/
/
/

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

  • Titel: Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi
  • Startdatum: 2016-10-03
  • Slutdatum: 2016-10-07
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Internmedicin, Kirurgi, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 23.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Symtom från magtarmkanalen är den tredje vanligaste orsaken till läkarkontakt i Sverige. Inom specialiteten medicinsk gastroenterologi och hepatologi ryms många av våra folksjukdomar som irritabel tarm, gastroesofageal refluxsjukdom, magsår, inflammatorisk tarmsjukdom och celiaki. Magtarmkanalen och levern involveras vid många neurologiska och reumatologiska sjukdomar och de kroniska leversjukdomarna utgör en hälsoekonomiskt viktig grupp. Utvecklingen inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi är mycket snabb såväl när det gäller diagnostik som behandling och uppföljning av sjukdomar och specialiteten har starka beröringspunkter med övre och nedre abdominell kirurgi, transplantationskirurgi, infektionsmedicin och klinisk immunologi.

Kursen syftar till att ge deltagarna en grundläggande orientering om de vanligaste gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomarna. Kursen fokuseras på nyheter om sjukdomarnas etiologi, diagnostik och behandling. Kursen är indelad i följande temadagar: Patologiska leverprover, ont i magen, diarré och förstoppning (inklusive funktionella magtarmsjukdomar och inflammatorisk tarmsjukdom). Under kursen blandas katedrala föreläsningar med handledda falldiskussioner i mindre grupper där kursdeltagarnas engagemang och deltagande är ett viktigt inslag. Kursledningen, tillsammans med de erfarna föreläsarna, representerar en mångårig och bred klinisk erfarenhet och forskningsaktivitet.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Kirurgi delmål 6, 7
Internmedicin delmål 2, 4, 6, 7
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi delmål 2, 4, 5, 7-11
Allmänmedicin delmål 4, 5

Kursens mål

Högspecialiserad gastroenterologi och hepatologi bedrivs vid ett fåtal universitetssjukhus i Sverige. Specialister finns på nästan alla sjukhus, men majoriteten patienter med magtarmbesvär sköts fortfarande i primärvården. Kursen ger deltagarna en adekvat teoretisk kunskapsbas för att hantera de vanligast förekommande medicinska gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomarna. Utvärdering av tidigare givna kurser ger vid handen att kursens disposition mycket väl motsvarar behovet hos ovanstående målgrupper.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen ges under fem dagar och behandlar de viktigaste sjukdomarna utifrån "temadagar" inriktade på de vanligaste patientgrupperna/besöksorsakerna. Temadagarna är Patologiska leverprover, Ont i magen (dyspepsi) samt Diarré och förstoppning (varav 1 dag inflammatorisk tarmsjukdom). Undervisningen sker dels i katedral form där erfarna kliniker och forskare från olika Stockholmssjukhus och primärvård föreläser, dels i form av patientdemonstrationer och falldiskussioner i mindre grupper med handledare. Föreläsningar har utrymme för dialog med kursdeltagarna, patientdemonstrationer och falldiskussioner sker i små grupper (7-8 deltagare i varje grupp).

Det är varje föreläsares (17 st) uppgift att formulera "Take home messages" fokuserade på nyheter vad avser etiologi, diagnostik och behandling. Det diagnostiska prov som ges varje dag sammanfattar också "Take home messages". Förutom att varje föreläsare förväntas basera sina föreläsningar på aktuell litteratur inom ämnesområdet delas det till varje föreläsning ut en högaktuell review artikel inom ämnet. Diagnostiska prov ges dagligen och seminarier enligt ovan. Eventuella kunskapsluckor kan åtgärdas när de upptäcks i samband med de diagnostiska proven och återrapporteras till föreläsaren för anpassning av föreläsningen.

Kringkostnader

Måltider, resa, logi.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100% närvaro, aktiv deltagande i falldiskussioner samt formativa diagnostiska prov.

Kontaktperson

Annika Karlsson, annika.karlsson@karolinska.se
08-5858 24 16

Kursansvarig

Aldona Dlugosz, medicine doktor, överläkare,
Gastrocentrum samt Enheten för gastroenterologi och hepatologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge / Institutionen för medicin Huddinge.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.