/
/
/

Pediatriska infektioner

  • Titel: Pediatriska infektioner
  • Startdatum: 2016-11-14
  • Slutdatum: 2016-11-18
  • Målgrupp: Barn- och ungdomsmedicin
  • Ort: Huddinge
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 83.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Infektioner utgör en stor del, kanske till och med den största delen, av barns sjuklighet. Barnen har ett speciellt infektionspanorama och sätt att reagera vid infektioner. Detta gör att en barnläkare behöver ha goda kunskaper om handläggning av infektioner, oavsett om man arbetar på en mottagning eller en högspecialiserad klinik. Ett gott samarbete med infektionsläkare är framgångsrikt, vilket kursen tydliggör och uppmuntrar till genom sin utformning. Kursen är tänkt som en "baskurs" för ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin oavsett intresseområde inom specialiteten. Tyngdpunkten ligger på vård på sjukhus. Barns infektionssjukdomar från topp till tå inklusive angränsande områden som "feber utan fokus" (reumatologi) och infektionskänslighet/immundefekt (immunologi) kommer att avhandlas.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Barn- och ungdomsmedicin delmål 1, 2, 4, 5, 7-10, 13, 14, 18

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att:
1) vara väl förtrogen med handläggning av de vanligaste akuta pediatriska infektionstillstånden,
2) vara förtrogen med handläggning av pediatriska infektionstillstånd i stort,
3) känna till sjukdomar i angränsande områden såsom reumatiska sjukdomar och immundefekter samt
4) vara orienterad i importerade infektioner, vårdhygien, smittskydd, antibiotikaresistens med mera.

Kursens innehåll och upplägg

Kursens förmiddagar ägnas åt korta föreläsningar med möjlighet till interaktion. Dessa föreläsningar berör välavgränsade områden, till exempel smittskydd, luftvägsinfektioner och immundefekter med mera. Föreläsarna lämnar ofta ut studiematerial eller litteraturhänvisningar för egna studier. Eftermiddagarna ägnas åt två tematiska seminarier i halvgrupp. Dessa är fallbaserade och generella för att diskutera, repetera och tillämpa vad som berörts på förmiddagarna. Kursen är lärartät, tex ständigt närvarande kursledning och i seminarierna deltar alltid både barn- och infektionsläkare. Webbaserat verktyg för immundefektdiagnostik kommer förevisas och mentometertentamen används. Kursen har getts med liknande upplägg vid tre tillfällen tidigare. Kursledningen består av barn- och infektionsläkare och ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin har tillfrågats om kursens utformning och innehåll.

Kringkostnader

Lunch, resa och logi.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

100% närvaro. Aktivt deltagande i kursens samtliga moment och godkänd tentamen.

Kontaktperson

Mikael Sundin, mikael.sundin@ki.se
08-585 848 43

Kursansvarig

Mikael Sundin, specialistläkare/sektionschef,
Enheten för pediatrik, CLINTEC, Karolinska Intitutet & Astrid Lingdrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.