Statistik om amning

Korta fakta
  • Det finns stora regionala skillnader i amningsmönstret. Under barnets första sex månader är amningsfrekvensen högst i Uppsala, Västerbotten och i Jämtland och lägst i Blekinge och Västmanland.
  • Vid två månaders ålder helammar (enbart ammar) 66 procent av mödrarna och vid fyra månader ammar 53 procent.
  • Amning minskar i alla samhällsgrupper. Mödrar med lång utbildning och mödrar födda i utomeuropeiska länder ammar dock i högre utsträckning under första halvåret än mödrar med kort utbildning och mödrar födda i Europa.

Statistikrapporter

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

  • I statistikdatabasen kan du sammanställa uppgifter om barn som ammats under första levnadsåret per län och för hela riket perioden 1998-2013. 

Statistikens innehåll

Vi har amningsstatistik från 1986 som omfattar antal barn som ammats vid en veckas ålder samt vid två, fyra och sex månaders ålder. Uppgifter om amning vid nio och tolv månaders ålder finns sedan 2002. Amnings-statistiken redovisas på nationell-, läns- och kommunal nivå och delas in i tre grupper:

  • enbart ammade barn, som enbart får bröstmjölk samt eventuellt läkemedel och vitaminer
  • delvis ammade barn, som förutom bröstmjölk (eventuellt läkemedel och vitaminer) även får bröstmjölksersättning, eller annan kost
  • ej ammat barn, som inte får bröstmjölk.

Källor till statistiken

Barnhälsovården gör sammanställningar av journaluppgifter, som sen skickas in till Socialstyrelsen. Dessa görs på särskilda blanketter, som finns som bilaga till årsrapporten. Eftersom uppföljningen av barnen gäller barnets första levnadsår görs sammanställningen av uppgifter ett år efter barnets födsel.

Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter, det vill säga inte individuppgifter. Vi sammanställer sen uppgifterna och publicerar dem.

Kvalitet och bortfall

Jämfört med tidigare års statistik är 2013 års resultat mer osäkra på grund av ofullständig inrapportering från Värmland, Uppsala och Stockholms läns landsting. Vid beräkning av riksvärdet har därför vissa uppgifter från föregående år använts i årsrapporten.

Kvaliteten på statistiken är generellt sett god och bortfallet, totalt sett, litet. När man tittar på statistiken är det bra att ta i beaktande att definitionen av enbart och delvis amning kan variera i landet. År 2004 ändrades definitionen av enbart ammade. Barn som får smakportioner förs inte längre in i denna grupp utan räknas istället som delvis ammade.

Barnhälsovården beräknas nå ut till majoriteten av alla barn under det första levnadsåret. Vi bedömer därför att rapporteringsgraden till Socialstyrelsen är hög, och att bortfallet är lågt, varför bortfallet inte har någon större betydelse för resultatet.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa  kompletterande statistik. Det är däremot inte möjligt att beställa individuppgifter för forskningsändamål om amning eftersom sådana uppgifter inte samlas in av Socialstyrelsen.

Kontakt

Statistik, kvalitet och bortfall
Ellen Lundqvist
075-247 39 45

Sakfrågor
Karin Gottvall
075-247 38 99

Utveckling av statistiken
Cajsa Anufrijeff Röhr
075-247 37 39