/
/
/

Psykiatrisk juridik

  • Titel: Psykiatrisk juridik
  • Startdatum: 2016-01-16
  • Slutdatum: 2016-05-01
  • Målgrupp: Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Rättspsykiatri
  • Ort: Piteå
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 132.1.16
  • Kursmöte: 24–26 februari 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa lagar och förordningar som reglerar myndighetsutövning inom psykiatri samt att ha kunskap om annan för psykiatrin relevant lagstiftning.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Psykiatri delmål 10, 13 ,15
Rättspsykiatri delmål 8
Barn- och ungdomspsykiatri delmål 5, 15

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren:

1. Författningar. Dess innehåll och tillämpning

a. Ha förvärvat differentierade kunskaper om relevanta bestämmelser på olika nivåer, samt veta var reglerna finns att tillgå. (K1)
b. På ett omdömesgillt sätt använda regelverket i sitt dagliga arbete. (K3)
c. I enlighet med gällande rätt hantera konflikter mellan respekten för enskildas integritet och andra berättigade intressen, i synnerhet vid tillämpning av tvångslagstiftningen. (K3)

2. Psykiatri juridik och samhälle

a. Vara orienterad på regelverket på internationell nivå och förstå mänskliga rättigheter utifrån patientens och läkarens roller (K4)
b. Veta vilka samverkande grupper man möter runt patienten (K3)
c. Förklara LRV-lagens intentioner om samhälls- kontra individskydd när det gäller säkerhet och risk (K3)

3. Psykiatrisk juridik och klinik

a. Applicera tvångslagstiftningen LPT, LRV, LVM och LVU (K3)
b. Förstå var i hälso- och sjukvårdsorganisationen man kan ta hjälp i juridiska frågeställningar. (K3)
c. Skriva korrekta vårdintyg, inlagor och blanketter. (K2)
d. Förklara rättsprocessen dvs organisation, aktörer och tidsaspekter kring tvångsvård (K2)
e. Diskutera hur lokala vårdprogram, PM och instruktioner förhåller sig till övriga regelverk. (K3)

4. Psykiatrisk juridik och individ
a. Förklara rättigheter och skyldigheter för patient, anhöriga och läkare när det gäller sekretess och information. (K2)
b. Bemöta patienten under tvång på ett korrekt och respektfullt sätt, relaterat till maktperspektiv, patientens självbestämmande och integritet. (K3)
c. Hantera, i enlighet med gällande rätt, konflikter mellan respekten för enskildas integritet och andra berättigade intressen, i synnerhet vid tillämpning av tvångslagstiftningen. (K3)
d. Analysera konsekvenser av anmälningsplikten när det gäller barn, körkort, innehav av skjutvapen, sjöbefäls- och flygcertifikat samt anmälningsplikten när det gäller LVU och LVM. (K4)

5. Psykiatrisk juridik och etik

a. Göra en etisk analys på uppkomna situationer där tvång ingår. (K4)
b. Ha insikt och ödmjukhet inför svårigheterna med tvång och det lagrum som man verkar i som psykiatriker. (K3)

Kursens innehåll och upplägg

Kursens omfattning i tid är 40 klocktimmar inklusive instuderingstid före det fysiska kursmötet och tid för examination efter kursmötet. Rekommendationen är att instuderingsfasen innan kursmötet omfattar 12 klocktimmar (1,5 arbetsdagar), det fysiska kursmötet 24 klocktimmar (3 arbetsdagar) och examinationsarbetet 4 klocktimmar (0,5 arbetsdagar).

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

För godkänd kurs skall samtliga delar av kursen vara godkända. 100% närvaro krävs. Ansvaret för godkännande/underkännande ligger på kursgivaren. Kursdeltagaren kan ej överklaga beslut från kursgivaren.

Kontaktperson

Per-Axel Karlsson, peraxel.karlsson@telia.com
070-2745694

Anna-Karin Burman, anna-karin.burman@nll.se
070-2830771

Kursansvarig

Per-Axel Karlsson, chefsöverläkare,
pax fungi AB.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.