta till höger.

Studie undersöker hur sociodemografi påverkar amning

I studien Har sociodemografin betydelse för amningsfrekvensen? undersöker forskare hur faktorer så som moderns inkomst, utbildning och härkomst påverkar amningsfrekvensen. Det framkommer bland annat att högre utbildning och inkomst leder till högre amningsfrekvens och att kvinnor födda i utomeuropeiska länder ammar i högre utsträckning än svenskfödda kvinnor.  

Barnavårdscentralerna samlar in information

Uppgifter om amning hämtas in fortlöpande vid föräldrarnas besök på barnavårdscentralen, då de tillfrågas vilken mat barnet fått. Uppgifterna förs in i barnhälsovårdsjournalen, som följer barnet även vid en eventuell flytt inom landet. Efter årets utgång görs en sammanställning av journaluppgifter rörande amning på en särskild blankett, se bilaga till rapporten Amning och föräldrars rökvanor.

Statistiken avser barn födda två kalender år innan publicering

Det innebär som exempel att journaluppgifter som avser barn födda 2012, med uppföljning under första levnadsåret publiceras i september 2014. Materialet sammanställs därefter inom respektive sjukvårdsområde innan det rapporteras till Socialstyrelsen. 

Bortfall och kvalitet

Barnhälsovården beräknas nå omkring 99 procent av alla barn under det första levnadsåret.

Vid uppföljning och rapportering av denna omfattning (cirka 100 000 barn per år) kan man inte utesluta att några journaluppgifter saknas vid den årliga sammanställningen. Ett mindre antal journaluppgifter är dessutom svåra att tolka. Det finns flera orsaker till bortfallet. För invandrande barn som skrivits in i svensk barnhälsovård efter ett års ålder har man som regel inte tagit upp någon detaljerad amningsanamnes i efterhand. För helhetsbedömningen av amningsintensiteten bedöms bortfallet inte ha någon betydelse.

Statistiken har förändrats vid flera tillfällen

Den nuvarande insamlingen av amningsstatistik har funnits sedan 1986. Statistik samlades också in 1964–1975. Uppgifter om amning vid nio och tolv månaders ålder har samlats in sedan 2002.

År 2004 ändrades definitionen av enbart ammade genom att barn som får smakportioner inte längre förs in i denna grupp utan istället räknas som delvis ammade. Nedgången i amningsfrekvens efter 2004 kan delvis för-klaras med definitionsändringen.