/
/

Senaste version av SOSFS 2008:21. Anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen


Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form.

Observera att det är den tryckta utgåvan av författningen som gäller.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 kap. 2 § vapenförordningen (1996:70) samt 2 § 1 och 4 och 4 § 2 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. 

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifterna gäller för både sluten och öppen hälso- och sjukvård.

2 § De skjutvapen som föreskrifterna gäller för är de vapen, enligt 1 kap. 2 och 3 §§ vapenlagen (1996:67), som enskilda personer inte får inneha utan tillstånd enligt bestämmelserna i 2 kap. 1 och 2 §§ samma lag. 

Ansvar och rutiner

3 § Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det ledningssystem som enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ska finnas i verksamheten innehåller rutiner för anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen.

4 § Vårdgivaren får uppdra åt en eller flera verksamhetschefer att fastställa rutiner för anmälan enligt dessa föreskrifter.

I den kommunala hälso- och sjukvården får vårdgivaren uppdra åt en eller flera verksamhetschefer alternativt medicinskt ansvariga sjuksköterskor att fastställa rutiner för överföring av information om en patient till dennes behandlande läkare för att läkaren ska kunna ta ställning till, om det finns ett behov av att göra en anmälan.

Rutinerna för anmälan och överföring av informationen ska dokumenteras. 

5 §  Upphävd. (SFS 2012:656)

Anmälningsförfarande och patientinformation

6 § Anmälan till polismyndigheten ska göras på blanketten SoSB 42401 (bilagan).

Den läkare som gör en anmälan ska svara för att den patient som berörs utan dröjsmål blir informerad, om det i det enskilda fallet inte finns hinder för detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 

Dokumentation

7 § Då en anmälan görs, ska läkaren göra en anteckning om detta i patientens journal. Läkaren ska dessutom dokumentera skälen för anmälan.

8 § Av patientjournalen ska det framgå, om patienten har underrättats om anmälan. Om patienten inte har underrättats, ska skälen till detta framgå. 

Uppföljning och egenkontroll

9 § Verksamhetschefen ska regelbundet följa upp.

  1. fastställda rutiner för anmälan, och
  2. anmälningspliktens fullgörande.

l den kommunala hälso- och sjukvården ska verksamhetschefen alternativt den medicinskt ansvariga sjuksköterskan regelbundet följa upp rutinerna i 4 § andra stycket.

1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.

2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:18) om läkares skyldighet att göra anmälan enligt 6 kap. 6 § vapenlagen (1996:67).

Bilagor

Anmälan enligt 6 kap. 6 §§ vapenlagen (1996:67)