/
/
/

Pediatrisk Nefrologi

  • Titel: Pediatrisk Nefrologi
  • Startdatum: 2016-11-07
  • Slutdatum: 2016-11-10
  • Målgrupp: Barn- och ungdomsmedicin
  • Ort: Huddinge
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 82.3.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen vänder sig till dig som vill skaffa dig en heltäckande kunskap inom området pediatrisk nefrologi. Den täcker teoretiskt utbildningsguidens checklista för nefrologi, dvs det du ska kunna som specialist i pediatrik. Vi lägger tyngdpunkten på det man skall ha fördjupad kunskap om, men täcker också det man skall ha basal kunskap om. Syftet är att du efter kursen skall ha god kunskap om och självständigt kunna handlägga de sjukdomar som varje barnläkare oavsett verkningsområde förväntas kunna. Du kommer också ha överskådlig kunskap inom de områden som framför allt de barnläkare som arbetar med nefrologiska frågeställningar handlägger. Kursen täcker handläggning av urinvägsinfektion, prenatal hydronefros, enures och urininkontinens, hematuri och proteinuri, glomerulonefrit, nefrotiskt syndrom, hypertoni och akut njursvikt. På avancerad nivå tar vi överskådligt upp tubulära sjukdomar, kronisk njursvikt, dialys och transplantation. Vi kommer från och med denna kurs minska antalet föreläsningar och jobba mer med praktisk handläggning utifrån fallbeskrivningar, varför första kursdagen vikts för inläsning på hemorten. Kursen avslutas med en hemtentamen.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Barn- och ungdomsmedicin delmål 7 och delmål 1, 2, 9, 13, 14.

Kursens mål

Självständigt diagnostisera, utreda och behandla urinvägsinfektion, inkontinens, hematuri, proteinuri, oklar njurfunktionspåverkan och kong. hydronefros

I samråd med nefrologiskt kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla barn med nefrit, nefros, akut njursvikt och hypertoni.

Identifiera symptom och bedöma vårdnivå för misstänkt cystisk njursjukdom, hemolytisk uremiskt syndrom, kronisk njursjukdom, tubulära sjukdomar och njursten.

På basal nivå tolka njurfunktionsundersökningar och radiologiska undersökningar

Kursens innehåll och upplägg

Föreläsningar fm (4x4 tim=16 tim). Fallseminarier samt egen inläsning em (4x4 tim=16 tim). Kursen omfattar totalt 5 dagar, varav 1 dag inläsning på hemorten inför kursstart. Efter avslutad kurs skall studenten senast 1 vecka senare inkomma med besvarad hemtentamen.

Kringkostnader

Måltider, resa, logi.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen.

100% närvaro.

Kontaktperson

Kajsa Åsling Monemi, kajsa.asling-monemi@karolinska.se

08-5858 1422

Kursansvarig

Maria Herthelius, med dr, överläkare,
Karolinska Intitutet & Astrid Lingdrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.