/
/

Senaste version av SOSFS 2008:33 Information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. Ändringar visas genom att ändringsförfattningens nummer anges.

Innehåll


Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2017:17
Bemyndigande: 2 § 1 och 4, 3 § 1 och 4 § 2 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. samt 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första stycket 1 och andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). (HSLF-FS 2017:17)

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid uppfödning av spädbarn genom amning eller användning av modersmjölksersättning i sådana verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). (HSLF-FS 2017:17)

Ledningssystem (HSLF-FS 2017:17)

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter. (HSLF-FS 2017:17)

Användning av modersmjölksersättning

3 § Modersmjölksersättning får endast ges till ett spädbarn efter det att det har gjorts en bedömning att ett sådant behov föreligger. Bedömningen ska dokumenteras i spädbarnets patientjournal samt i moderns patientjournal, i förekommande fall.

Information om amning och modersmjölksersättning

4 § Den information som lämnas om uppfödning genom amning och användning av modersmjölksersättning till modern eller någon annan person som vårdar ett spädbarn ska vara objektiv och entydig.

Informationen ska vara anpassad till det enskilda spädbarnets och moderns behov och ska i övrigt överensstämma med vad som framgår av 3 kap. patientlagen (2014:821) och 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659). (HSLF-FS 2017:17) 

5 § Modern eller någon annan person som vårdar ett spädbarn ska få tydlig information om

1. amningens fördelar jämfört med uppfödning med modersmjölksersättning,
2. ammande mödrars näringsbehov och hur de kan förbereda och upprätthålla amningen,
3. den negativa inverkan på amningen som partiell uppfödning med modersmjölksersättning kan medföra, och
4. svårigheten att övergå till amning, om modern har börjat med uppfödning med modersmjölksersättning.

6 § Vad gäller uppfödning med modersmjölksersättning ska information dessutom lämnas om

1. hur sådan ersättning används på ett riktigt sätt,
2. hur man kan stärka anknytningsprocessen mellan modern och spädbarnet i samband med uppfödning med modersmjölksersättning,
3. de hälsorisker som är förknippade med olämplig föda och olämpliga uppfödningsmetoder, och
4. de hälsorisker som är förknippade med oriktig användning av modersmjölksersättning.

____________

1. Denna författning (SOSFS 2008:33) träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1983:21) för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. vid tillämpning av internationell kod för marknadsföring av bröstmjölksersättningar.
3. Allmänna råd 1983:2 Marknadsföring av bröstmjölksersättningar – Svensk tillämpning av den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar, i den särskilda skriftserien ”Allmänna råd från Socialstyrelsen”, ska upphöra att gälla.

____________

Denna författning (HSLF-FS 2017:17) träder i kraft den 1 april 2017.

 

 

 

Senaste lydelse
Gäller från och med: 2017-04-01