/
/
/

Parkinsons sjukdom och rörelserubbningar

  • Titel: Parkinsons sjukdom och rörelserubbningar
  • Startdatum: 2016-09-05
  • Slutdatum: 2016-09-09
  • Målgrupp: Geriatrik, Klinisk neurofysiologi, Neurokirurgi, Neurologi, Rehabiliteringsmedicin, Röst- och talrubbningar
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 96.2.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen syftar till att ge bred och detaljerad kunskap i rörelsesjukdomarnas (basala gangliesjukdomar) fysiologi, farmakologi, och behandling. Huvudinriktningen är de neurodegenerativa sjukdomarna med mest fokus på Parkinsons sjukdom, och de viktigaste differentialdiagnostiska tillstånden med avseende på symtom, utredning och behandling.

Kursen är praktisk i inriktning med mycket av undervisningen som baseras på reella fall med videodemonstrationer. Kursdeltagarna erhåller mycket av detta material för eget bruk. Andra sjukdomar inom gruppen, tremortillstånd, dystonier, funktionella tillstånd och genetiska sjukdomar behandlas. Syftet är att ge deltagarna förtrogenhet med sjukdomarna för att själv hantera patienter framöver.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Neurologi 3
Neurokirurgi 11
Klinisk Neurofysiologi 7, 8
Rehabiliteringsmedicin 8
Geriatrik 3, 5, 8
Röst och Tal 9

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer Du att ha erhållit kunskaper i basala gangliernas fysiologi, farmakologi och symtomatologi. Speciell tonvikt läggs på möjliga farmakologiska symtom från basala ganglierna och läkemedelsinteraktioner vid komplex neurofarmakologi. Du kommer att behärska de vanligaste kliniska, neurofysiologiska och neuroradiologiska diagnostiska metoderna. Du kommer att få kunskaper i akut och långsiktig behandling av neurodegenerativa sjukdomar, med tonvikt på Parkinsons sjukdom, och demens med Lewyinklusioner, demens vid Parkinsons sjukdom, progressiv supranukleär pares och vaskulär parkinsonism. Du kommer att få kunskap för indikationer och effekter av avancerade infusionsbaserade behandlingar och djup elektrodstimulering i relation till sjukdomarna inom gruppen.

Du kommer också få kunskap i att diagnostisera och behandla tremortillstånd, dystonisjukdomar samt utreda och genetiska sjukdomar inom de basala ganglierna. Kursen syftar till att ge underlag för fortsatt kontinuerligt lärande med tillgång framöver till videomaterial och omfattande digitalt undervisningsmaterial.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen löper över 5 dagar med halvdagar första och sista dagen. Huvuddelen består av föreläsningar med mycket visuellt (video-) material av patienter (ca 30 tim). Ett omfattande källmaterial med litteratur, men också länkar till uppdateringsbara källor efter avslutad kurs görs tillgängligt för deltagarna på en disk/USB minne. Kursdeltagarna förbereds genom att få en aktuell utrednings/ behandlingsöversikt som utgör grundlitteraturen skickad vi mail.

Fyra grupparbeten planeras med ca 5-7 deltagare i varje grupp i olika ämnen (4 tim). Tolv lärare deltar, de flesta lokalt anknytna, men också från andra lärosäten, och engagerade i yrkesorganisationen SweModis (Swedish Movement Disoders Society).

Examination sker genom deltagande i avslutande demonstrations- och fall genomgångar som också har en skriftlig kunskapskontroll (2 tim).

Kringkostnader

Kost, resa och logi för kursdeltagarna tillkommer.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

Aktivt deltagande i kurs. Aktivt deltagande i grupparbeten. Redovisning av föreberedda fall med kunskapskontroll, med visade kunskaper i diagnostik, och behandlingsförslag. 100% närvaro.

Kontaktperson

Elisabeth N Nilsson
elisabeth.n.nilsson@skane.se, 046-171822

Kursansvarig

Håkan Widner, adjungerad professor, överläkare,
Lunds Universitet, medicinska fakulteten, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.