/
/
/

Palliativ vård i livets slutskede. Grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

  • Titel: Palliativ vård i livets slutskede. Grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
  • Startdatum: 2016-02-22
  • Slutdatum: 2016-03-17
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Geriatrik, Gynekologisk onkologi, Hematologi, Infektionsmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Kirurgi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar, Neurologi, Onkologi, Urologi
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 43.1.16
  • Kursmöte: 8–9 mars 2016

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Läkarens möte med en döende patient och dennes närstående innebär inte endast viktiga medicinska utmaningar, som smärt- och symtomlindring, utan även svåra samtal, etiska dilemman, existentiella frågor samt förmåga till samarbete i team och med andra vårdgivare. I detta möte utmanas också läkaren att själv reflektera kring sin syn på livet, sjukdom och ytterst döden. Kursen syftar till att ge läkaren de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för att vården vid livets slut ska bli värdig, effektiv och meningsfull för patient, närstående och läkaren själv.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Kirurgi delmål 2, 4, 6-8, 10, 13-20
Urologi delmål 2, 4, 6, 13-20
Anestesi och intensivvård delmål 7-9, 12-20
Internmedicin delmål 1, 2, 4-7, 9, 12-20
Kardiologi delmål 1, 2, 6, 13-20
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi delmål 1, 2, 19, 13-20
Medicinska njursjukdomar delmål 1, 2, 12-20
Lungsjukdomar delmål 1, 2, 6, 13-20
Hematologi delmål 1, 2, 9, 13-20
Geriatrik delmål 2, 3, 4, 7, 9, 11-20
Neurologi delmål 3, 5, 6, 7, 13-20
Allmänmedicin delmål 1-4, 8, 9, 13-20
Onkologi samt Gynekologisk onkologi delmål 5, 9, 13-20
Infektionsmedicin delmål 11-20
Akutsjukvård delmål 1, 5, 10, 12-20

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att kunna handlägga patienter i livets slutskede och deras närstående utifrån en helhetssyn och med etisk kompetens samt med kunskap och färdigheter i det svåra samtalet, brytpunktssamtalet, smärt- och symtomlindring, psykosociala och existentiella frågor, multiprofessionellt teamarbete och samverkan med andra vårdgivare.

Kursens innehåll och upplägg

Föreläsare: Axel Carlberg, doktor i etik vid Lunds universitet och Carl-Magnus Edenbrandt, överläkare i palliativ medicin, docent vid Lunds Universitet.

Plats: Igelösa Life Science Community, www.igelosa.com , vilket är beläget strax utanför Lund. Här bedrivs forskning och utvecklingsarbete kring hjärt-och lungtransplantation, kost och livsstil, samt palliativ vård.

Kursmål nr 1 om den palliativa vårdens filosofi, grundläggande kunskaper i symtomlindring, läkemedelsbehandling, kunskapsbaserad vård och strukturerat arbetssätt kommer att genomföras på distans med hjälp av ett inledande webbmöte, online kursmaterial samt en chattfunktion där kursdeltagare kan ställa frågor, registrera kommentarer samt interagera med kurskollegor och lärare. Uppskattad tid för utbildningsmomentet är 16 timmars arbete.

Kursmål nr 2 som handlar om praktiska färdigheter kommer att ske under ett två dagars internat. Färdigheterna kommer först att förklaras genom föreläsning och sedan att övas in genom praktiska övningar i samtalskonst (individuell coachning, gruppsamtal, svåra samtal, existentiella samtal), samt reflexion i smågrupper och storgrupp. Uppskattad tid för utbildningsmomentet är 16 timmars arbete.

Kursmål nr 3 handlar om det stärkta aktörskapet och initiativförmågan i ämnet och säkras genom tillämpningen av ARLs pedagogiska filosofi (Action Reflection Learning) som utgår ifrån kursdeltagarnas egna erfarenheter och kunskaper, kräver en informerad formulerad reflexion och syftar till upplyst handlande. Uppföljningen samt examinationen av hela kursen (skriftlig uppgift och samtal i smågrupp) kräver uppskattningsvis 8 timmars arbete.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Att ha genomfört webbuppgifter, 100% närvaro vid två dagars fysiskt möte samt utfört skriftlig uppgift kring patientfall inklusive reflektion och diskussion i smågrupp.

Kontaktperson

Carl-Magnus Edenbrandt, carlmagnus.edenbrandt@bredband.net
0703-019 093

Kursansvarig

Carl-Magnus Edenbrandt, docent, överläkare,
Lunds Universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.