Uroradiologi

  • Titel: Uroradiologi
  • Startdatum: 2016-11-14
  • Slutdatum: 2016-11-18
  • Målgrupp: Bild- och funktionsmedicin
  • Ort: Göteborg
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 89.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Urogenitala symptom och sjukdomar är vanliga i befolkningen, t.ex. sten i urinvägarna, blod i urinen, njurcancer, prostatacancer, sjukdomar i scrotum, gynekologisk cancer m.m. Klinisk utredning, behandlingsplanering och uppföljning är mycket beroende av radiologisk utredning och kompetens. God förtrogenhet med radiologisk diagnostik och intervention inom urogenitalorganen är därför mycket viktig för varje kliniskt verksam radiolog. Kursen täcker basala kunskaper inom urogenital radiologi, motsvarande de krav som ställs för specialistkompetens i medicinsk radiologi/bild- och funktionsmedicin.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Bild- och funktionsmedicin delmål 1-5, 11

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att vara förtrogen med metodval, indikationer och tekniker (konventionell rtg, CT, MRT, ultraljud, scintigrafi och PET-CT) för urogenital diagnostik och intervention liksom kontrastmedelseffekter. Vidare kommer du att ha kunskap om maligna och benigna tumörer, infektion, stensjukdom, hematuri, trauma, missbildningar i övre och nedre urinvägarna, utredning av manliga och kvinnliga genitalia, liksom njurtransplantation, pediatrisk och prenatal uroradiologi samt binjuresjukdomar. Du kommer också att få ökad förståelse för etiska aspekter, t.ex. avseende bifynd. Du kommer också att få problemområden belysta även ur klinisk synpunkt med deltagande av både radiologer och kliniker.

Kursens innehåll och upplägg

Förmiddagarna ägnas åt katedrala föreläsningar med interaktiva inslag i form av mentometerövningar. Eftermiddagarna ägnas åt praktiska övningar i form av parvis granskning av kliniska fall (avidentifierade) på bildarbetsstationer, motsvarande den kliniska miljön.

Kringkostnader

Kursen täcker fika förmiddag och eftermiddag, samt enklare kursmiddag en av kvällarna. Kursdeltagarna står för resa, logi och övriga måltider.

Antal deltagare

24

Krav för godkänd kurs

100% deltagande i hela kursen.

Kontaktperson

Liselotte Robertsson, liselotte.robertsson@xray.gu.se
031-3427677

Kursansvarig

Mikael Hellström, professor, överläkare,
Göteborgs universitet, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för radiologi.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.