/
/

Senaste version av SOSFS 2003:15. Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. Ändringar visas genom att ändringsförfattningens nummer anges.


Observera att det är den tryckta utgåvan av författningen som gäller.

Ändrad: SOSFS 2013:24

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 1 § och 8 kap. 5 § socialtjänstförordningen (2001:937).

1 § Den förteckning som socialnämnden ska föra enligt 7 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) ska omfatta alla barn som någon gång under året har vistats i ett familjehem eller, efter nämndens medgivande, i något annat enskilt hem.

Förteckningen ska föras kontinuerligt och på särskild blankett (bilagan). (SOSFS 2013:24)

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2004.

Denna författning (SOSFS 2011:14) träder i kraft den 31 januari 2012.

Denna författning (SOSFS 2013:24) träder i kraft den 15 juni 2013.

Bilagor

Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.

Blankett för förteckning över barn under 18 år som vistas i familjehem eller annat enskilt hem