Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/
/

Hälso- och sjukvårdspersonal

Här hittar du definitioner och beskrivningar av uppgifterna i statistikdatabasen för hälso- och sjukvårdspersonal.

Hälso- och sjukvårdspersonal 1995-2015

Beskrivning

Statistiken omfattar personal med följande legitimationsyrken:

 • apotekare
 • arbetsterapeut
 • audionom
 • barnmorska
 • biomedicinsk analytiker
 • dietist
 • fysioterapeut
 • kiropraktor
 • logoped
 • läkare
 • naprapat
 • optiker
 • ortopedingenjör
 • psykolog
 • psykoterapeuter
 • receptarie
 • röntgensjuksköterska
 • sjukhusfysiker
 • sjuksköterska
 • tandhygienist
 • tandläkare

Underkategorier för personal med ett specialistbevis eller sjuksköterskespecialistutbildning redovisas. För psykoterapeuter finns även information om senaste annan legitimation.

 • psykoterapeuter med senast annan legitimation som psykolog
 • psykoterapeuter med senast annan legitimation som läkare
 • psykoterapeuter med senast annan legitimation som sjuksköterska
 • psykoterapeuter med senast annan legitimation som fysioterapeut
 • psykoterapeuter med senast annan legitimation, övrig
 • specialistläkare
 • specialistsjuksköterska
 • specialisttandläkare

Följande specialistkategorier med minst 300 utövare redovisas:

 • specialistläkare i allmänmedicin
 • specialistläkare i anestesi och intensivvård
 • specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin
 • specialistläkare i barn- och ungdomspsykologi
 • specialistläkare i hud- och könssjukdomar
 • specialistläkare i infektionssjukdomar
 • specialistläkare i internmedicin
 • specialistläkare i kardiologi
 • specialistläkare i kirurgi
 • specialistläkare i medicinsk radiologi
 • specialistläkare i neurologi
 • specialistläkare i obstetrik och gynekologi
 • specialistläkare i onkologi
 • specialistläkare i ortopedi
 • specialistläkare i urologi
 • specialistläkare i psykiatri
 • specialistsjuksköterska i anestesisjukvård och/eller intensivvård
 • specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård
 • specialistsjuksköterska i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 • specialistsjuksköterska i internmedicin och/eller kirurgi
 • specialistsjuksköterska i onkologi
 • specialistsjuksköterska i operationssjukvård
 • specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård
 • distriktsköterska

Uppgifterna avser personer som var sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvården 1 november under det aktuella året. Uppgifter avser personer som är sysselsatta inom såväl privatdriven som offentligt driven verksamhet.

Till gruppen röntgensjuksköterskor inkluderas både legitimerade röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor med en tidigare röntgensjuksköterskeutbildning. Observera att de 2 136 sjuksköterskor med röntgenutbildning november 2013 dubbelräknas som både röntgensjuksköterska och som sjuksköterska.

Data över regi finns från och med år 2002 för barnmorskor, distriktsjuksköterskor, läkare inklusive specialister, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor inklusive specialistutbildade, tandhygienister och tandläkare. För övriga legitimationer finns data över regi från och med år 2006.

Definitioner

Arbetsställe

Om en person definierats som sysselsatt definieras även ett arbetsställe med tillhörande arbetsställenummer. En individs arbetsställe bestäms utifrån den anställning han eller hon hade i november det aktuella året. Om en individ har flera arbetsställen bestäms det huvudsakliga arbetsstället utifrån högst inkomst. I samma observation identifieras ett företags organisationsnummer, där det förekommer. Här värderar man huvudsakligt arbetsställe utifrån november månads kontrolluppgiftsmaterial.

Varje arbetsställe är klassat utifrån Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007). Basen för SNI 2007 är EU:s näringsgrensstandard NACE (Nomenclature Générale des Activités Economiques dans les Communautés Européennes). Redovisningen bygger således på en redovisning av barnmorskornas, röntgensjuksköterskornas, sjuksköterskornas, läkarnas, tandhygienisternas och tandläkarnas arbetsmarknad utifrån SNI-klassifikationen.

Näringsgren

Varje arbetsställe är klassat utifrån Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007). Det är en statistisk standard som används för att klassificera produktionsenheter som företag, arbetsställen etcetera, till näringsgrenar/branscher. Basen för SNI 2007 är EU:s näringsgrensstandard NACE (Nomenclature Générale des Activités Economiques dans les Communautés Européennes) och uppfyller de krav som EU ställer på medlemsländernas näringsgrensindelningar. Redovisningen bygger således på en redovisning av yrkesgruppers arbetsmarknad utifrån SNI-klassifikationen.

Hälso- och sjukvård (HoS) och tandvård (TV)

Redovisningen ska beskriva tillgången på personal i hälso- och sjukvården och tandvården. Med hälso- och sjukvård och tandvård menas sådan verksamhet som avses enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 1 § tandvårdslagen (1985:125).

Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna (1 § Hälso- och sjukvårdslagen). Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan (1 § Tandvårdslagen).

När registeruppgifter från SCB:s databas LISA används för att bedöma vilka personer som är sysselsatta inom hälso- och sjukvården används registrets SNI-koder för näringsgrenar. Följande näringsgrenar (SNI-koder) ingår i denna redovisningens operationalisering av hälso- och sjukvård:

 • konsulttjänster till företag (SNI 70.2)
 • arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (SNI 78)
 • offentliga tjänster (84.2)
 • förskole utbildning (SNI 85.1)
 • grundskoleutbildning (SNI 85.2)
 • gymnasial utbildning (SNI 85.3), exklusive lärare
 • hälso- och sjukvård (SNI 86)
 • vård och omsorg med boende (87)
 • öppna sociala insatser (SNI 88)

Följande näringsgrenar (SNI-koder) används för att bedöma vilka personer som är sysselsatta inom tandvården som tandhygienister och tandläkare:

 • hälso- och sjukvård (SNI 86)
 • arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (SNI 78)

Näringsgrenen hälso- och sjukvård (SNI 86) omfattar arbetsplatsställen vars huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård oavsett driftform. I näringsgrenen ingår trots benämningen även tandvård. Exempelvis ingår sjukhus, vårdcentraler, familjeläkarmottagningar, folktandvården, ambulanstransporter och privata tandläkarmottagningar men även vissa bemanningsföretag. Det finns inga uppgifter om vilka arbetsuppgifter sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som arbetar på dessa arbetsställen utför.

Näringsgrenarna vård och omsorg med boende (SNI 87) och öppna sociala insatser (SNI 88) omfattar arbetsställen vars huvudsakliga uppgift är omsorg och sociala tjänster oavsett driftform. De största undergrupperna inom näringsgrenen vad gäller antalet sjuksköterskor är vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och vård samt omsorg i bostad med särskild service för personer med funktionshinder. Här finns inga uppgifter om sjuksköterskornas arbetsuppgifter.

Sjuksköterskor som är sysselsatta inom näringsgrenarna förskole utbildning (SNI 85.1) och grundskoleutbildning (SNI 85.2) antas arbeta med hälso- och sjukvård, det vill säga som skolsköterskor. Sjuksköterskor som är sysselsatta inom näringsgrenen gymnasial utbildning (SNI 85.3) antas arbeta med hälso- och sjukvård, det vill säga som skolsköterskor, om de inte återfinns i registret över pedagogisk personal. Det finns inga uppgifter om vilka arbetsuppgifter dessa sjuksköterskor utför.

De undergrupper som hör till näringsgrenen offentliga tjänster (SNI 84.2) och som anställer hälso- och sjukvårdspersonal är statliga verk som Försvarsmakten, Kriminalvården, Räddningstjänsten och Luftfartsverket. Det antas här att sjuksköterskor och läkare anställda av i denna sektor huvudsakligen arbetar med hälso- och sjukvård, varför dessa har tagits med i definitionen hälso- och sjukvård. Inte heller här finns det några uppgifter om vilka arbetsuppgifter dessa personer utför. Arbetsförmedling bemanning och andra personalrelaterade tjänster (SNI 78) består av de företag som inte har hälso- och sjukvård som huvudverksamhet, men ändå antas hyra ut hälso- och sjukvårdspersonal.

Från år 2014 ingår den nybildade näringsgrenen konsulttjänster till företag (SNI 70.2) inom Socialstyrelsens avgränsning på hälso- och sjukvård, exklusive tandvård. Näringsgrenen omfattar personalvård och sysselsätter bland annat sjuksköterskor och läkare.

Offentlig och privat regi

Arbetsställena kategoriseras efter regi enligt SCB:s sektorsindelningssystem. Som offentlig regi klassas här de arbetsställen som hör till följande sektors kategorier:

 • statlig förvaltning
 • statliga affärsverk
 • kommunal förvaltning
 • landsting
 • övriga offentliga institutioner
 • statligt ägda företag och organisationer
 • kommunalt ägda företag och organisationer

och följande sektors kategorier klassas som privat regi:

 • aktiebolag, ej offentligt ägda
 • övriga företag, ej offentligt ägda
 • övriga organisationer

Sjukvårdsregion

I redovisningen görs en geografisk indelning som bygger på sjukvårdsregionernas indelning.

 

Region Län/kommun
Stockholm Stockholm och Gotland
Sydöstra Östergötland, Jönköping och Kalmar
Södra Kronoberg, Skåne, Blekinge samt Hylte kommun, Halmstads kommun och Laholms kommun
Västsvenska Västra Götaland samt Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och Kungsbacka kommun
Uppsala/Örebro Uppsala, Södermanland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg
Norra Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten

 

ST-utbildningsregion

För redovisning av tandläkarspecialisternas geografiska fördelning används följande fem ST-utbildningsregioner för tandläkarspecialiteterna:

 

Region Län
Mellersta ST-region Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland
Norra ST-region Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland
Stockholms ST-region Stockholm och Gotland
Södra ST-region Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne
Västra Götalands ST-region Västra Götaland

 

Sysselsatt

Definitionen av begreppet sysselsatt är att alla som beräknas ha utfört ett lönearbete i Sverige minst fyra timmar under en novembermånad betraktas som sysselsatta. I LISA används operationella metoder för att nå den definitionen på sysselsättning. Utifrån uppgifterna från arbetsgivaren och försäkringskassan klassas individen genom en modellbaserad uppskattning, där man använder samband mellan flera variabler (lönebelopp, företagarinkomst, sjukpenning med flera) och förvärvsarbetsstatus enligt arbetskraftsundersökningarna. Arbetstid skattas med hjälp av den genomsnittliga lönen för industriarbetare i olika köns- och åldersgrupper. I statistiken jämställs föräldralediga och sjukskrivna, för vilka kontrolluppgifter lämnats, med övriga sysselsatta.

Den låga sysselsättningsgraden av uppskattningsvis 4 timmar under en månad innebar att många som definieras som sysselsatta har en annan huvudinkomstkälla än arbetsinkomst. Exempel på det är arbetslöshetsersättning, studiemedel, pension och så vidare.

Yrkesgrupp

Yrkesgruppen läkare består av utbildade läkare, det vill säga legitimerade läkare samt ej legitimerade läkare med svensk utbildning (huvudsakligen AT-läkare) och läkare med utländsk utbildning och legitimationsvillkor, provtjänstgöring eller AT-tjänstgöring. Övriga yrkesgrupper består av personer som har motsvarande legitimation som den senaste legitimation.

Sekretess

Det är nödvändigt att i vissa fall dölja cellvärden för att bevara sekretessen enligt 24 kap. 8 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Därför har cellinformation med värden på 1-3 individer dolts. Utöver de första dolda värdena har då även ytterligare ett värde, i regel det närmast lägsta värdet, dolts i rader och kolumner där enbart ett värde innehåller 1-3 individer. Detta för att värdet inte ska kunna beräknas med hjälp av kolumn- eller radsummor. De dolda tabellcellerna markeras med (x).

Kontakt

Lena Johansson
075-247 44 70