/
/
/

Teknik, fysik och strålskydd inom bild- och funktionsmedicin

  • Titel: Teknik, fysik och strålskydd inom bild- och funktionsmedicin
  • Startdatum: 2016-09-26
  • Slutdatum: 2016-09-30
  • Målgrupp: Bild- och funktionsmedicin
  • Ort: Malmö
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 87.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen ger sådan utbildning i teknik, fysik och strålskydd som krävs för specialistkompetens i bild- och funktionsmedicin och för att uppfylla SSM:s krav på personer i radiologisk ledningsfunktion. Grundläggande fysik och teknik inom röntgen- och MR- området genomgås. Ultraljud och nuklearmedicin behandlas översiktligt. Direktdigitala detektorer, bildplattor och CT genomgås ingående. Begrepp som kontrast, upplösning och brus diskuteras liksom metoder för att kunna bedöma bildkvalitet i klinisk rutin. Stor vikt lägges vid sambandet mellan bildkvalitet och patientstråldos. SSM:s och EU:s direktiv tolkas och diskuteras. För MR-området genomgås olika typer av pulssekvenser och i samband med detta diskuteras de parametrar som används för att bygga upp och variera kontrasten i bilden. Säkerhetsaspekter i samband med MR undersökningar diskuteras. Kursen innehåller flera laborativa moment och demonstrationer.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Bild- och funktionsmedicin delmål 6

Kursens mål

Att ge den utbildning i fysik, teknik och strålskydd, som krävs för specialistkompetens i Bild- och funktionsmedicin (delmål 6) och för att uppfylla strålskyddsmyndighetens (SSM) krav på personer i radiologisk ledningsfunktion i enlighet med SSMFS 2008:31.

Kursens innehåll och upplägg

Stor del av kursens innehåll förmedlas via katedrala föreläsningar (24 timmar) av specialister inom sina specifika områden (MR, Nuklear medicin, UL, CT, Strålskydd, Mammografi etc.). Ett viktigt moment i utbildningen är de laborationer (6 timmar) i små grupper vilket medför att kursdeltagarna har möjlighet att aktivt jobba med de delar som tidigare i kursen delgetts via föreläsningarna. På kursen finns även tid avsatt för frågor som dykt upp under kursen och som behöver gås igenom lite djupare i en gruppdiskussion, dessa frågor lämnas i en speciell ”frågelåda”. Kursen avslutas med en hemtentamen som kunskapskontroll.

Kringkostnader

Resa och logi.

Antal deltagare

24

Krav för godkänd kurs

Närvaro på kursen samt godkänt resultat på hemtentamen.

100% närvaro.

Kontaktperson

Mikael Gunnarsson, mikael.gunnarsson@med.lu.se
040-338 679

Kursansvarig

Mikael Gunnarsson, legitimerad sjukhusfysiker, docent,
Medicinsk strålningsfysik, IKVM, Malmö, Lunds universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.