Statistik om aborter

Korta fakta

  • I Sverige utförs årligen mellan 35 000 och 38 000 aborter. År 2015 utfördes ungefär 38 000 inducerade aborter. Det motsvarar 20,9 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år.
  • De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. Under 2015 utfördes 93 procent av aborterna före vecka 12 och 83 procent före vecka 9.
  • Medicinsk metod är vanligast och användes vid 91 procent av alla aborter år 2015.

Förändrad statistikinsamling från år 2014

Under våren 2013 beslutade vi att stoppa insamlingen av statistik över inducerade aborter, för att undersöka om den information som samlades in var för detaljerad. Begränsade uppgifter om aborter under 2013 samlades in i efterhand. Den 1 januari 2014 återupptogs datainsamlingen. Insamlingen sker dock, bland annat efter rekommendationer från Datainspektionen, i förändrad form. Förändringarna gäller både de uppgifter som samlas in och inrapporteringsrutinerna. Till höger finns blankett för rapport över inducerade aborter.

Statistikrapporter

På grund av förändrade inrapporteringsrutiner och det tillfälliga stoppet i inrapporteringen är innehållet i de senaste årens statistikrapporter olika och inte helt jämförbara.

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

statistikdatabasen hittar du uppgifter över inducerade aborter i Sverige på riks- och länsnivå till och med år 2011. Statistiken finns uppdelad efter kvinnans ålder, län, abortmetod, graviditetslängd och antal tidigare aborter.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter samt kvinnans ålder. Till och med år 2012 finns också uppgifter om hemortslän och kommun. Till och med år 2011 finns dessutom uppgifter om antal tidigare förlossningar.  

Bortfall och kvalitet

Till och med år 2011 var bortfallet litet och kvaliteten god på statistiken. Vi har dock ingen möjlighet att upptäcka eventuella dubbelrapporteringar av aborter eftersom identitetsuppgifter saknas. Ytterligare information om kvalitet och bortfallet går att hitta i respektive års publikation.

Den nya insamlingsmetoden från och med statistikår 2014 har lett till lägre kvalitet i abortstatistiken. Det går inte längre att koppla inskickade abortblanketter till rapporterande klinik så möjligheterna att kvalitetssäkra statistiken har försämrats. Bortfall av kliniker har varit fortsatt litet men bortfall av aborter kan förekomma. Det interna bortfallet av enskilda uppgifter ökade 2014 men har minskat till låga nivåer 2015.

Källor till statistiken

Klinikerna som utför aborter sammanställer vissa uppgifter om aborterna på en särskild blankett som sen skickas in till Socialstyrelsen. Blanketten hittar du i högermenyn. Uppgifterna gäller enskilda aborter men är avidentifierade. Vi sammanställer sen uppgifterna och publicerar dem.

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Maria Öman  
075-247 34 87

Om sakfrågor
Karin Gottvall
075-247 38 99

Om utveckling av statistiken
Cajsa Anufrijeff Röhr
075-247 37 39