/
/
/

Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition

  • Titel: Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition
  • Startdatum: 2016-05-09
  • Slutdatum: 2016-05-13
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Barn- och ungdomskirurgi, Barn- och ungdomsmedicin, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 82.2.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Denna kurs avser att ge både basala och avancerade kunskaper inom området sjukdomar i magtarmkanalen, lever och pancreas samt tillstånd med påverkan på eller till följd av kostintaget hos barn och ungdomar.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Barn- och ungdomskirurgi delmål 8
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi delmål 2, 5, 7, 9, 10
Barn- och ungdomsmedicin delmål 8
Allmänmedicin delmål 4-6

Kursens mål

Övergripande mål
Efter genomgången kurs ska deltagaren ha kunskap och färdighet att utreda och behandla sjukdomar och tillstånd inom pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition.

För deltagaren
Färdighet att arbeta som självständig specialist i mötet med barn och ungdomar som söker vård för sjukdomar och tillstånd utgående från magtarmkanalen eller nutritionsproblem.

För verksamheten
En välutbildad specialist gör mer patientanpassade och kostnadseffektiva val av diagnostiska och terapeutiska åtgärder.

För patienten och samhället
En välutbildad specialist kan avväga när tidskrävande, smärtsamma eller besvärliga undersökningar och behandlingar är indicerade.

Kursens innehåll och upplägg

Celiaki och kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar förekommer var för sig i prevalenser som motsvarar definition "folksjukdom", dvs. hos fler än 1 % av barn och ungdomar i Sverige. Funktionella buksmärtor med buksmärtor förekommer i ännu högre frekvens, 5-10% av alla barn och ungdomar uppfyller någon gång definitionerna på diagnosen. Nutritionsproblem är vanligt förekommande hos sjuka barn. Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition spänner från vardagliga och för medicinsk sakkunskap enkla besvär till livshotande akuta sjukdomar och långvariga kroniska sjukdomstillstånd, som ger omfattande påverkan på barnet och familjen.

20% av vuxna med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar fick sin diagnos när de var barn och ungdomar. Samarbetet mellan barnmedicin och barnkirurgi och tvärprofessionellt teamarbete har varit grunderna till de senaste framstegen, med bättre överlevnad och minskad morbiditet hos barn med medfödda missbildningar i mage/tarm och lever. Nya forskningsrön och evidensbaserad medicin behöver finnas med i barnläkarens vardagsarbete. Mot bakgrund av den stora efterfrågan på annonserade SK kurser bland blivande specialister är antalet kursdeltagare ökat till 50, för att bereda så många som möjligt plats. Vi kommer kunna erbjuda alla deltagare en god undervisning i en trevlig anda.

Utbildningsmoment

Kursen omfattar 5 dagar med föreläsningar (60%), falldiskussioner i seminarieform under ledning av lärare (40%), där deltagarna arbetar med i förväg konstruerade fallpresentationer, som förberetts på ett standardiserat sätt tillsammans med i förväg utskickat inläsningmaterial. Föreläsarna är specialister med hög akademisk kompetens och har föreläst vid tidigare kurser.

Pedagogisk metod:
Föreläsningar (20 tim), seminarier (15 tim) och grupparbeten. Kursen lägger vikt vid att föreläsare och gruppledare representerar alla ämnesområden inom kursen och är inbjudna från olika medicinska fakulteter i Sverige.

Utbildningsmaterial:
Innan kursen skickas kopior på review-artiklar och kapitel från läroböcker ut. Kursmaterial lämpar sig väl för spridning och multidisciplinär vidareutbildning inom kliniken.

Rekommenderade förberedelser:
Inläsning och förberedelser 10 tim.

Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens:
Skriftlig examination.

Kringkostnader

Måltider, resa, och logi.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

Närvaro samtliga moment, inläsning litteratur innan kurs, aktivt deltagande seminarier och falldiskussioner.

100% närvaro.

Kontaktperson

Ola Olén, ola.olen@ki.se
070 327 09 74

Kursansvarig

Ola Olén, Bitr. Överläkare, PhD
Enheten för pediatrisk gastroenterologi och nutrition,
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Enheten för klinisk epidemiologi vid Institutionen för medicin Solna samt KI-SÖS, Karolinska Institutet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.