Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS)

Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, hälsoskydd och socialtjänst. Du hittar också Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg.

 Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling, HSLF-FS. Den nya författningssamlingen inkluderar även myndigheternas tidigare föreskrifter.

En förteckning över och länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS finns på kunskapsguiden.se.

Webbplatsen Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? tydliggör reglerna om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Webbplatsen har tidigare varit en handbok.


HSLF-FS och SOSFS HSLF-FS och SOSFS typ och nr
Typ av författning: Grundförfattning
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 1997:26) Rättsmedicinska undersökningar av avlidna (SOSFS 2012:5) Grundförfattning SOSFS 2012:5
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:39) om desinfektion av avloppsvatten (SOSFS 2011:6) Grundförfattning SOSFS 2011:6
Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot influensa A(H1N1) (SOSFS 2009:17) Grundförfattning SOSFS 2009:17
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. med anknytning till hälso- och sjukvård (SOSFS 2008:35) Grundförfattning SOSFS 2008:35
Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:10) Förebyggande åtgärder kring fall av meningokocksjukdom (SOSFS 2008:28) Grundförfattning SOSFS 2008:28
Upphävande av allmänna råd om hälso- och sjukvård i krig (SOSFS 2007:14) Grundförfattning SOSFS 2007:14
Riskutredning inför prövning av omvandling av fängelse på livstid (SOSFS 2006:16) Grundförfattning SOSFS 2006:16
Upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd m.m. på hälso- och sjukvårdens område (SOSFS 2005:14) Grundförfattning SOSFS 2005:14
Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1983:71) om ledning av hälso- och sjukvård samt hälsoskydd i krig (SOSFS 2005:9) Grundförfattning SOSFS 2005:9
Verkställigheten av steriliseringslagen (1975:580) (SOSFS 2005:1) Grundförfattning SOSFS 2005:1
Metadonunderhållsbehandling och förskrivning av opiater på indikation narkomani (SOSFS 2004:15) Grundförfattning SOSFS 2004:15
Infektionsscreening av gravida (SOSFS 2004:13) Grundförfattning SOSFS 2004:13
Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11) Grundförfattning SOSFS 2004:11
Upphävande av vissa allmänna råd om kompetenskrav inom hälso- och sjukvården (SOSFS 2003:8) Grundförfattning SOSFS 2003:8
Delegering inom tandvården (SOSFS 2002:12) Grundförfattning SOSFS 2002:12
Omskärelse av pojkar (SOSFS 2001:14) Grundförfattning SOSFS 2001:14
Undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska (SOSFS 2000:9) Grundförfattning SOSFS 2000:9
Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) Grundförfattning SOSFS 1997:14
Kliniska obduktioner m.m.(SOSFS 1996:28) Grundförfattning SOSFS 1996:28
Rätt för barnmorskor att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte (SOSFS 1996:21) Grundförfattning SOSFS 1996:21
Användning av bröstmjölk m.m. (SOSFS 1987:8) Grundförfattning SOSFS 1987:8
Diagnostik av och förebyggande åtgärder mot rubellainfektion (SOSFS 1982:13) Grundförfattning SOSFS 1982:13
Särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16) Grundförfattning SOSFS 2012:16
Fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik (SOSFS 2012:20) Grundförfattning SOSFS 2012:20
Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap (SOSFS 2013:20) Grundförfattning SOSFS 2013:20
Upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2004:12) om anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande p.g.a. sjukdom m.m. Grundförfattning SOSFS 2013:32
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister (SOSFS 2013:35) Gäller från och med 2015-01-01 (SOSFS 2013:35) Grundförfattning SOSFS 2013:35
Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:28) Tillfälligt statsbidrag till gruppbostäder och sjukhem m.m. (SOSFS 2001:18) Grundförfattning SOSFS 2001:18
Målbeskrivningar för specialiteter inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring Grundförfattning SOSFS 1996:26

Upphävts genom SOSFS 2008:17. Enligt övergångsbestämmelser gäller den i vissa fall för ansökningar som inkom till Socialstyrelsen senast den 31 december 2013.

Läs mer om Målbeskrivningar för specialiteter inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring
Läkarnas specialiseringstjänstgöring m.m. Grundförfattning SOSFS 1996:27

Upphävts genom SOSFS 2008:17. Enligt övergångsbestämmelser gäller den i vissa fall för ansökningar som inkom till Socialstyrelsen senast den 31 december 2013.

Läs mer om Läkarnas specialiseringstjänstgöring m.m.
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1992:2) om identitetskontroll m.m. av patienter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2014:14) Grundförfattning SOSFS 2014:14
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:8)Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård Grundförfattning SOSFS 2015:3
Upphävande av allmänna råden (SOSFS 1997:10) Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård Grundförfattning SOSFS 2015:4
Sterilisering Grundförfattning HSLF-FS 2016:6
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister Grundförfattning HSLF-FS 2016:7
Erkännande av kiropraktorers och naprapaters praktiska tjänstgöring i annat EES-land Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:38
Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Grundförfattning HSLF-FS 2016:64
Avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi Grundförfattning HSLF-FS 2016:63
Avstängning från blodgivning p.g.a. zikavirus Grundförfattning HSLF-FS 2016:94
Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Grundförfattning HSLF-FS 2017:67
Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter Grundförfattning HSLF-FS 2017:72
Behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel Grundförfattning HSLF-FS 2018:43
Nationell högspecialiserad vård Grundförfattning HSLF-FS 2018:48
Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2019 Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:67
Utfärda intyg i hälso- och sjukvården Grundförfattning HSLF-FS 2018:54
Typ av författning: Konsoliderad (grund & ändring, internetversionen)
Anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen (SOSFS 2008:21) Konsoliderad SOSFS 2008:21
Hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation (SOSFS 2012:14) Konsoliderad SOSFS 2012:14
Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS 2011:11) Konsoliderad SOSFS 2011:11
Användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning (SOSFS 2009:32) Konsoliderad SOSFS 2009:32
Vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2009:31) Konsoliderad SOSFS 2009:31
Donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler (SOSFS 2009:30) Konsoliderad SOSFS 2009:30
Säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning (SOSFS 2006:9) Konsoliderad SOSFS 2006:9
Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) Konsoliderad SOSFS 2008:17
Transfusion av blodkomponenter (SOSFS 2009:29) Konsoliderad SOSFS 2009:29
Blodverksamhet (SOSFS 2009:28) Konsoliderad SOSFS 2009:28
Abort (SOSFS 2009:15) Konsoliderad SOSFS 2009:15
Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård (SOSFS 2008:18) Konsoliderad SOSFS 2008:18
Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) Konsoliderad SOSFS 2008:1
Ambulanssjukvård m.m. (SOSFS 2009:10) Konsoliderad SOSFS 2009:10
Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) Konsoliderad SOSFS 2009:6
Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10) Konsoliderad SOSFS 2007:10
Uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården (SOSFS 2007:8) Konsoliderad SOSFS 2007:8
Yrkesmässig hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4) Konsoliderad SOSFS 2006:4
Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika (SOSFS 2007:2) Konsoliderad SOSFS 2007:2
Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26) Konsoliderad SOSFS 2005:26
Kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker (SOSFS 1995:1) Konsoliderad SOSFS 1995:1
Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1995:4) Konsoliderad SOSFS 1995:4
Anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område (SOSFS 1998:13) Konsoliderad SOSFS 1998:13
Fördelning på undersökningsenheter av läkarundersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av rättspsykiatriska undersökningar (SOSFS 1999:19) Konsoliderad SOSFS 1999:19
Förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 1999:26) Konsoliderad SOSFS 1999:26
Uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen (SOSFS 2003:13) Konsoliderad SOSFS 2003:13
Biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SOSFS 2002:11) Konsoliderad SOSFS 2002:11
Statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (SOSFS 2002:2) Konsoliderad SOSFS 2002:2
Särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare (SOSFS 2000:6) Konsoliderad SOSFS 2000:6
Allmäntjänstgöring för läkare (SOSFS 1999:5) Konsoliderad SOSFS 1999:5
Praktisk tjänstgöring för psykologer Konsoliderad SOSFS 2008:34
Läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) Konsoliderad SOSFS 2015:8
Vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Konsoliderad HSLF-FS 2015:15
Kriterier för bestämmande av människans död Konsoliderad SOSFS 2005:10
Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (HSLF-FS 2016:1) Konsoliderad HSLF-FS 2016:1
Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) Konsoliderad HSLF-FS 2016:40
Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. (SOSFS 2004:11) Konsoliderad SOSFS 2004:11
Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Konsoliderad SOSFS 2005:27
Information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning Konsoliderad SOSFS 2008:33
Livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7) Konsoliderad SOSFS 2011:7
Förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10) Konsoliderad SOSFS 2014:10
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Konsoliderad SOSFS 2011:9
Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOSFS 2012:17) Konsoliderad SOSFS 2012:17
Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) Konsoliderad SOSFS 2015:10
Katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) Konsoliderad SOSFS 2013:22
Kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2016:41) Konsoliderad HSLF-FS 2016:41
Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) Konsoliderad HSLF-FS 2017:37
Läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (SOSFS 2009:12) Konsoliderad SOSFS 2009:12
Rättspsykiatrisk undersökning (HSLF-FS 2015:31) Konsoliderad HSLF-FS 2015:31
Typ av författning: Ändringsförfattning
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Ändringsförfattning SOSFS 2012:10
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Ändringsförfattning SOSFS 2011:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2011:16
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) omanvändning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2011:15
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:8) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2008:16
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2009:19
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2006:19
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2007:22
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2008:25
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2009:33
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2004:2
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1995:4) Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2010:5
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:14
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:15
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Ändringsförfattning SOSFS 2013:18
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:2
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2013:4
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning SOSFS 2013:6
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2007:18
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2014:19
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning SOSFS 2015:23
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:20
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:21
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:36
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:37
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om praktisk tjänstgöring för psykologer Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:39
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:36) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:65
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:85
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:52
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:53
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2013:35) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:91
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:95
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:2
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2012:17) om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:11
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:13
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:14
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:15
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:16
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:33) om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:17
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:19
Socialstyrelsens föreskrifter om Ändring i föreskrifterna (2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk... Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:20
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:21
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:23
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:24
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:26
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:27
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:28
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:3
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:34
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:35
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:36
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:4
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:40
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:5
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:6
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:7
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:8
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2013:22) om katastrofmedicinsk beredskap Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:9
Socialstyrelsens föreskrifter om Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:25
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:71
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:41) om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:76
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (HSLF-FS 2018:10) Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:10
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:15
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:16
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:17
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:18
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:19
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:20
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:21
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:22
HSLF-FS 2018:38 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:38
HSFS-FS 2018:39 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:39
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Ändringsförfattning HSLF-FS-2018:44
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:50
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:51
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:52
Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS-FS 20154:8) om läkarnas specialisttjänstgöring Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:53
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:12) om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:2
Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:31) om rättspsykiatrisk undersökning Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:3

Sök och avgränsa

Kontakt

Kontaktformulär för juridiska frågor

Beställ prenumerationer på Socialstyrelsens författningar inom HSLF-FS via e-post: publikationsservice@
socialstyrelsen.se

Ladda ner eller beställ

Förteckning över den 1 januari 2019 gällande författningar m.m. som Socialstyrelsen beslutat

Mer hos oss

kunskapsguiden.se har länkar till samtliga myndigheters författningar inom HSLF-FS.

Handböcker

Lex Sarah

Riktlinjer