/
/

Senaste version av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.


Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive
författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2017:71

1 § En sjuksköterska får förskriva läkemedel i enlighet med de förutsättningar som framgår av bilagan om

 1. något av utbildningskraven i 2 § är uppfyllda,
 2. sjuksköterskan tjänstgör vid någon av verksamheterna som anges i 3 §,
 3. sjuksköterskan sänder en begäran om förskrivningsrätt till Socialstyrelsen och bifogar handlingar som styrker att kraven enligt punkterna 1 och 2 är uppfyllda,
 4. förskrivningsrätten är införd i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, och
 5. sjuksköterskan skriftligen fått en förskrivarkod av Socialstyrelsen. (SOSFS 2009:5)

2 § För att få förskrivningsrätt krävs att sjuksköterskan uppfyllt något av utbildningskraven

 1. legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning som omfattar 50 poäng, inklusive 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära,
 2. legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som omfattar 50 poäng, inklusive 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära,
 3. legitimation som sjuksköterska med vidareutbildning som omfattar 40 poäng, samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära,
 4. legitimation som sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen som omfattar 40 poäng, samt därutöver 10 poäng i farmakologi och sjukdomslära,
 5. legitimation som sjuksköterska med sjuksköterskeexamen som omfattar 120 poäng, samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära, eller
 6. grundutbildning som legitimerad sjuksköterska i allmän hälso- och sjukvård som omfattar 120 poäng samt därutöver 20 poäng i farmakologi och sjukdomslära.

3 § För att få förskrivningsrätten krävs vidare för distriktssköterskor att de tjänstgör som distriktssköterska inom landstingets eller kommunens primärvård eller hemsjukvård eller inom kommunens hälso- och sjukvård i övrigt enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För andra sjuksköterskor krävs att de tjänstgör inom kommunens hälso- och sjukvård enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Med landsting eller kommun jämställs privata vårdgivare som utför motsvarande uppgifter med offentlig finansiering.

Förskrivningsrätten gäller endast under den tid sjuksköterskan tjänstgör vid någon av de angivna verksamheterna.

Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination

4 § En sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbildning
till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns upptagna i följande föreskrifter och rekommendationer:

1. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp
2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
4. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot hepatit B
6. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. 

En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med någon av specialistutbildningarna enligt första stycket är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt föreskrifterna och rekommendationerna i första stycket 1–6.

Vid ordination av dos 4 av det vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio som ska erbjudas vårdnadshavare enligt 5 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är en sjuksköterska med sådan utbildning som anges i första och andra styckena behörig att ordinera läkemedel som även innehåller vaccin mot Haemophilus influenzae typ b. Av en sådan ordination ska det framgå att vaccinet mot Haemophilus influenzae typ b inte ska administreras till patienten.

En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning som innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt första stycket 1–3, 5 och 6. (HSLF-FS 2017:71)

5 § Det är verksamhetschefen som ska ansvara för att det görs en bedömning av om utbildningarna enligt 4 § andra och fjärde styckena motsvarar specialistutbildningarna enligt 4 § första stycket. Bedömningen ska dokumenteras. (HSLF-FS 2017:71)

Bilagor

 

Bilaga. Läkemedelslista för sjuksköterskor med förskrivningsrätt (SOSFS 2015:7)