Tuberkulos

  • Titel: Tuberkulos
  • Startdatum: 2016-03-14
  • Slutdatum: 2016-03-18
  • Målgrupp: Infektionsmedicin, Klinisk bakteriologi och virologi, Lungsjukdomar
  • Ort: Solna
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 32.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen beskriver tuberkulossjukdomen ur ett brett perspektiv men med tyngdpunkt på klinisk handläggning. Epidemiologiska, mikrobiologiska, immunologiska, diagnostiska, kliniska, terapeutiska och socioekonomiska aspekter kommer att presenteras. Tuberkulosens klinik vid samtidiga tillstånd som graviditet, HIV-infektion, lever- och njursvikt och vid behandling med immunosupprimerande läkemedel såsom TNF alfa blockad kommer särskilt att diskuteras genom de patientfall som distribueras i samband med kursen.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Lungsjukdomar delmål 2, 9
Klinisk bakteriologi och virologi delmål 1, 2, 10, 12
Infektionsmedicin delmål 2, 4, 5, 6, 8

Kursens mål

Att tillägna sig nödvändiga kunskaper för att möjliggöra korrekt diagnostik, behandling och smittspårning enligt nationella riktlinjer. Detta kan betyda att färre återinsjuknar och att behandlingen fullföljs korrekt. Därmed minskas risken för utveckling av resistenta former av sjukdomen, tidsfördröjning innan korrekt diagnos förkortas, smittspridningskedjor bryts tidigt och behandling mot vilande tuberkulosinfektion, så kallad latent tbc, kan ges till riskgrupper så att aktiv sjukdom förebyggs.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen innehåller katedrala moment som berör de olika aspekter som ingår i kursbeskrivningen, företrädesvis på förmiddagarna och tidig eftermiddag, följt av fallseminarium på eftermiddagarna i mindre grupper. 40 timmar total kurstid, varav ca 25 katedral tid och 15 timmars fallseminarium och studiebesök på tbc-laboratoriet Karolinska.

Kringkostnader

Ingen kostnad för internat. Resa och logi för deltagare som ej är bosatta i Stockholm.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100% närvaro och deltagande på ett tillfredsställande sätt inklusive fallseminarier och mentometerbaserad diagnostik utvärdering i samband med avslut.

Kontaktperson

Anne Rasikari, anne.rasikari@ki.se
08-5177 18 61

Kursansvarig

Judith Bruchfeld, överläkare, medicine doktor; Boris Kan, biträdande överläkare, medicine doktor; Maria Norrby, biträdande överläkare,
Karolinska Institutet, Enheten för infektionssjukdomar/ Institutionen för medicin, Solna.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.