/
/

Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:7) om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.


Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive
författning.

Ändrad: HSLF-FS 2016:24

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska gälla vid bedömning och prövning av behörighet enligt 3 kap. 3 a § andra stycket och 3 c § socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Bestämmelserna i 1 och 3–5 kap. ska tillämpas av Socialstyrelsen.

Bestämmelserna i 1–3 kap. ska tillämpas av socialnämnden.
(HSLF-FS 2016:24)

2 § I dessa föreskrifter används beteckningen EES-land för medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein och Norge. Vad som sägs om EES-land ska även gälla Schweiz.

Tredjeland används som beteckning på länder som inte omfattas av första stycket.

2 kap. Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i 3 kap.

3 kap. Behörighet för den som har svensk utbildning

1 § För att vara behörig att utföra sådana arbetsuppgifter som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket SoL ska den som inte har avlagt socionomexamen ha en examen motsvarande minst 180 högskolepoäng enligt bilaga 2 i högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande högskolepoäng enligt äldre bestämmelser. Examen ska innefatta områdena

 1. socialt arbete motsvarande minst 90 högskolepoäng,
 2. juridik motsvarande minst 30 högskolepoäng,
 3. psykologi motsvarande minst 30 högskolepoäng, och
 4. samhällsvetenskap motsvarande minst 15 högskolepoäng.
  (HSLF-FS 2016:24)

2 § Examen enligt 1 § ska innehålla kurser som ger kunskaper på följande områden:

 1. Socialt arbete
  – barns och ungas utveckling, behov och uppväxtvillkor
  – barns utsatthet
  – barns rättigheter
  – sociala problem
  – sociala insatser
  – risk- och skyddsfaktorer
  – utredningsmetodik
  – planering och genomförande av insatser
  – utredning och bedömning av barns behov och föräldrars förmåga
  – dokumentation av utredning, beslut, planering och genomförande av insatser
  – samtal med barn och unga, föräldrar och andra personer i ett barns nätverk
  – samarbete och samverkan med barn, föräldrar, nätverk och andra aktörer
  – genus och etnicitet
  – etik och förhållningssätt
 2. Juridik (svensk rätt)
  – socialrätt
  – familjerätt
  – förvaltningsrätt
  – offentlighet och sekretess
  – offentlig rätt
 3. Psykologi
  – utvecklingspsykologi
  – anknytningsteori
  – utvecklingsekologi
 4. Samhällsvetenskap
  – samhällets organisation och styrning
  – samhällets stödsystem

3 § Även den som har en kandidatexamen eller motsvarande äldre examen med huvudämnet socialt arbete och kompletterar examen i enlighet med kraven i 1 § 2–4 och 2 § ska vara behörig att utföra sådana arbetsuppgifter som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket SoL.

4 kap. Behörighet för den som har utbildning enligt 3 kap. 3 c § SoL (HSLF-FS 2016:24)

1 § Den som har genomgått en sådan utbildning som avses i 3 kap. 3 c § SoL och vill ha ett bevis om behörighet enligt 7 a kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska ansöka om detta hos Socialstyrelsen.

Om det är styrkt att sökanden uppfyller förutsättningarna i 2–4 §§, ska han eller hon från Socialstyrelsen få ett skriftligt bevis om behörighet.
(HSLF-FS 2016:24)

2 § Av 7 a kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) framgår att
den som har genomgått en sådan utbildning som avses i 3 kap. 3 c §
SoL ska få ett bevis om behörighet enligt 1 § om

 1. utbildningen till sin längd, sin nivå och sitt innehåll motsvarar
  svensk socionomexamen eller någon annan relevant examen enligt
  föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 3 §, och
 2. han eller hon har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska
  eller norska språket samt om svenska författningar.
  (HSLF-FS 2016:24)

3 § Nödvändiga kunskaper i svenska språket ska styrkas genom

 1. godkänt betyg i kärnämnet svenska 3 vid gymnasial vuxenutbildning,
 2. godkänt betyg i kärnämnet svenska som andraspråk 3 vid gymnasial vuxenutbildning,
 3. godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter anordnad av universitet eller högskola (60 högskolepoäng),
 4. godkänt resultat på Tisus-prov, eller
 5. godkänt språkprov i svenska på nivå C1 enligt Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR).

Nödvändiga kunskaper i svenska språket kan även styrkas genom något annat godkänt betyg i ämnet svenska eller godkänt resultat på prov i svenska på motsvarande nivå.

Nödvändiga kunskaper i danska eller norska språket ska motsvara dem som anges för svenska språket i första och andra styckena och styrkas genom godkänt betyg eller godkänt resultat på prov.

4 § Som nödvändiga kunskaper om svenska författningar ska anses kunskaper i

 1. socialrätt,
 2. familjerätt,
 3. förvaltningsrätt,
 4. offentlighet och sekretess, och
 5. offentlig rätt.

5 kap. Undantagsbestämmelse(HSLF-FS 2016:24)

1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

 

Övergångsbestämmelser

SOSFS 2014:7

 1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Samtidigt upphör Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:14) om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga att gälla.
 3. En handläggare som före ikraftträdandet av denna författning är anställd för att utföra de uppgifter som anges i 3 kap. 3 a § andra stycket SoL är till och med den 30 juni 2019 behörig att utföra sådana uppgifter.

 

 


Senaste lydelse

Gäller från och med: 2016-04-15