/
/

Senaste version av SOSFS 2002:2. Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. Ändringar visas genom att ändringsförfattningens nummer anges.


Observera att det är den tryckta utgåvan av författningen som gäller.

Ändrad: SOSFS 2006:8
Bemyndigande: 7 § förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

1 § Av 2 och 3 §§ förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation framgår vilka personer som kan få utrustningen och vilka regler som gäller för att få bidraget.

2 § Fördelningen av statsbidraget grundar sig på respektive landstings genomsnittliga förbrukning av bidraget under de närmast tre föregående åren och antalet bosatta i landstinget.

3 § Varje landsting ska till Socialstyrelsen senast den 30 juni varje år redovisa hur mycket av statsbidraget som förbrukats föregående kalenderår. Redovisningen ska göras på blanketten SOSB 70040 (bilagan). (SOSFS 2006:8).

Denna författning (SOSFS 2002:2) träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.

Denna författning (SOSFS 2006:8) träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.

Bilaga

Blankett för redovisning av förbrukningen av statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation