/
/
/

Sviktande vitalfunktioner i primärvården - att handlägga den oväntat svårt sjuke på VC

  • Titel: Sviktande vitalfunktioner i primärvården - att handlägga den oväntat svårt sjuke på VC
  • Startdatum: 2016-10-20
  • Slutdatum: 2016-10-21
  • Målgrupp: Allmänmedicin
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 105.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

En tvådagarskurs som uteslutande riktar sig till läkare verksamma i primärvården. Kursen lägger stor vikt på det praktiska omhändertagandet av akut svårt sjuka patienter i primärvårdssituationen. Kursen är uppbyggd kring dels teoretiska seminarier och falldiskussioner, dels kliniska fallscenarier med avancerade simulatordockor. Dessutom kommer tid att avsättas för att under erfaren handledning diskutera allmänläkarens yrkesroll i det akuta omhändertagandet.

Kursen syftar till att ge en praktisk handlingsmodell med den s.k. ABCDE-principen som grund.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Allmänmedicin delmål 2, 5

Kursens mål

Efter genomgången kurs kommer kursdeltagaren att ha förvärvat teoretiska kunskaper avseende primärt omhändertagande av akut andningssvikt, cirkulationskollaps och medvetslöshet. Praktiska färdigheter avseende fria luftvägar, ventilation med mask/blåsa, isättning av larynxmask,intravenös infarter inkl. intraosseös nål mm.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen innehåller 12 praktiska fall med avancerade simulatordockor där deltagarna kan praktisera alla moment som krävs vid primärt omhändertagande av den svårt sjuke. De praktiska momenten är c:a 50% av kurstiden, dvs 8 timmar.

Kringkostnader

Deltagaren betalar måltider, resa och logi.

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

100 % närvaro.

Kontaktperson

Lars Sundholm, info@faktummedica.se
0708-129627

Kursansvarig

Lars Sundholm, Överläkare/MLA VO Anestesi-IVA Södersjukhuset,
Faktum Medica.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.