Statistik om amning

Korta fakta
 • Det finns stora regionala skillnader i amningsmönstret. Bland mödrar till fyra månader gamla barn ammar flest i Uppsala och Stockholm. Lägst är amningsfrekvensen i Gävleborg och Västmanland.
 • 64 procent av mödrarna till två månader gamla barn helammar, det vill säga ammar enbart. För mödrar till fyra månader gamla barn är den siffran 52 procent.
 • Amningen minskar i alla samhällsgrupper. Mödrar med lång utbildning och mödrar födda i utomeuropeiska länder ammar dock i högre utsträckning under barnets första halvår än mödrar med kort utbildning och mödrar födda i Europa.

Statistikrapporter

 • Rapporten Statistik om amning innehåller uppgifter om amning från föregående år men också utvecklingen för amning sedan 1986. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i september.

  Från 2007 till 2013 publicerades statistiken om amning årligen i rapporten Amning och föräldrars rökvanor. Numer publiceras statistiken för amning och statistiken för spädbarnsföräldrars rökvanor i två separata rapporter.
 • Har sociodemografin betydelse för amningsfrekvensen? är en registerstudie där forskare undersökt hur faktorer som moderns inkomst, utbildning och härkomst påverkar amningsfrekvensen.

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

 • I statistikdatabasen kan du sammanställa uppgifter om barn som ammats under första levnadsåret, per län och för hela riket, för perioden 1998-2014.

Statistikens innehåll

Socialstyrelsen har amningsstatistik från och med 1986. Statistiken omfattar antal barn som ammats vid en veckas ålder samt vid två, fyra och sex månaders ålder. Uppgifter om amning vid nio och tolv månaders ålder finns sedan 2002.

Amningsstatistiken redovisas på nationell nivå samt på läns- och kommunal nivå och delas in i tre grupper:

 • enbart ammade barn, det vill säga barn som fått enbart bröstmjölk samt vitaminer eller läkemedel (till exempel D-vitamin)
 • delvis ammade barn, det vill säga barn som förutom bröstmjölk även fått bröstmjölksersättning, välling eller annan kost
 • ej ammade barn, det vill säga barn som inte fått bröstmjölk.

Källor till statistiken

Barnhälsovården gör sammanställningar av journaluppgifter som sedan skickas in till Socialstyrelsen. Dessa görs på en särskild blankett som finns i dokumentet Beskrivning av statistiken (bilaga till rapporten Statistik om amning). Eftersom uppföljningen av barnen gäller barnets första levnadsår görs sammanställningen av uppgifter ett år efter barnets födsel.

Uppgifterna skickas in som aggregerade uppgifter, det vill säga inte individuppgifter. Vi sammanställer sedan uppgifterna och publicerar dem.

Kvalitet och bortfall

Jämfört med tidigare års statistik är 2013 och 2014 års resultat mer osäkra. År 2013 rapporterade landstinget Värmland inga uppgifter och Stockholm bristfälliga data. Uppsala registrerar sedan 2013 amning enligt nya barnhälsovårdsprogrammet (vid åtta månader) och har inte kvar registreringen vid nio månader. Riksvärdena är därför skattade.

År 2014 saknas data från Värmland och Stockholm har lämnat bristfälliga amningsuppgifter för nio och tolv månader. För Uppsala och Örebro finns ingen amningsstatistik för nio månader. Uppgifter för nio och tolv månader presenteras därför inte på riksnivå år 2014.

Överlag bedöms kvaliteten på statistiken god och bortfallet, totalt sett, litet. När man tittar på statistiken är det bra att beakta att definitionen av enbart och delvis amning kan variera i landet. År 2004 ändrades definitionen av enbart ammade. Barn som får smakportioner förs inte längre in i denna grupp utan räknas istället som delvis ammade.

Barnhälsovården beräknas nå ut till majoriteten av alla barn under det första levnadsåret. Vi bedömer därför att rapporteringsgraden till Socialstyrelsen är hög, och att bortfallet är lågt, varför bortfallet inte har någon större betydelse för resultatet.

Beställ data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa kompletterande statistik. Det är däremot inte möjligt att beställa individuppgifter för forskningsändamål om amning eftersom sådana uppgifter inte samlas in av Socialstyrelsen.