/
/
/

Patientsäkerhet – att leda för säker vård med patienten i fokus

 • Titel: Patientsäkerhet – att leda för säker vård med patienten i fokus
 • Startdatum: 2016-02-01
 • Slutdatum: 2016-03-14
 • Målgrupp: Oavsett specialitet, Akutsjukvård, Allergologi, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Arbets- och miljömedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomskirurgi, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, Barnkardiologi, Barnonkologi, Bild- och funktionsmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Gynekologisk onkologi, Handkirurgi, Hematologi, Hud- och könssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Infektionsmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Kirurgi, Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk farmakologi, Klinisk fysiologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk neurofysiologi, Klinisk patologi, Kärlkirurgi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar, Neonatologi, Neurokirurgi, Neurologi, Neuroradiologi, Nuklearmedicin, Obstetrik och gynekologi, Onkologi, Ortopedi, Plastikkirurgi, Psykiatri, Rehabiliteringsmedicin, Reumatologi, Rättsmedicin, Rättspsykiatri, Röst- och talrubbningar, Smärtlindring, Socialmedicin, Thoraxkirurgi, Urologi, Ögonsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar
 • Ort: Stockholm
 • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
 • Kursnummer: 37.1.16
 • Kursmöte: 1–2 februari samt 14 mars 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Syftet med utbildningen är att ge kunskaper inom patientsäkerhet och förbättringskunskap för att du som kursdeltagare ska kunna påverka arbetet i din verksamhet på ett sätt som minimerar vårdskador. Utbildningsupplägget genomsyras av en positiv målbild, en stark förankring i vardagen och fokus på hur du som läkare själv bidrar till och leder patientsäkerhetsarbetet. Kursen omfattar bl.a. systemsyn och säkerhetskultur, lagar och föreskrifter, kommunikationens betydelse, olika risk- och vårdskadeområden, förbättringskunskap samt metoder och verktyg. I utbildningen ingår att genomföra ett eget förbättringsarbete. Genom kursen skapas förutsättningar för faktisk förändring, där ökad medvetenhet kring patientsäkerhet, delaktighet och god kommunikation är en självklarhet. Du som deltagare utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du ges möjlighet att bidra till utveckling i din egen verksamhet.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Socialmedicin delmål 17, 18, 19
Akutsjukvård delmål 17, 18, 19
Samtliga resterande specialiteter delmål 17, 18, 20

Kursens mål

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha uppnått följande:

 • Ökad kunskap om vårdsystemetets påverkan på patientsäkerheten
 • Ökad kunskap kring lagstiftningens påverkan på patientsäkerhetsarbetet
 • Ökad kunskap om läkarens och teamets roll i patientsäkerhetsarbetet
 • Ökad medvetenhet kring och förmåga att ge exempel på hur patienter och närstående kan göras delaktiga i säkerhetsarbetet
 • Ökad medvetenhet kring kommunikationens och informationssystemens betydelse för patientsäkerhetsarbetet
 • Ökad kunskap om aktuella risk- och vårdskadeområden
 • Ökad kunskap om verktyg och metoder för ökad patientsäkerhet
 • Ökad kunskap om förändringsledning och förmåga att aktivt driva förbättringsarbete

Kursens innehåll och upplägg

Kursen är indelad i åtta moduler: System- och individsyn, betydelsen av en god säkerhetskultur, lagar och föreskrifter avseende patientsäkerhet och kvalitetsledningssystem, kommunikationens och bemötandets betydelse, patienters och närståendes delaktighet och involvering, risk- och vårdskadeområden, metoder och verktyg för ökad patientsäkerhet, samt förändringsledning och förbättringskunskap.

Kursen sker i seminarieform med stöd av en webbutbildning. Seminarieserien omfattar tre heldagsseminarier (totalt 24 tim) som leds av experter och sakkunniga inom patientsäkerhet, såsom Hans Rutberg, Marion Lindh, Jon Ahlberg och Ann Tammelin samt inom förändringsledning Niklas Källberg. Föreläsningar blandas med grupparbete och interaktiva övningar. Därtill arbetar du som kursdeltagare med ett eget förbättringsarbete i din verksamhet samt går igenom en webbutbildning på distans (totalt cirka 16 timmar fördelat över hela kursperioden). Du får handledning av kursledarna samt möjlighet att diskutera ditt arbete löpande under gruppövningar och slutseminarium. Du får även ta del av kursmaterial i form av kompendium och powerpointbilder.

Kringkostnader

Ev. resekostnader och logi i samband med de fyra seminarietillfällena i Stockholm.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

Efter avslutad kurs diplomeras kursdeltagare som genomfört följande obligatoriska moment:
100% närvaro vid seminarier
Godkänd inlämningsuppgift

Kontaktperson

Niklas Källberg, niklas.kallberg@helseplan.se
070-655 19 73.

Kursansvarig

Niklas Källberg.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.