Smittskyddverksamhet till Folkhälsomyndigheten

Den 1 juli flyttar delar av Socialstyrelsens verksamhet inom smittskydd till Folkhälsomyndigheten.
Läs mer om förändringen
.

Nationell samverkansfunktion

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att i samverkan med Jordbruksverket upprätta och ansvara för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Uppgiften blir att stödja en regelbunden och sektorsövergripande samverkan mellan alla aktörer som är involverade i arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Arbetet kommer att inkludera human- och veterinärmedicin, folkhälsa, djurhållning, livsmedel och yttre miljö. En kanslifunktion på Socialstyrelsen stödjer och koordinerar samverkansarbetet.

 Uppdrag från regeringen om nationell samverkansfunktion 

Nationell samverkansgrupp

Som en del i arbetet har en nationell samverkansgrupp bildats där berörda myndigheter är representerade.

Det konkreta arbetet och specifika aktiviteter mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner kommer liksom tidigare att genomföras inom de myndigheter, organisationer och nätverk som på olika sätt är berörda.

Nationellt antibiotikaforum 

Samverkansgruppen arrangerar en gång om året ett nationellt antibiotikaforum för en bred dialog och samverkan för att inventera behov och utbyta information med berörda intressenter inom området.

Nationell grupp för vårdhygienfrågor

En nationell grupp för vårdhygienfrågor inom humansidan har bildats år 2013.