/
/
/

Psykossjukdomar Göteborg

  • Titel: Psykossjukdomar Göteborg
  • Startdatum: 2016-10-27
  • Slutdatum: 2016-12-30
  • Målgrupp: Psykiatri
  • Ort: Göteborg
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 138.1.16
  • Kursmöte: 30 november–2 december 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Deltagaren ska under kursen tillägna sig en djupare förståelse för det aktuella vetenskapliga kunskapsläget rörande psykotiska syndrom. Efter kursen kommer deltagaren att ha utvecklat färdigheter i att omsätta kunskaperna i klinisk praxis.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Psykiatri delmål 1, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 17, 19

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren kunna:

1. Anhörigmöte
Genom ett alliansskapande bemötande involvera anhöriga, en väg till aktivt engagemang och deltagande i vårdplanering och behandling.

2. Patientmöte
Tillsammans med patienten skapa en gemensam vårdplan där patientens önskemål om sina personliga mål är utgångspunkten.

3. Lagar och samhälle
Överväga de etiska frågeställningar som finns vid myndighetsutövning.

4. Kroppslig hälsa
a. Redogöra för förekomst av kroppslig ohälsa, speciellt avseende det metabola syndromet, hos patienter med schizofreni jämfört med befolkningen.
b. Beskriva tänkbara faktorer som kan bidra till ökad förekomst av kroppslig ohälsa.
c. Beskriva ett verksamt kontrollprogram för att undvika kroppslig ohälsa.

5. Teoretisk grund för psykotiska syndrom
a. Redogöra översiktligt för det rådande vetenskapliga teoretiska kunskapsläget vad gäller etiologiska och patofysiologiska mekanismer för uppkomst av schizofrenisjukdom, dess epidemiologi (t.ex. incidens, prevalens, sociodemografiska fördelning, utvecklingstrender), sjukdomsförlopp (på kort och lång sikt) och slutligen; vilka faktorer vi känner till som kan påverka sjukdomsförloppet.
b. Kritiskt granska och värdera forsknings- och utvärderingsresultat – ange en tänkbar modell för kritisk granskning.

6. Utredning, diagnostik och uppföljning
Genomföra en psykosutredning, ställa diagnos, identifiera komorbiditet och riskfaktorer för vålds- och suicidhandlingar samt ett dåligt sjukdomsförlopp och upprätta en behandlingsplan. Ange en ändamålsenlig struktur för en behandlingsplan.

7. Att samverka evidensbaserat kring patienten
a. Samverka med vårdgrannar och vara medveten om, och sträva efter att överbrygga de kulturolikheter som motverkar samverkan.
b. Ge exempel på lyckade vårdstrukturer som gynnar samverkan.
c. I praktiken använda sig av de principer som gäller för utredning, bemötande, behandling och omhändertagande av nyinsjuknade psykospatienter.
d. Beskriva de modeller som finns för organisation och arbetsmetoder för att reducera tiden av obehandlad psykos.
e. Redogöra för det multiprofessionella teamets sammansättning och arbetssätt.
f. Redogöra för vilken kompetens olika yrkeskategorier bidrar med t.ex. genom att ge exempel på tillstånd och situationer där olika yrkeskategorier skall vara inblandade och delaktiga.
g. Att vara införstådd med det multiprofessionella arbetssättets konsekvenser för rollen som specialistläkare, att vara medveten om arbetssättets fördelar men även tänkbara problemområden jämfört med det sedvanliga mottagningsarbetet. Kursen omfattar en redovisning av dessa aspekter liksom av arbetssättet.

8. Psykosociala insatser
a. Beskriva och, tillsammans med andra yrkeskategorier, använda de evidensbaserade psykosociala insatser som, förutom behandling med antipsykosläkemedel, säkrast leder till förbättrad funktionell rehabilitering, förhindrar återinsjuknande i psykossjukdom och bäst hanterar kvarvarande positiva psykossymtom (t.ex hörselhallucinationer).
b. Tillsammans med andra yrkeskategorier kunna bedöma behov av samt utvärdera dessa behandlingar.

9. Farmakologisk behandling
a. Beskriva indikationer för antipsykotiska läkemedelsbehandling, deras verkningsmekanismer, effekter och biverkningar.
b. Ordinera antipsykotiska läkemedel och utvärdera behandling avseende effekt och biverkningar.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen utvecklades ursprungligen inom METIS-projektet. Kursens omfattning i tid är 40 klocktimmar inklusive instuderingstid före det fysiska kursmötet och tid för examination efter kursmötet. Instuderingsfasen innan kursmötet omfattar 12 klocktimmar (1,5 arbetsdagar), det fysiska kursmötet 24 klocktimmar (3 arbetsdagar) och examinationsarbetet 4 klocktimmar (0,5 arbetsdagar).

Kursen skall genomföras med så kallad "blended learning", med instuderingsdelar på distans i elektronisk lärplattform, fysiskt kursmöte följt av examination i anslutning till arbetsplatsen.

Fas 1: Instuderingsdel på distans, ”Bygga” fas
Detta är den inledande distansdelen, omfattande sex veckor. Under den här perioden läser kursdeltagaren in sig på ämnet med hjälp av en Litteraturlista och kontrollerar sina kunskaper med ett Självtest på litteraturen och ska lämna in en fallbeskrivning eller liknande. När deltagaren svarat på frågorna i Självtest på litteraturen och fått minst 80% godkänt öppnas Fas 2.

Fas 2: Det fysiska kursmötet, ”Överbrygga”
Det fysiska kursmötet utgörs av en gemensam kurs som omfattar tre dagar. Här arbetar deltagarna vidare med de fall de skickat in, lyssnar på föreläsningar, gör övningar, möter experter och har möjlighet till interaktion med dem och med andra ST-kollegor. När deltagaren gjort en skriftlig utvärderingen av kursmötet i den elektroniska lärandeplattformen öppnas Fas 3.

Fas 3: Arbetsplatsnära examination, ”Tillämpa”
Deltagarna får en eller flera uppgifter där de ska tillämpa sina förvärvade kunskaper. De kanske skall skriva en vårdplan, utföra en bedömning, utforma en vårdverksamhet eller något liknande. Uppgifterna är utformade så att de är arbetsplatsnära; att de har klinisk relevans; att deltagarna får tillämpa det de lärt sig på kursen.

Kringkostnader

Kringkostnader kan uppkomma i form av resa, kost och logi.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

80 % rätt på självtest på litteraturen och inlämning av en fallbeskrivning eller liknande. 100% närvaro krävs.

Kontaktperson

Katarina Johansson, katarina.k.johansson@vgregion.se

Tfn: 031- 343 02 31 Mobil: 0760 – 50 27 43

Kursansvarig

Lena Flyckt, överläkare, docent,
Pia Rydell, verksamhetschef/chefsöverläkare,
Norra stockholms psykiatri, Centrum för psykiatriforskning och Psykiatri Psykos/SU / Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.