/
/

Senaste version av SOSFS 2006:22 Vaccination av barn

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. Ändringar visas genom att ändringsförfattningens nummer anges.


Observera att det är den tryckta utgåvan av författningen som gäller.

Ändrad: SOSFS 2014:15 
Bemyndigande:  Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7g § smittskyddsförordningen (2004:255). 

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid vaccination av barn i barnhälsovården och elevhälsan. (SOSFS 2012:19)

2 §1 Landsting samt kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med ansvar för elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800), undantaget huvudmännen för elevhälsan i förskoleklass, ska erbjuda alla vårdnadshavare vaccination av barn i enlighet med följande program.

De barn som erbjudandet gäller ska vara födda år 2002 eller senare, utom vad gäller humant papillomvirus som ska rikta sig till flickor födda 1999 eller senare.

  Barnhälsovård Elevhälsa
Ålder 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5-6 år 6-8 år 10-12 år 14-16 år
Årskurs           1-2 5-6 8-9
Difteri I II III   IV     V
Stelkramp      
Kikhosta      
Polio        
Hib*          
Pneumokocker          
Mässling       I   II    
Påssjuka            
Röda hund            
HPV**             I+II  

* Haemophilus influenzae typ b
** Humant papillomvirus

Kommentar: Övriga vaccinationsprogram, se 6 §. 

Vaccin mot HPV ska ges i två doser. Dos II ska ges efter att minst
6 månader har gått efter att dos I gavs. (SOSFS 2014:15)

1 Senaste lydelse SOSFS 2012:19.

3 § Vid vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta ska dos I–IV ges som fulldosvaccin och dos V ges med reducerad antigenhalt.
Vid vaccination mot pneumokocker ska ett konjugatvaccin användas. (SOSFS 2008:7)

4 § Utgångspunkten för beräkningen av tidpunkten för vaccination skall vara ett barns kronologiska ålder, även om barnet är för tidigt fött.

5 §2 Inom ramen för ovanstående program får tidpunkten för vaccination förskjutas enligt följande:

 1. Dos I-III för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib (Haemophilus influenzae typ b) och pneumokocker får ges två veckor före den i programmet rekommenderade åldern, dock med minst sex veckors intervall mellan dos I och II och sex månaders intervall mellan dos II och III.
 2. Dos I för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och pneumokocker får ges upp till sex månaders ålder. Dos II får ges upp till sex månader efter dos I. Dos III får ges upp till två års ålder, dock med ett intervall av sex månader mellan dos II och III.
 3. Dos I för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund får ges från tolv månaders ålder.
 4. Intervallet mellan dos I och II för vaccination mot HPV får vara
  högst tolv månader. (SOSFS 2014:15)

2 Senaste lydelse SOSFS 2008:31.

Övriga vaccinationsprogram

6 § För vaccination mot tuberkulos, hepatit B, pneumokocker, influensa och HPV har Socialstyrelsen givit ut följande allmänna råd och rekommendationer:

 1. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa
 2. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker
 3. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax mot hepatit B, Profylax med vaccin och immunoglobulin - före och efter exposition
 4. Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos
 5. Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus (HPV). (SOSFS 2008:31)

Kompletterande vaccinationer

7 § Barn som är födda före år 2002 ska erbjudas vaccination i enlighet med bilagorna 1 och 2. För vaccination mot HPV ska dock gälla vad som sägs i 2 § första stycket. (SOSFS 2008:31)

Övrigt 

8 § Barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats i enlighet med vaccinationsprogrammet i 2 § ska erbjudas kompletterande vaccination. Kompletterande vaccination mot pneumokocker och HPV behöver dock inte erbjudas. (SOSFS 2008:31)

9 § Avsteg från vaccinationsprogrammet i 2 §, utöver de som anges i dessa föreskrifter, får göras genom ordination av den ansvarige läkaren inom barnhälsovården och elevhälsan. (SOSFS 2012:19)

Undantagsbestämmelse

10 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa
föreskrifter, om det finns särskilda skäl. (SOSFS 2014:15)

_______________

 1. Denna författning (SOSFS 2006:22) träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS
  1996:1) Vaccination av barn.

_______________

 Denna författning (SOSFS 2008:7) träder i kraft den 1 januari 2009.

_______________

Denna författning (SOSFS 2008:31) träder i kraft den 1 januari 2010.

_______________

 Denna författning (SOSFS 2012:19) träder i kraft den 1 januari 2013.

_______________

Denna författning (SOSFS 2014:15) träder i kraft den 1 januari 2015.

Bilagor

Bilaga 1 Schema för vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio

Bilaga 2 Schema för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund