/
/

Senaste version av SOSFS 2001:16. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningen. Ändringar visas genom att ändringsförfattningens nummer anges.


Observera att det är den tryckta utgåvan av författningen som gäller.

Ändrad: t.o.m. SOSFS 2015:7
Bemyndigande: 4 kap. 5 § 6 och 8 patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369).
Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Läkemedelsverket. 

1 § En sjuksköterska får förskriva läkemedel i enlighet med de förutsättningar som framgår av bilagan om

 1. något av utbildningskraven i 2 § är uppfyllda,
 2. sjuksköterskan tjänstgör vid någon av verksamheterna som anges i 3 §,
 3. sjuksköterskan sänder en begäran om förskrivningsrätt till Socialstyrelsen och bifogar handlingar som styrker att kraven enligt punkterna 1 och 2 är uppfyllda,
 4. förskrivningsrätten är införd i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, och
 5. sjuksköterskan skriftligen fått en förskrivarkod av Socialstyrelsen. (SOSFS 2009:5).

2 § För att få förskrivningsrätt krävs att sjuksköterskan uppfyllt något av utbildningskraven

 1. legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning som omfattar 50 poäng, inklusive 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära,
 2. legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som omfattar 50 poäng, inklusive 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära,
 3. legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning som omfattar 40 poäng, samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära,
 4. legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som omfattar 40 poäng, samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära,
 5. legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen som omfattar 120 poäng, samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära, eller
 6. grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård som omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära.

3 § För att få förskrivningsrätten krävs vidare för distriktssköterskor att de tjänstgör som distriktssköterska inom landstingets eller kommunens primärvård eller hemsjukvård eller inom kommunens hälso- och sjukvård i övrigt enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För andra sjuksköterskor krävs att de tjänstgör inom kommunens hälso- och sjukvård enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Med landsting eller kommun jämställs privata vårdgivare som utför motsvarande uppgifter med offentlig finansiering.

Förskrivningsrätten gäller endast under den tid sjuksköterskan tjänstgör vid någon av de angivna verksamheterna.

1. Denna författning (SOSFS 2001:16) träder i kraft den 1 december 2001.
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1994:11) Rätt för sjuksköterskor i öppen hälso- och sjukvård att förskriva vissa läkemedel.

Denna författning (SOSFS 2003:11) träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.

Denna författning (SOSFS 2005:16) träder i kraft den 1 juli 2005.

Denna författning (SOSFS 2006:6) träder i kraft den 15 mars 2006.

Denna författning (SOSFS 2006:23) träder i kraft den 15 december 2006.

Denna författning (SOSFS 2007:15) träder i kraft den 15 oktober 2007.

Denna författning (SOSFS 2009:5) träder i kraft den 1 maj 2009.

Denna författning (SOSFS 2009:21) träder i kraft den 1 januari 2010 

Denna författning (SOSFS 2011:1) träder i kraft den 1 maj 2011.

Denna författning (SOSFS 2015:7) träder i kraft den 15 april 2015.

Bilagor

Bilaga. Läkemedelslista för sjuksköterskor med förskrivningsrätt (SOSFS 2015:7)