/
/
/

Sjukskrivning av smärtpatient i praktiken. En webbaserad kurs.

  • Titel: Sjukskrivning av smärtpatient i praktiken. En webbaserad kurs.
  • Startdatum: 2016-11-07
  • Slutdatum: 2016-12-02
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Ortopedi, Rehabiliteringsmedicin, Smärtlindring, Socialmedicin
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 22.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

25 % (2 timmar/dag), 4 dagar/vecka i 4 veckor

Denna webbaserade kurs bygger på ett patientfall med fördjupning inom tre teman:

Tema 1: Förordningar och regler kring allmänna sjukskrivningar vid sjukdomsfall (integrerad webbkurs ”Sjukskrivning i praktiken”)
Tema 2: Företagshälsovård, Arbetsgivaransvar, Förebyggande sjukskrivning, Rehabilitering
Tema 3: Invaliditetsintyg, Samband med olyckan, Rättsliga processer, Arbetsplatsolyckor
Tema 4: Arbetsförmedling, ICF, Sjukintyg, Beslutsstöd, Samsjuklighet, LUH, Sjukersättning

Kursens syfte
Att ge läkare fördjupade kunskaper om klinisk försäkringsmedicin samt redskap för att förbättra det egna bedömningsarbetet och kommunikationen kring funktions- och aktivitetsförmåga med andra aktörer.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Ortopedi delmål 12
Rehabiliteringsmedicin delmål 5, 9
Allmänmedicin delmål 10, 11, 12, 18
Socialmedicin delmål 6, 7, 8, 17
Smärtlindring delmål 6, 18

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren: känna till de aktuella reglerna kring utfärdande av försäkringsmedicinska intyg; kunna reflektera kring ärendets handläggning utifrån genusperspektiv och ha förbättrad praktisk färdighet att utfärda intyg.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen är indelad i tre avsnitt med ett avsnitt i veckan. I det första avsnittet behandlas ämnet “Sjukskrivning i praktiken”. Detta avsnitt bygger till stor del på självstudier och innehåller filmer och ett antal självtester, samt inlämningsuppgifter och diskussionsforum. De övriga två avsnitten är lärarledda och innehåller inlämningsuppgifter och diskussionsforum där man som deltagare i kursen kommer att få diskutera de inlämnade arbetena, vidareutveckla resonemang med andra deltagare och läraren. Kursen lägger stor vikt vid att man ska få dryfta sina egna erfarenheter och egna patientfall som man anser varit komplicerade och som gruppen kan diskutera. Avsikten är att kursdeltagarna ska få en fördjupad förståelse kring sjukskrivningsprocessen utifrån patientsäkerhet och genusperspektiv. Denna kurs är helt nätbaserad och på distans. Den löper över 5 veckor och beräknas ta ca 8 timmar/vecka i anspråk.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100% närvaro.

Kontaktperson

Indre Bileviciute-Ljungar, indre.ljungar@ki.se
08-123 553 05

Kursansvarig

Indre Bileviciute-Ljungar, specialist i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring, docent i rehabiliteringsmedicin,
Karolinska Institutet / Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.