/
/
/
/

Om statistikdatabasen för vuxna personer med missbruk och beroende

Här hittar du information om och definitioner kring statistikdatabasen för vuxna personer med missbruk och beroende.

Här har du möjlighet att sammanställa och studera statistik över kommunernas insatser för vuxna personer med missbruk och beroende. Statistiken grundar sig på mängduppgifter som årligen samlas in från samtliga kommuner med stöd av Lagen (2001:99) om den officiella statistiken och Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Antal öppna insatser under året redovisas till och med år 2012. Från och med år 2013 redovisas enbart antal personer som har fått öppna insatser den 1 november.

Antal inskrivningar i bistånd som avser boende redovisas till och med år 2012. Från och med år 2013 redovisas antal personer som har fått insatsen bistånd som avser boende under året.

Statistiken omfattar uppgifter om:

  • Personer som får insatser den 1 november (bistånd som avser boende, individuellt behovsprövade öppna insatser och heldygnsvård).
  • Antal individuellt behovsprovade öppna insatser.
  • Antal frivilliga inskrivningar (bistånd som avser boende, institutionsvård och familjehemsvård).
  • Antal beviljade vårddygn i frivillig institutionsvård.
  • Antal personer i frivillig institutionsvård.
  • Antal dygn per person i frivillig institutionsvård.

Uppgifterna kan helt eller delvis fördelas på

  • år
  • riket
  • län
  • kommun

Information om utgivna rapporter finns på Socialstyrelsens webbsida Statistik om vuxna personer med missbruk och beroende.

Definitioner

Definitioner och ordförklaringar som förekommer i statistiken listas här alfabetiskt. Somliga begrepp har avgränsats terminologiskt och därmed fått en definition. Dessa är markerade med en asterisk. För fullständig terminologisk information till begreppen hänvisas till Termbanken.

Beslut

En dokumenterad handling där socialnämnden ger en skriftlig bestämmelse om att en aktivitet eller åtgärd ska utföras.

Beviljad insats*

Insats som den enskilde är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden eller någon annan kommunal nämnd.
Bistånd som avser boende – bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och omfattar följande boendeformer: gruppboende, kategoriboende, inackorderingshem, korttidshem, jourlägenhet, härbärge, träningslägenhet, försökslägenhet, övergångslägenhet, hotell samt hyreskontrakt där socialtjänsten är kontraktsinnehavare, det vill säga ”sociala kontrakt” eller liknande. Boende i hem med HVB-tillstånd ingår inte.

Boendedygn*

Tidsmått för individuellt behovsprövat boende utan vård eller behandling. Kommentar: Exempel på boendeformer där boendedygn räknas är inackorderingshem, jourlägenhet och korttidshem.

Familjehem*

Enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Kommentar: Boende i familjehem kan ges både som bistånd med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Familjehemsvård

Omvårdnad, arbete eller arbetsträning etcetera som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL – frivillig vård – eller med stöd av 27 § LVM – tvångsvård – till vuxna med missbruksproblem dygnet runt i familjehem utan något HVB-tillstånd.

Frivillig institutionsvård

Enligt 4 kap 1§ SoL, se institutionsvård.

Heldygnsvård

Samlingsbegrepp för vistelse i dygnet-runt-vård i form av frivillig institutionsvård, frivillig familjehemsvård, tvångsvård på institution eller familjehemsvård enligt 27 § LVM.

Hem för vård eller boende (HVB)*

Hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda personer för vård eller behandling i förening med boende, och vars verksamhet bedrivs yrkesmässigt. Kommentar: Hem för vård eller boende kan inrättas av en offentlig eller en privat vårdgivare. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ måste dock ha tillstånd av länsstyrelsen för att bedriva verksamheten. Som hem för vård eller boende räknas inte sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

Individuellt behovsprövade öppna insatser

Öppna insatser som är individuellt behovsprövade enligt 4 kap. 1 § SoL, som till exempel strukturerad dagvård, personligt stöd och behandling eller en kontaktperson.

Insats enligt SoL

Bistånd i form av frivillig vård, behandling, omvårdnad eller någon annan hjälp. Biståndet ges efter utredning och beslut av socialtjänsten.

Inskrivning

Den faktiska intagningen av en person till platsen där den beslutade insatsen påbörjas.

Institutionsvård

Vård eller rehabilitering (behandling, arbete eller arbetsträning etc.) enligt LVM eller SoL som sker dygnet runt på någon institution, till exempel utredningshem, motivationshem, behandlingshem, arbetskollektiv eller motsvarande. Till denna vårdform räknas även andra typer av hem, som till exempel familjehem, inackorderingshem och härbärgen, med HVB-tillstånd. Denna vård kan ges både som frivillig vård och som tvångsvård.

Vårddygn*

Tidsmått som gäller vård eller behandling i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende.

Vårdform

Typ av vårdverksamhet. Vårdformer i denna statistik är bistånd som avser boende, individuellt behovsprövade öppna insatser, frivillig institutionsvård och familjehemsvård.

Vuxna personer med missbruk och beroende

Personer 21 år eller äldre som har problem relaterade till missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller kombinationer av dessa. De vuxna ska också få individuellt behovsprövade insatser av socialtjänsten för att avhjälpa eller lindra dessa problem. När det gäller tvångsvård redovisas dock i denna rapport även personer 20 år eller yngre.