/
/
/

Översiktskurs i hematologi

 • Titel: Översiktskurs i hematologi
 • Startdatum: 2016-03-07
 • Slutdatum: 2016-03-11
 • Målgrupp: Hematologi, Internmedicin, Onkologi
 • Ort: Uppsala
 • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
 • Kursnummer: 24.1.16
 • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen syftar till att ge ökade kunskaper om diagnostik, behandling och prognos vid hematologiska sjukdomstillstånd. Målet är att ST-läkaren efter genomgången kurs ska ha tillräckliga kunskaper och erfarenhet för att klara initial handläggning av akuta hematologiska tillstånd och initial utredning vid de vanligaste hematologiska maligniteterna. ST-läkaren ska också kunna bedöma när remiss till hematolog är indicerat. Vidare ska ST-läkaren även ha kännedom om behandlingsprinciper och prognos vid de vanligare hematologiska maligniteterna och kunskap om handläggning av komplikationer vid cytostatikabehandling.

Kursen består av översiktsföreläsningar som delvis utgår från patientfall, men även grupparbeten inklusive falldiskussioner samt diskussionsseminarier. Översiktsföreläsningar om följande sjukdomstillstånd: Handläggning av kronisk anemi, hemolytiska anemier, maligna lymfom, myelom inkl. andra plasmacellsdyskrasier, kronisk lymfatisk leukemi, kronisk benmärgsvikt inkl. MDS, neutropenier, trombocytopenier, blödningstillstånd, myeloproliferativa sjukdomar (polycythemia vera, essentiell trombocytos, myelofibros), kronisk myeloisk leukemi samt akut leukemi (AML, ALL). Därtill översikter om infektionsproblem vid hematologiska sjukdomar, autolog och allogen stamcellstransplantation, plasmaferesbehandling, erytrocyt- och trombocyttransfusioner, cytogenetisk diagnostik samt om "cancerbeskedet".

Ett antal praktiskt-kliniskt viktiga problem jämte differentialdiagnostiska knepigheter tas upp i anslutning till patientfalldiskussionerna. I samband med dessa diskuteras även vissa sjukdomar som inte täcks av föreläsningarna, t.ex. B12-brist och principer för och "knep" vid benmärgsdiagnostik.

Kursen hålls under 5 dagar (måndag förmiddag - fredag lunch). Varje dag har ett eller flera temata och avslutas med ett falldiskussionsseminarium.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 2, 4, 6
Hematologi delmål 4-7
Onkologi delmål 11

Kursens mål

 1. Ge fördjupade kunskaper om symtombild, diagnostik, prognos och behandling av de sjukdomar som tillhör hematologin: främst kroniska anemier, hemolytiska anemier, trombocytopenier, neutropena tillstånd, myeloproliferativa sjukdomar, myelom, maligna lymfom samt akuta leukemier.
 2. Ge översiktliga kunskaper om diagnostik och behandling av infektionsproblem hos patienter med blodsjukdom samt om tillstånd med ökad blödningsbenägenhet.
 3. Ge översiktliga kunskaper om följande behandlingsmetoders tillämpning inom hematologin: autolog resp. allogen stamcellstransplantation, cytostatika, transfusion av erytrocyter resp. trombocyter, plasmaferes, intravenöst järn samt hematopoetiska tillväxtfaktorer.

Kursens innehåll och upplägg

Översiktsföreläsningar delvis utgående från patientfall. Diskussion av benmärgdiagnostik integrerat i vissa föreläsningar. Gruppvis diskussioner av patientfall. Mentometer används vid dessa. Patientdemonstrationer. Falldiskussionseminarier för att träna det differentialdiagnostiska tänkandet, samt för att belysa vissa praktiskt-kliniskt viktiga problem som inte tas upp på översiktsföreläsningarna.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

32

Krav för godkänd kurs

100 % närvaro. Aktivt deltagande hela kursen. Aktivt deltagande i falldiskussionsseminarier, speciellt i muntligt kursförhör sista kursdagen.

Kontaktperson

Martin Höglund, martin.hoglund@medsci.uu.se
018-611 44 05

Kursansvarig

Martin Höglund och Helene Hallböök, docent, överläkare,
Verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.