/
/
/

Öron-, näs- och halssjukdomar

  • Titel: Öron-, näs- och halssjukdomar
  • Startdatum: 2016-04-06
  • Slutdatum: 2016-04-08
  • Målgrupp: Allmänmedicin
  • Ort: Göteborg
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 103.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen kommer att fokusera på de vanligaste öron-, näs-, och halssjukdomarna. Vi fokuserar särskilt på infektioner inom ÖNH, såsom otiter, rhinosinuiter, tonsilliter mm. Även serös mediaotit, sömnapnésyndrom och extern otit behandlas ingående. Dessutom kommer deltagarna få en inblick i diagnostik och behandling av yrsel och hörselnedsättningar, ssk benign lägesyrsel, akut yrseldiagnostik, Mb Ménière, vestibularisneuronit samt bullerskador,tinnitus, presbyacusis med mera. Kursdeltagarna kommer också att få en handledning och praktisk övning i undersökningsteknik inkluderande otomikroskopi, rhinoskopi och laryngoskopi med stela och flexibla instrument samt ultraljudsundersökning av sinus och tympanometrianvändning. Känna till kriterierna för remiss vid olika sjukdomstillstånd.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Allmänmedicin delmål 1, 2, 4–6

Kursens mål

Efter kursens slut kommer du som kursdeltagare att ha en ökad kunskap och förmåga till differentialdiagnostiska möjligheter, kunna göra en bra undersökning av patienter, ha kunskap om hur handha akuta ÖNH-tillstånd. Kunna handlägga infektioner inom ÖNH och känna till när man bör/ inte behöver behandla med antibiotika. Kunna diagnostisera benign lägesyrsel och behandla den. Känna till kriterierna för remiss vid olika sjukdomstillstånd, få en inblick i undersökningsmetoder vid diagnostik av ÖNH-sjukdomar såsom tympanometri, öronmikroskopi, indirekt laryngoskopi samt undersökning med flexibelt endoskop.

Kursens innehåll och upplägg

Praktiska demonstrationer och handläggning i undersökningsteknik; 4 timmar Grupparbete: c:a 2-3 timmar. Seminarium och genomgång av praktiska momenten sista dagen: 3 timmar. Patientfall löpande under föreläsningarna och falldiskussioner. Föreläsningar med interaktiv mentometerteknik 15 timmar.

Den praktiska undersökningstekniken som lärs ut gör att deltagarna får en bra repetition, möjlighet att träna på varandra och tillgodogöra sig en förfinad teknik och handhavande i sitt dagliga arbete med patienterna. Seminariet och genomgång sista dagen är till för att gå igenom kursens innehåll. Det är viktigt att det ger en möjlighet för öppen och positiv diskussion och utbyte av erfarenheter samt ger oss en sista möjlighet att se vad kursdeltagarna tillgodogjort sig under kursen. Muntlig tentamen.

Kringkostnader

Resa, boende och någon lunch.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

100 % närvaro. Aktivt deltagande i seminarier och diskussioner. Aktivt deltagande på de praktiska momenten. Godkänd redovisning av grupparbete och muntlig tentamen.

Kontaktperson

Janne Friis-Liby, friis-liby@telia.com
0708-272 757

Kursansvarig

Janne Friis-Liby, ÖNH-specialist,
AB Liby Läkeri

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon 
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.