/
/
/

Sepsis på akuten och IVA

  • Titel: Sepsis på akuten och IVA
  • Startdatum: 2016-11-07
  • Slutdatum: 2016-11-11
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Anestesi och intensivvård, Barn- och ungdomsmedicin, Infektionsmedicin, Internmedicin, Klinisk bakteriologi och virologi
  • Ort: Linköping
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 32.2.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Sepsis är vanligt förekommande inom alla akuta verksamheter. Mortaliteten vid septisk chock är hög. När en patient drabbas av en potentiellt allvarlig bakteriell infektion är det därför viktigt att tidigt se varningssignaler på svår sepsis och begynnande septisk chock. Rätt antibiotika helst insatt inom en timma från debut av septisk chock räddar liv (Kumar et al Crit Care Med 2006, Andersson, Berg, Hanberger 2014). Snabbt insatt vätsketerapi, inotropa medel och vasopressorer är också av vikt för ökad överlevnad vid septisk chock (Rivers NEJM 2001). Det är därför av stor vikt att alla läkare som arbetar inom akuta verksamheter har en grundläggande kunskap om handläggning av sepsispatienter inkl. antibiotikabehandling och tidig vätsketerapi. Kursens huvudsyfte är att öka kunskapen om hur vi på ett kostnadseffektivt sätt ska kunna förbättra handläggningen av samhällsförvärvade och vårdrelaterade svåra infektioner utan risk för resistensutveckling.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Anestesi och intensivvård delmål 6
Internmedicin delmål 5
Infektionsmedicin delmål 1 och 3
Akutsjukvård delmål 1

Kursens mål

Kursens mål är att deltagarna skall kunna:

1. handlägga olika sepsistillstånd med betoning på diagnostik, antibiotikabehandling och vätsketerapi.
2. vara orienterad om inotropa medel, vasopressorer, steroider, immunglobulin, dekolonisering och annan adjuvant behandling vid svår sepsis.
3. handlägga patient med svår sepsis på akuten inkluderande tidig upptäckt, diagnostik, monitorering, vätskebehandling och antibiotikabehandling.
4. kunna påbörja, smalna av och avsluta empirisk antibiotikabehandling vid svår sepsis.
5. efter kursen vara resurspersoner i respektive sjukhus lokala kvalitetsarbete för ökad överlevnad vid sepsis och minskade vårdrelaterade infektioner.

Kursens innehåll och upplägg

Problembaserat lärande (PBL):

a. Interaktiva föreläsningar med antingen bikupemetodik eller mentometer
b. Fallseminarier med presentation av deltagarnas egna fall inför hela gruppen,
c. Uppföljande gruppdiskussioner av deltagarnas egna insända fall och de katedrala föreläsningarna,
d. Sepsishandläggning på akuten på med mentometertest.
e. Två timmars frivillig snabbrepetition av mikrobiologi på AT-nivå på morgonen innan uppropet: ”mikrobiologi för dummies”, med syftet att höja kunskapsnivån.
f. Efter kursen kan deltagarna twittra och ställa frågor på referensgruppen för antibiotikas hemsida.

Falldiskussionerna upptar drygt halva kurstiden.

Kringkostnader

Måltider, resa, logi.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs sammanställning och analys av ett eget fall (ppt och Word) som skall skickas in innan kursen samt aktivt deltagande i alla moment.

100% närvaro.

Kontaktperson

Helene Lehmann, helene.lehmann@regionostergotland.se

010-103 83 52

Kursansvarig

Håkan Hanberger, professor, överläkare,
Landstinget i Östergötland.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.