/
/
/

Urotelial cancer i övre och nedre urinvägar

  • Titel: Urotelial cancer i övre och nedre urinvägar
  • Startdatum: 2016-02-09
  • Slutdatum: 2016-02-12
  • Målgrupp: Urologi
  • Ort: Umeå
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 49.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen syftar till att ge en teoretisk utbildning om urotelial cancer i övre och nedre urinvägarna omfattande etiologi, patologi, klassificering, kliniska tillstånd, akuta tillstånd, kirurgiska behandlingsmodaliteter, lokal behandling samt onkologiska terapier. Vidare syftar den till att beskriva urotelial cancer i ett vidare perspektiv avseende livskvalitetsfrågor, nationella vårdprogram, europeiska riktlinjer samt förmedla ett vetenskapligt och evidensbaserat underlag för handläggning.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Urologi delmål 2, 4, 6, 11, 19, 20

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att kunna identifiera och känna till initial handläggning vid akuta komplikationer vid och efter TURb, Cystektomi, diagnostisk Ureteroskopi och nefroureterktomi. Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare behärska basal smärtlindring vid olika former av urotelial cancer i övre och nedre urinvägarna samt efter kirurgi för urotelial cancer. Efter genomförd kurs ha god kunskap om etiologi, epidemiologi och basal tumörbiologi/tumörimmunologi samt TNM-klassifikationen av urotelial cancer i övre och nedre urinvägarna. Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare ha goda kunskaper om patologin, patofysiologin, naturalförloppet och kliniska alarmsymtom vid urotelial cancer i övre och nedre urinvägarna samt att behärska akuta tillstånd förknippade med urotelial cancer. Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att behärska utredning och diagnostik av urotelial cancer i övre och nedre urinävgarna. Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att behärska de olika typer av behandlingsstrategier som finns att tillgå och indikationerna för dessa vid urotelial cancer i övre och nedre urinvägarna. Du kommer också att behärska symptomatologin i olika stadier av urotelial cancer och komplikationer till avancerad cancer samt ha kunskap om olika typer av onkologisk behandling, både Neoadjuvant, Adjuvant och Palliativ. Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare ha goda kunskaper i sexologiska problem, impotensproblem och libidosänkning vid urotelial cancer och förknippade behandlingsmetoder. Efter genomförd kurs kommer du ha god kännedom om den evidensbaserade vetenskapen och forskningen som ligger till grund för diagnostik och behandling av urotelial cancer i övre och nedre urinvägarna. Efter genomförd kurs så kommer du ha god kännedom om det Nationella vårdprogrammet, Europeiska Guidelines, Nationell registerverksamhet samt pågående evidensbaserade Nationella förbättringsarbeten avseende urotelial cancer i övre och nedre urinvägarna.

Kursens innehåll och upplägg

Semipraktiska moment: Tre tillfällen med grupparbeten, gruppresentationer med case-genomgångar och problemlösning: totalt 3 timmar.

Interaktiva diskussioner kring för kursen specialproducerade filmer av operationerna TURb respektive Cystektomi: Totalt 2 timmar.

Kursmål 2: Utbildningsmetod katedral föreläsning med AV-medel och utbildningsfilm kommer att användas likaså modererade grupparbeten med Case-metodik.

Kursmål 4: Utbildningsmetod katedral föreläsning med AV-medel kommer att användas

Kursmål 6: Utbildningsmetod katedral föreläsning med AV-medel kommer att användas, likaså modererade grupparbeten med Case-metodik.

Kursmål 7, 11, 19 och 20: Utbildningsmetod katedral föreläsning
med AV-medel kommer att användas.

Kringkostnader

Kost, resa och logi för kursdeltagarna tillkommer.

Antal deltagare

22

Krav för godkänd kurs

Deltagaren skall närvara vid samtliga kursmoment samt deltaga aktivt i samtliga grupparbeten och Case-presentationer.
Skriftlig sluttentamen med nivå för Godkänd kurs: 75 % rätt svar (Multiple Choice)

Kontaktperson

Amir Sherif,
amir.sherif@urologi.umu.se samt amir.m.sherif@gmail.com, 0705229104.

Kursansvarig

Amir Sherif, överläkare, docent,
Institutionen för Kirurgi och Peroperativ Vetenskap, Urologi och Andrologi, Umeå Universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.