/
/

Senaste version av SOSFS 2007:19. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m.

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. Ändringar visas genom att ändringsförfattningens nummer anges.


Observera att det är den tryckta utgåvan av författningen som gäller.

Ändrad: SOSFS 2014:11
Bemyndigande: Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 3 § 1 och 5 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m., 7 kap. 4 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) samt 12 § smittskyddsförordningen (2004:255). (SOSFS 2014:11)

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas inom sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125) samt lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar.

Hälso- och sjukvårdpersonalens ansvar

2 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter iaktta följande för att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner:

 1. Arbetskläderna ska ha korta ärmar.
 2. Arbetskläderna ska bytas dagligen, eller vid behov oftare.
 3. Händerna och underarmarna ska vara fria från armbandsur och smycken.
 4. Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter varje direktkontakt med en patient.
 5. Händerna ska desinfekteras både före och efter användning av handskar.
 6. Händerna ska, om de är synligt smutsiga, tvättas med vatten och flytande tvål innan de desinfekteras.
 7. Vid vård av en patient med gastroenterit ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion.
 8. Händer som har tvättats ska vara torra innan de desinfekteras.
 9. Ett engångsförkläde av plast eller en skyddsrock ska användas, om det finns en risk för att arbetskläderna kommer i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
 10. Skyddshandskar för engångsbruk ska användas vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
 11. Skyddshandskarna ska tas av direkt efter ett arbetsmoment och bytas ut mellan olika arbetsmoment.

3 § Verksamhetschefen eller motsvarande befattningshavare inom tandvården eller inom sådan verksamhet som omfattas av lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar ska fortlöpande följa upp verksamheten och säkerställa att bestämmelserna i 2 § tillämpas.

4 § Vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter med misstänkt eller säkerställd ebolainfektion får undantag göras från bestämmelserna i 2 §, om det är nödvändigt för att begränsa risken för överföring av smitta. (SOSFS 2014:11)

______________

Denna författning (SOSFS 2007:19) träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.

______________

Denna författning (SOSFS 2014:11) träder i kraft omedelbart.