/
/
/

Svensk hälso- och sjukvård – igår, idag och imorgon

 • Titel: Svensk hälso- och sjukvård – igår, idag och imorgon
 • Startdatum: 2016-03-16
 • Slutdatum: 2016-03-18
 • Målgrupp: Oavsett specialitet, Akutsjukvård, Allergologi, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Arbets- och miljömedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomskirurgi, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, Barnkardiologi, Barnonkologi, Bild- och funktionsmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Gynekologisk onkologi, Handkirurgi, Hematologi, Hud- och könssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Infektionsmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Kirurgi, Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk farmakologi, Klinisk fysiologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk neurofysiologi, Klinisk patologi, Kärlkirurgi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar, Neonatologi, Neurokirurgi, Neurologi, Neuroradiologi, Nuklearmedicin, Obstetrik och gynekologi, Onkologi, Ortopedi, Plastikkirurgi, Psykiatri, Rehabiliteringsmedicin, Reumatologi, Rättsmedicin, Rättspsykiatri, Röst- och talrubbningar, Smärtlindring, Socialmedicin, Thoraxkirurgi, Urologi, Ögonsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar
 • Ort: Stockholm
 • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
 • Kursnummer: 8.2.16
 • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Hälso- och sjukvården är föremål för ett starkt förändringstryck. Läkare behöver kunna möta detta förändringstryck på ett ändamålsenligt sätt för att bidra till en gynnsam utveckling för såväl patienter och folkhälsa som den egna arbetsglädjen och vårdsystemets långsiktiga hållbarhet. För att kunna göra detta är det nödvändigt att förstå hur Sveriges hälso- och sjukvårdsystem fungerar, hur vården skapar värde och vilka utmaningar vi står inför.

Till denna kunskap kopplar kursens teori och metoder kring evidensbaserat kliniskt och organisatoriskt kvalitetsarbete.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Samtliga specialiteter delmål 18, 20

Kursens mål

Delmål 18: ”Att ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk”

Följande lärandemål i kursen svarar mot delmålet ovan. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

 • Förklara hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk genom djup förståelse av:

  - Regeringskansliets uppdrag, organisation och arbetssätt
  - Sveriges olika myndigheters uppdrag, organisation och arbetssätt
  - Kommuner och landstings uppdrag, struktur och arbetssätt
  - Specifika vårdgivares uppdrag, organisation och arbetssätt
 • Förklara skillnaden mellan huvudman och utförare, hur vård finansieras av huvudmän och bedrivs av olika typer av utförare
 • Kritiskt diskutera hur det system vi har idag vuxit fram och påverkar förutsättningarna för kvalitetsarbete
 • Identifiera styrkor och utmaningar vid jämförelse av Sveriges och andra länders hälso- och sjukvårdssystem med fokus på organisation, styrning och kvalitet
 • Identifiera förutsättningar och handlingsutrymme i dagens hälso- och sjukvårdssystem
Delmål 20: ”Ha kunskap och kompetens för evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete”

Följande lärandemål i kursen svarar mot delmålet ovan. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:
 • Beskriva innebörden av, och angreppssätt för, evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete med betoning av läkarens roll
 • Kritiskt diskutera olika ersättningsmodeller i relation till kvalitet och värde

  - Anslagsfinansiering
  - Kapitering
  - Målrelaterad ersättning
  - Vårdepisodersättning
  - Värdebaserad ersättning
 • Redogöra för hur man kan mäta kvalitet i vården och hur man kan utnyttja sådana mätningar i förbättringsarbete
 • Examination: Utforma en modell för evidensbaserat kvalitetarbete inom ett specifikt kliniskt område

 

Kursens innehåll och upplägg

Kursinnehållet fördelas på fem moduler, fördelade över kursens tre mötesdagar. Samtliga moduler innehåller både teoretisk underbyggnad, rikligt med praktiska övningar, samt tid för reflektion i gruppen.

 • Modul 1; Svensk sjukvårdshistoria
  • Teoretisk underbyggnad
  • Utvecklingen av dagens hälso- och sjukvårdssystem utifrån några frågor:
 • Hälso- och sjukvårdens relation till samhällsutvecklingen över 200 år
 • Varför finns dagens yrkesgrupper i vården? Hur kommer vårdens yrkesroller att förändras? Vad driver denna förändring?
  • Styrkor och svagheter med tidigare system
  • Exempel på tidigare reformer inom hälso- och sjukvården och lärdomar utifrån dem
  • Praktiska övningar

   - Diskussion: Vilka är de viktigaste lärdomarna från historien för ditt arbete som läkare?
 • Modul 2; Dagens sjukvård
  • Teoretisk underbyggnad
   • Dagens hälso- och sjukvårdsystem
   • Hur bli Sjukvård till? Beslut, implementering och uppföljning.
  • Praktiska övningar
   • Paneldiskussion: Möjlighet att fråga ut och diskutera svensk hälso- och sjukvård med personer med djup kunskap om dagens system
 • Modul 3; Internationell utblick
  • Teoretisk underbyggnad
   • Hälso- och sjukvårdssystem i andra länder
   • Fördelar och nackdelar med andra länders system
  • Praktiska övningar
   • Debatt: Kursdeltagarna får debattera med varandra angående för- och nackdelar med olika system
   • Diskussion: Hur kan vi använda framgångar i andra länders sjukvårdsystem för att förbättra och utveckla svensk hälsa- och sjukvård
 • Modul 4; Morgondagens sjukvård
  • Teoretisk underbyggnad
   • Vad skulle känneteckna ett perfekt hälso- och sjukvårdssystem?
   • Var finns handlingsutrymmet för läkare kring framtidens hälso- och sjukvård? Vad behöver läkare kunna och göra för att bidra på bästa sätt?
  • Praktiska övningar
   • Parvis övning: Generera lösningsförslag för en av morgondagens utmaningar
 • Modul 5; Evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete
  • Teoretisk underbyggnad
   • Evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete
   • Hur man kan bedriva kvalitetsarbete i kliniska vardagen
   • Att mäta kvalitet för att vägleda, genomföra och utvärdera förändringar
  • Praktiska övningar
   • Utformning av en modell för evidensbaserat kvalitetsarbete inom ett specifikt kliniskt område

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

20

Krav för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs 100% närvaro vid föreläsningar och seminarier samt godkänd utformning av en modell för evidensbaserat kvalitetsarbete inom ett specifikt kliniskt område.

Kontakt

utbildning@healthnavigator.se  

Kursansvarig

Mathilda Trygger, 070-580 19 33

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.