/
/
/

Psykofarmakologi Helsingborg

  • Titel: Psykofarmakologi Helsingborg
  • Startdatum: 2016-02-08
  • Slutdatum: 2016-04-15
  • Målgrupp: Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri
  • Ort: Helsingborg
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 136.1.16
  • Kursmöte: 9–11 mars 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen syftar till, att på basis av kunskaper om psykiska sjukdomars etiopatologi, och med kännedom om psykofarmakas egenskaper och effekter, kunna farmakologiskt behandla psykiskt sjuka patienter på ett optimalt sätt.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Psykiatri delmål 4, 13, 15
Barn- och ungdomspsykiatri delmål 5, 10 ,13

Kursens mål

Efter kursen ska du kunna:

1. Baskunskaper

a. Redogöra för grundläggande funktionell neuroanatomi och neurokemi för hjärnans viktigaste bansystem av betydelse för psykofarmakologisk behandling (GABA, glutamat, serotonin, dopamin, NA, histamin, acetylkolin, opioider, HPA-axeln). (K2)
b. Redogöra för aktuella hypoteser om etiologi och patofysiologi bakom psykiska sjukdomar (schizofreni, affektiva sjukdomar, neuropsykiatriska störningar, ångestsjukdomar och beroendesjukdomar). Hypoteserna skall omfatta såväl genetiska som strukturella, funktionella och psykosociala faktorer. (K2)
c. Redogöra för principiella möjligheter att med psykofarmaka påverka nervcellernas funktioner (blockera/aktivera receptorer, återupptagspumpar, enzymer, exocytos, etc). (K2)
d. Redogöra verkningsmekanismer för antidepressiva, antipsykotiska, stämningsstabiliserande, lugnande, centralstimulerande, beroendeframkallande medel samt medel använda vid beroende. (K2)
e. Värdera och kunna kritiskt granska effekt och biverkningar i läkemedelsstudier. (K5)

2. Behandling

a. Formulera behandlingsmål tillsammans med patienten (stabilisera sjukdomsnivån, remission eller optimera funktionsnivån). (K3)
b. Redogöra för fördelar och nackdelar med olika preparat inom respektive grupp med hänsyn tagen till terapeutisk effekt, biverkningar och patientens individuella svar på medlet. (K4)
c. Optimera farmakologisk behandling på grundval av evidensbaserad kunskap. (K3) d. Värdera och utnyttja läkemedelskoncentrationsbestämning (therapeutic drug monitoring, TDM). (K3)

3. Biverkningar

a. Redogöra för och identifiera farmakodynamiska och idiopatiska biverkningar av olika psykofarmaka (K2) samt kunna rapportera läkemedelsbiverkningar och ha kännedom om nationella (SWEDIS) och internationella (WHO) biverkningsregister. (K3)
b. Identifiera och initialt handlägga akuta medicinska kriser (till exempel malignt neuroleptika syndrom, serotonergt syndrom, agranulocytos, SIADH (Syndrome of Inappropriate ADH release), Steven-Johnsson's syndrom, Li-intoxikation, hjärtarrytmier). (K3)
c. Redogöra för i vilka fall det kan bli aktuellt med farmakogenetisk typning och/eller plasmakoncentrationsbestämning, samt handläggning av sådan information. (K3)
d. Redogöra för och kunna hantera betydelsefulla interaktioner inom psykofarmakaområdet. (K2)

4. Utvärdering

Utvärdera effekten av insatt behandling och i rätt tid kunna åtgärda bristande compliance, utebliven effekt eller icke tolererbara biverkningar. (K5) 5. Förhållningssätt

Tillämpa ett förhållningssätt som involverar patienten i behandlingsplaneringen. (K4)

*Kn = Lärandenivå som kursdeltagaren förväntas uppnå. Nivåerna är baserade på den kognitiva domänen enligt Blooms reviderade taxonomi över lärande (Lorin & Krathwohl, 2001).

Kursens innehåll och upplägg

Kursens omfattning i tid är 40 klocktimmar inklusive instuderingstid före det fysiska kursmötet och tid för examination efter kursmötet.

Fas 1: Bygga: Detta är den inledande distansdelen, omfattande fyra veckor. Under den här perioden läser man in sig på ämnet med hjälp av den Litteraturlista man fått, Sedan kontrollerar man sina kunskaper med ett självtest på litteraturen och deltagaren ska i de flesta fall lämna in en fallbeskrivning eller liknande. Även andra uppgifter kan förekomma.

Fas 2 Överbrygga: Det fysiska kursmötet. Deltagarna möts på en gemensam kurs som omfattar tre dagar. Här arbetar man ofta vidare med de fall man skickat in, lyssnar på föreläsningar, gör övningar, möter experter och har möjlighet till interaktion med dem och med andra ST läkare.

Fas 3 Tillämpa: Detta är examinationsfasen. Tillämpa är beräknad att ta 4 timmar (en halvdag) i anspråk. Det innebär en inlämningsuppgift i form av ett patientfall.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

25

Krav för godkänd kurs

Examinationen (inlämningsuppgift) bedöms av kursens lärare och en relevant återkoppling skall ges på det av deltagaren inlämnade materialet. För godkänd kurs skall samtliga delar av kursen vara godkända. 100% närvaro krävs. Ansvaret för godkännande/underkännande ligger på kursgivaren.

Kontaktperson

Farshid Sheikhvand, info@evidencebased.se
0736-25 86 57

Kursansvarig

Farshid Sheikhvand, överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri,
Psykiatri Skåne.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.