/
/
/

Psykiatrisk diagnostik Uppsala

  • Titel: Psykiatrisk diagnostik Uppsala
  • Startdatum: 2016-08-26
  • Slutdatum: 2016-10-31
  • Målgrupp: Psykiatri
  • Ort: Uppsala
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 130.1.16
  • Kursmöte: 28–30 september 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Psykiatrisk diagnostik är ett arbetsredskap vars resultat, diagnosen, är det viktigaste underlaget för valet av behandling. Diagnosen måste vara både reliabel och valid för att vara kommunikativ och prediktiv. Diagnoser är alltid färskvara, och man måste alltid vara beredd att ompröva dem. I den kliniska vardagen ställs diagnoser ofta snabbt och intuitivt, vilket kan ha fördelar men också medföra stora risker. En säkrare diagnostik är att arbeta strukturerat och inhämta information från relevanta källor. En strukturerad bedömning har stora fördelar bl.a. genom att den diagnostiska processen kan dokumenteras och kvantifieras, och därigenom göras tillgänglig vid förnyad bedömning.

Syften:
- Genomföra adekvat diagnostiskt arbete inom specialistpsykiatrin
- Kunna arbeta med diagnostik/bedömningar individuellt och i tvärprofessionella utredningsteam

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Psykiatri delmål 1, 2, 13, 15

Kursens mål

Efter kursen ska du kunna:

1. Bemötande och förklaring:
a. Förklara den diagnostiska processen samt innebörden av diagnos på ett för mottagaren begripligt sätt. (K2.7)
b. Formulera ett diagnostiskt utlåtande på ett medicinskt korrekt och för adressaten begripligt sätt. (K3.1)
c. Föra resonemang angående diagnostik utifrån ett etiskt perspektiv. (K5.2 och A3.0)
d. Tillämpa genuskunskap och utvecklingsperspektiv i det diagnostiska arbetet. (K3.1 och A3.0)

2. Grundläggande diagnostiskt arbete:
a. Genomföra en strukturerad psykiatrisk diagnostik utifrån best-estimate diagnosis eller LEAD standard, inkluderande anamnesupptagning, psykiatriskt status, strukturerad intervju, symtom- och funktionsskattning. (K3.1 och K3.2)
b. Dokumentera den strukturerade diagnostiken och dess resultat i journalen. (K4.3)

3. Differentialdiagnostik:
a. Resonera kring differentialdiagnostik och planera för utredning gällande psykiatrisk och somatisk samsjuklighet. (K6.1)
b. Använda life-chart metodik för att beskriva förlopp, inklusive kartläggning av risk- och skyddsfaktorer. (K3)
c. Vara öppen för att omvärdera diagnoser och hantera motstridiga uppfattningar, t.ex. genom att söka "second opinion". (K6.0 och A5)

4. Diagnossystem:
a. Förstå principerna och historiken bakom utvecklingen av diagnossystemen, ICD, DSM och ICF. (K2)
b. Använda de vanligaste psykiatriska diagnossystemen. (K4.3 och A5)
c. Genomföra strukturerade diagnostiska intervjuer (t.ex. SCID-I, M.I.N.I.). (K4.3)
d. Värdera det vetenskapliga underlaget för en metods diagnostiska effektivitet. (K3.2)

5. Psykiatriska bedömningsinstrument:
a. Redogöra för principer för konstruktion och validering av screeninginstrument, diagnostiska intervjuer och skattningsskalor. (K2.0)
b. Välja diagnoshjälpmedel och använda dem ändamålsenligt. (K5.2)

*K = Kognitiva och A=Affektiva kompetensmål enligt Bloom's taxonomi.

Kursens innehåll och upplägg

Delmål 1: Att behärska handläggning av vanliga och viktiga psykiska sjukdomar med betoning på de stora folksjukdomarna.
Utbildningsmetoder: teoretisk utbildning i diagnostik genom litteraturstudier, webbtest, praktiska övningar i diagnostik via webben och på kursmötet, rollspelsövningar på kursmötet, inlämningsuppgift

Delmål 2: Att kunna handlägga övriga psykiska sjukdomar

Delmål 13: Att ha förmåga till dialog och en öppen kontakt med patienten och dennes närstående samt att ha förmåga till kommunikation såväl skriftlig som muntlig, med andra läkare och medarbetare.
Utbildningsmetoder: Praktisk övning via rollspel, med feedback från "patienten" på samtalsfärdighet, praktiska övningar i att skriva journal och intyg, samt formulera psykstatus. Samskattningsövningar för samsyn i hur symtom och funktion värderas.

Delmål 15: Att ha förmåga att kontinuerligt arbeta med sitt professionella och läkaretiska förhållningssätt.
Utbildningsmetoder: Etikseminarium med reflektion kring diagnostik och etiska frågeställningar och redovisning av grupparbete.

Kringkostnader

Resa, logi och lunch bekostas av kursdeltagaren själv.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

Inlämnade och godkända uppgifter under fas 1 och 3. 100 % deltagande i kursmötets tre dagar. Ifylld kursutvärdering.

Kontaktperson

Annika Sander Björk, annika.sander.bjork@akademiska.se

073-867 03 95

Kursansvarig

Adriana Ramirez, Med Dr, specialist i psykiatri, ST studierektor,
Uppsala Universitet, Institutionen för neurovetenskap, psykiatri.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.