/
/
/

Suicidologi Stockholm

  • Titel: Suicidologi Stockholm
  • Startdatum: 2016-09-05
  • Slutdatum: 2016-12-09
  • Målgrupp: Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Rättspsykiatri
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 141.1.16
  • Kursmöte: 26–28 oktober 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursens syfte är att hos ST-läkare inom psykiatriska specialiteter utveckla förtrogenhet med att möta suicidnära patienter och deras närstående, att värdera suicidrisk och planera adekvata interventioner, samt att ge en fördjupad förståelse för gränsländet mellan självskadebeteende och suicidalitet.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Psykiatri delmål 1, 6, 13, 15
Rättspsykiatri delmål 7
Barn- och ungdomspsykiatri delmål 1, 2, 10

Kursens mål

ST-läkaren ska efter genomgången kurs kunna:

Redovisa kunskap om riskfaktorer för suicid och vad som kan påverka mötet med suicidnära patienter och deras närstående samt relatera suicidrisk till psykiatriska tillstånd och deras behandling

Analysera och värdera suicidrisk i ett kort och långt perspektiv, dokumentera bedömning och behandling av suicidnära patienter på ett strukturerat och tydligt sätt

Föra ett lyhört samtal med den suicidnära patienten och samarbeta med närstående och övrigt nätverk. Vidta adekvata insatser till efterlevande och personal då suicid inträffat.

Kursens innehåll och upplägg

Kursens omfattning i tid motsvarar 40 klocktimmar, inkluderande instuderingstid före det fysiska kursmötet och tid för examination efter detta. Rekommendationen till deltagare är att instuderingsfasen omfattar 12 timmar (1,5 arbetsdag), det fysiska kursmötet 24 timmar (3 arb dagar) och examinationsarbetet 4 timmar (0,5 arb dag). Kursen genomförs med blandade läraktiviteter, innebärande instuderingsdelar med inlämningsuppgift och återkoppling på distans i elektronisk lärplattform (Pingpong), fysiskt kursmöte med miniföreläsningar, seminarier, gruppövningar och skattningsträning, vilka följs av examinationsuppgift kopplad till arbetsplatsen. Examinationen är skriftlig och inlämnas via Pingpong senast vid kursavslutningsdatum, varefter kursledare ger återkoppling till deltagaren som även kan tillställas komplettering av uppgiften.

Kringkostnader

Kurslitteratur. Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

100% närvaro

Godkänd insänd fallbeskrivning
Godkänt självtest på kurslitteraturen
Godkänd examination (upprätta vårdplan för suicidnära patient)
Inlämnade utvärderingar (2 st) av såväl det fysiska kursmötet som av kursen som helhet

Kontaktperson

Ingela Malmsjö, ingela.malmsjo@ki.se
08-1234 92 85

Kursansvarig

Bo Runeson, professor, överläkare,
Centrum för psykiatriforskning / Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.