/
/

Senaste version av SOSFS 2003:20. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. Ändringar visas genom att ändringsförfattningens nummer anges.


Observera att det är den tryckta utgåvan av författningen som gäller.

Ändrad: SOSFS 2014:12
Bemyndigande: 8 kap. 2 och 5 §§ socialtjänstförordningen (2001:937) 

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter tillämpas på hem för vård eller boende som drivs i kommunal eller enskild regi. I 7 kap. nedan finns regler om kommunens löpande tillsyn över enskilt bedrivna hem för vård eller boende. 

Definitioner

I dessa föreskrifter och allmänna råd används följande begrepp: 

Vård Omvårdnad, stöd eller fostran.
Behandling Särskilda åtgärder som syftar till att komma till rätta med eller minska ett eller flera hos individen identifierade problem som faller inom socialtjänstens verksamhetsområde.
Behandlingsplan Detaljerad plan över behandlingsinsatser. Journal Särskild handling som innehåller löpande anteckningar om beslut som fattas och åtgärder som vidtas för den enskilde samt faktiska omständigheter och händelser.
Journal Särskild handling som innehåller löpande anteckningar om beslut som fattas och åtgärder som vidtas för den enskilde samt faktiska omständigheter och händelser.
Social dokumentation Dokumentation som omfattas av bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453).
Unga De som har fyllt 18 men inte 21 år.

1 kap. De som vårdas eller behandlas i ett hem för vård eller boende

Allmänna råd

Personer som har olika grundproblem eller som väsentligt skiljer sig åt i ålder och mognad bör i regel inte vårdas eller behandlas tillsammans i ett hem för vård eller boende. Det är särskilt viktigt att skillnaden i ålder och mognad mellan barnen inte är alltför stor. Det kan också finnas behov av att de som vårdas eller behandlas delas upp efter kön. Barn och vuxna bör endast vårdas eller behandlas tillsammans vid ett hem för vård eller boende som är inrättat för familjebehandling. 

2 kap. Verksamhetens personal

Person som förestår verksamheten

1 § Den som förestår verksamheten vid ett hem för vård eller boende ska ha en adekvat högskoleutbildning. Denne ska också ha erfarenhet av liknande verksamhet och vitsordad personlig lämplighet. Den som av huvudmannen är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion ska ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. kunna ansvara för att

 • arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet,
 • verksamheten kännetecknas av god etik och ett respektfullt bemötande,
 • verksamheten organiseras så att skolplikten kan uppfyllas samt att en icke skolpliktig persons behov av och önskemål om utbildning kan beaktas,
 • den enskildes behov av hälso- och sjukvård och tandvård bevakas,
 • den hälso- och sjukvård och tandvård som den enskilde behöver görs tillgänglig,
 • personal med lämplig utbildning och erfarenhet rekryteras och introduceras,
 • personalens behov av handledning tillgodoses,
 • personalens behov av kompetensutvecklig bevakas och stöds,
 • en god arbetsmiljö upprätthålls, 
 •  rutiner finns för att hantera synpunkter, klagomål och konflikter,
 • hemmets behandlingsmetod eller -metoder följs upp och utvärderas,
 • verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas, och verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning, nya forskningsresultat och resultat från tillsynen.

Allmänna råd

Den utbildning som avses i 1 § bör omfatta minst 120 poäng.

Om en ställföreträdare har utsetts för den som förestår verksamheten, bör även ställföreträdaren uppfylla de krav som anges i 1 §.

Övrig personal

2 § Övrig personal som ger vård eller behandling ska ha den utbildning och erfarenhet samt personliga lämplighet som krävs för att utföra arbetet i enlighet med den eller de behandlingsmetoder som används i verksamheten och för att uppfylla verksamhetens mål. 

Allmänna råd

Läkare och psykolog
Vid ett hem som tar emot barn och unga och vid ett hem som tar emot personer med psykiska funktionshinder bör det finnas tillgång till läkare och psykolog med särskilda kunskaper som är lämpade för sådana verksamheter. Tillgången kan säkerställas t.ex. genom att en överenskommelse träffas med ansvarig sjukvårdshuvudman som innebär att hjälp kan fås vid en närbelägen sjukvårdsinrättning som har läkare och psykolog med lämpliga kunskaper. 

Registeruppgifter
Vid anställning eller när en uppdragstagare anlitas vid ett hem för vård eller boende som tar emot unga bör den som har befogenhet att besluta om anställning av personal begära uppgifter från Rikspolisstyrelsens
belastnings- och misstankeregister. Detta bör ske först efter att samtycke har inhämtats från den som är tilltänkt för anställningen eller uppdraget. (SOSFS 2009:4)

Personaltäthet

3 § Vid ett hem för vård eller boende som tar emot barn och vid ett hem som tar emot personer med psykiska funktionshinder ska det finnas personal tillgänglig dygnet runt i verksamhetens lokaler. 

Allmänna råd

Bedömning av personalbehovet

Vid bedömningen av personalbehovet i ett hem för vård eller boende bör bl.a. beaktas

 • vilken eller vilka behandlingsmetoder som används,
 • behovet av vård- eller behandlingsinsatser,
 • behovet av fritidsverksamhet,
 • antal och ålder hos dem som vårdas eller behandlas,
 • behovet av jour och beredskap,
 • arbetstidsavtal och andra bestämmelser som reglerar arbetstiden, samt
 • behovet av administration.

3 kap. Lokaler

1 § Ett hem för vård eller boende ska ha de lokaler och den utrustning som behövs för att tillförsäkra den enskilde boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Vid de hem där vuxna vistas och dit barn kommer för att umgås med sina föräldrar ska lokalerna vara anpassade så att de möjliggör en trygg vistelse för de besökande barnen. 

Allmänna råd

I enskild verksamhet bör lokalerna vara avskilda från den privata bostadsdelen. Det gäller t.ex. för

 • rum för samvaro och vila,
 • rum med inredning och utrustning för personlig hygien, och
 • rum eller del av rum för matlagning

I ett hem för vård eller boende bör den enskilde i regel ha ett eget rum. Undantag bör dock kunna göras vid t.ex. familjebehandling.

4 kap. Journalföring

Upphävt (SOSFS 2014:12)

5 kap. Behandlingsplan

Upphävt (SOSFS 2014:12)

6 kap. Ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende

1 § Enligt 4 kap. 1 § 2 socialtjänstförordningen (2001:937) ska det i ansökan anges vem som ska bedriva verksamheten.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild firma, ska ett registreringsbevis som inte är äldre än två månader alltid bifogas.

2 § Enligt 4 kap. 1 § 3 socialtjänstförordningen (2001:937) ska det i ansökan anges hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning. I ansökan ska det alltid ingå

 • en utförlig beskrivning av verksamhetens inriktning och mål,
 • en utförlig beskrivning av verksamhetens innehåll och ett schema som visar de olika inslag som ska ingå i vården eller behandlingen,
 • en redogörelse för hur verksamhetens kvalitet och säkerhet ska utvecklas och garanteras,
 • en redogörelse för hur personalen ska handledas och kompetensutvecklas,
 • en redogörelse för hur säkerheten ska tillgodoses för de barn som besöker eller vistas med sina föräldrar på ett hem för vård eller boende för vuxna,
 • uppgift om det högsta antal personer som hemmet samtidigt kan ta emot för vård eller behandling,
 • en beskrivning av bemanningen under dygnet,
 • rutiner för hantering av synpunkter, klagomål, konflikter och missförhållanden,
 • rutiner för utslussning från verksamheten,
 • en redogörelse för hur samverkan med uppdragsgivaren ska gå till, och
 • en beskrivning av hur verksamheten kommer att utvärderas.

Allmänna råd

Av redogörelsen för hur säkerheten ska tillgodoses för barn som besöker eller vistas med sina föräldrar på ett hem för vård eller boende för vuxna bör bl.a. framgå

 • vem som ansvarar för barnen under vistelsen,
 • hur barnen bor,
 • hur länge barnen får vistas i hemmet,
 • personalens kunskaper om barns utveckling och behov, och
 • personalens erfarenhet av arbete med barn.

Uppgift om det finns en revisor bör lämnas i ansökan.

3 § Enligt 4 kap. 1 § 4 socialtjänstförordningen (2001:937) ska det i ansökan anges för vilka grupper verksamheten är avsedd. I ansökan ska det alltid ingå

 • en noggrann beskrivning av dem som verksamheten är avsedd för, och
 • uppgift om nedre åldersgräns för dem som verksamheten är avsedd för och även övre åldersgräns för barn och unga.

4 § Enligt 4 kap. 1 § 5 socialtjänstförordningen (2001:937) ska det i ansökan anges hur verksamheten ska finansieras. I ansökan ska det alltid ingå

 • en budget, och
 • uppgift om enligt vilka grunder vårdavgift tas ut.

Allmänna råd

I budgeten som bifogas ansökan bör det redovisas

 • uppskattad beläggningsgrad,
 • vårdavgifter,
 • driftskostnader,
 • fastighetskostnader,
 • förvaltningskostnader, och
 • personalkostnader.

Kostnader för konsulter, handledning och fortbildning bör anges under personalkostnader, liksom sociala avgifter och pensionsavgifter.

5 § Enligt 4 kap. 1 § 6 socialtjänstförordningen (2001:937) ska det i ansökan anges vem som ska förestå verksamheten. Om det finns en ställföreträdare för den som ska förestå verksamheten, ska även uppgifter om ställföreträdaren lämnas.

6 § Enligt 4 kap. 1 § andra stycket socialtjänstförordningen (2001:937) ska det till ansökan bifogas ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat. Ritningarna ska vara skalenliga. I ansökan ska det alltid ingå

 • uppgift om lokalernas användning,
 • uppgift om vilka kontakter som tagits med byggnadsnämnden eller motsvarande, och
 • uppgift om vilka kontakter som tagits med miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande.

Allmänna råd

Personalen samt dess utbildning och erfarenhet
När personalen samt dess utbildning och erfarenhet anges enligt 4 kap. 1 § 7 socialtjänstförordningen bör det för den person som ska förestå verksamheten och, i förekommande fall, för dennes ställföreträdare lämnas uppgifter om

 • namn,
 • personnummer,
 • adress,
 • telefonnummer,
 • mobiltelefonnummer, och
 • e-postadress.

Vidare bör det lämnas uppgift om referenser och liknande relevanta uppgifter, t.ex. erfarenhet av andra kulturer än den svenska.

För övrig personal bör det utöver utbildning och erfarenhet anges antal och befattning.

En plan för personalens fortbildning och kompetensutveckling bör bifogas ansökan.

För all personal bör tjänstgöringsgrad anges. 

7 kap. Löpande tillsyn

Upphävt (SOSFS 2014:12)

_____________

Denna författning (SOSFS 2003:20) träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.

_____________ 

Denna författning (SOSFS 2009:4) träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.