Thoraxradiologi

  • Titel: Thoraxradiologi
  • Startdatum: 2016-10-17
  • Slutdatum: 2016-10-21
  • Målgrupp: Bild- och funktionsmedicin
  • Ort: Göteborg
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 88.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Thoraxradiologisk diagnostik utgör en betydande del av medicinsk radiologisk diagnostik. Val av korrekt undersökningsmodalitet och undersökningsprocedur liksom adekvat tolkning av erhållet bildmaterial är av avgörande betydelse för optimal diagnostik. Tidig upptäckt och adekvat diagnos av sjukdomar inom thorax, såväl maligna som benigna, är av väsentligt värde för en förbättrad prognos, och därmed minskad sjuklighet och dödlighet hos patienten. Kursen täcker basala kunskaper inom thoraxradiologi, motsvarande de krav som ställs för specialistkompetens i medicinsk radiologi/bild- och funktionsmedicin. (SOSFS 2008:17)

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Bild- och funktionsmedicin delmål 1–5, 7

Kursens mål

Efter genomgången kurs kommer du som kursdeltagare att kunna diskutera professionellt kring:

1) metodval, indikationer och teknik (konventionell rtg, CT, MRT, PET-CT, och undersökningar av hjärt- lungfysiologi) för thoraxradiologisk diagnostik och intervention.

2) diagnostik av maligna och benigna tumörer, infektioner/TBC, sarkoidos, generella lungsjukdomar, akut aorta-syndrom, akut- och kronisk lungembolisering, trauma, esofagusperforation, hjärtsvikt, ischemisk och icke ischemisk hjärtsjukdom och IVA lungor.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen inleds med ett digitalt diagnostiskt prov och består därefter av föreläsningar, interaktiva seminarier (inkl. mentometer) och gruppövningar på arbetsstationer med autentiska, avidentifierade fall. Deltagarna arbetar två och två vid dessa övningar. Vid ett flertal föreläsningar och seminarier deltar både radiolog och kliniker samtidigt, för att ge en mångsidig belysning av ämnet. Examination sker i form av Digitalt prov som rättas omedelbart och därefter efterföljande gemensam seminariediskussion. Förmedlad (katedral undervisning och praktiskt arbete med bildgranskning) undervisning sker interfolierat i undervisningen. Uppskattat antal timmar för praktiskt arbete är 12 timmar och för förmedlad undervisning 24 timmar.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

24

Krav för godkänd kurs

100% närvaro och aktivt deltagande i kursens undervisningsmoment inklusive avslutande digitalt prov och seminariediskussion.

Kontaktperson

Liselotte Robertsson, liselotte.robertsson@xray.gu.se
031-342 7677

Kursansvarig

Åse (Allansdotter) Johnsson, docent, överläkare, lektor vid avdelningen för radiologi,
Avdelningen för Radiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.