/
/

Senaste version av SOSFS 2011:13. Socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter (SOSFS 2011:13)

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. Ändringar visas genom att ändringsförfattningens nummer anges.


Observera att det är den tryckta utgåvan av författningen som gäller. 

Ändrad: SOSFS 2013:31
Bemyndigande: Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter. 

Uppgiftsskyldighet

1 § Varje socialnämnd ska lämna uppgifter enligt 2 - 6 §§ till Socialstyrelsen eller till den som på uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar för insamlandet av uppgifterna.

Ekonomiskt bistånd

2 § Av 2 § a förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter framgår det att socialnämnderna ska lämna uppgifter om enskilda personer och hushåll som har beviljats ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453).

3 § Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form i enlighet med bilaga 1 a för månaderna januari till och med november.

Uppgifterna ska avse den kalendermånad som biståndet gäller för och ska lämnas senast den 15:e nästkommande månad.

4 § Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form i enlighet med bilaga 1 b för december månad samt för de redan rapporterade månaderna januari till och med november.

De ska lämnas senast den 15 januari nästkommande år.

Insatser för barn och unga

5 § Av 2 § d och e förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter framgår det att socialnämnderna ska lämna uppgifter om enskilda barn och unga som har beviljats vård med placering enligt socialtjänstlagen (2001:453) respektive har varit föremål för åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Uppgifterna ska lämnas enligt bilaga 2 eller i elektronisk form i enlighet med bilaga 2.

Om uppgifterna lämnas på en blankett, ska de lämnas en gång per kvartal senast den 1 maj, 1 augusti, 1 november och 1 februari och avse förhållandena under respektive föregående kvartal. Om uppgifterna lämnas i elektronisk form, ska de lämnas en gång per år senast den 1 februari och avse förhållandena under närmast föregående kalenderår.

Insatser till äldre personer och personer med funktionshinder

6 § Av 2 § b förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter framgår det att socialnämnderna ska lämna uppgifter om enskilda personer som har beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) som avser insatser till
äldre personer och personer med funktionshinder.

Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form och senast den 15:e varje månad.

Uppgifterna ska lämnas i enlighet med

  1. bilaga 3 avseende beslut om insatser vars verkställighet pågår sista dagen i den kalendermånad som föregår inlämnandemånaden och
  2. bilaga 4 avseende beslut om insatser vars verkställighet har påbörjats eller avslutats under den kalendermånad som föregår inlämnandemånaden. (SOSFS 2013:31)
____________

  1. Denna författning (SOSFS 2011:13) träder i kraft den 1 februari 2012.
  2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:6) om socialnämndernas skyldighet att lämna uppgifter för statistiska ändamål.
  3. I fråga om uppgifterna för 2011 gäller den gamla författningen.

____________ 

Denna författning (SOSFS 2013:31) träder i kraft den 1 januari 2014.

Bilagor

Bilaga 1a. Blankett – ekonomiskt bistånd

Bilaga 1b. Blankett – ekonomiskt bistånd

Bilaga 2. Blankett – insatser för barn och unga

Bilaga 3. Insatser till äldre personer och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453), avseende beslut om insatser vars verkställighet pågår sista dagen i den kalendermånad som föregår inlämnandemånaden

Bilaga 4. Insatser till äldre personer och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453), avseende beslut om insatser vars verkställighet har påbörjats eller avslutats

 

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Kontaktformulär för juridiska frågor

Ekonomiskt bistånd
Andreas Petersson
075-247 30 00

Insatser för barn och unga
Hillevi Rydh
075-247 30 00

Insatser till äldre och personer med funktionshinder
Lina Boberg
075-247 30 00


Senaste lydelse
Gäller från och med: 2014-01-01