Njursjukdomar VT

  • Titel: Njursjukdomar VT
  • Startdatum: 2016-03-07
  • Slutdatum: 2016-03-11
  • Målgrupp: Allergologi, Allmänmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 35.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen behandlar de viktigaste kliniska aspekterna inom ämnesområdet. Problemområden som diskuteras är kliniska syndrom vid inflammatoriska njursjukdomar. Diagnostik, behandling och uppföljning av inflammatoriska njursjukdomar. Immunologiska mekanismer och komplementsystemets roll vid inflammatoriska njursjukdomar. Njurpatologi. Utredning, behandling och uppföljning av primära glomerulonefritformer såsom minimal change nefropati, fokal segmentell glomeruloskleros, IgA nefropati, membranös nefropati och mesangiokapillär glomerulonefrit samt glomerulonefriter vid systemsjukdomar (vaskulitsjukdom, SLE) och infektionssjukdomar (hepatit, HIV). Översiktligt diskuteras ovanliga nefritformer, hereditära nefriter, inflammatoriska njursjukdomar hos barn och recidiverande och de novo nefrit efter njurtransplantation. Tid ges till praktisk njurpatologiundervisning och falldiskussioner.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 1, 2, 4, 6
Kardiologi delmål 1, 2
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi delmål 1, 2
Endokrinologi och diabetologi delmål 1, 2
Lungsjukdomar delmål 1, 2
Hematologi delmål 1, 2
Allergologi delmål 1, 2
Geriatrik delmål 2, 4, 5, 8
Allmänmedicin delmål 4, 5

Kursens mål

Målet är att ge en översiktlig helhetsbild av ämnesområdet och ge kursdeltagarna en evidensbaserad kunskapsgrund för det kliniska arbetet med patienter med njursjukdomar. Kursdeltagarna förväntas tillägna sig en god grund för praktiskt, kliniskt omhändertagande av patienter med de vanligaste njursjukdomarna och initial handläggning av akut och kronisk njursvikt. Målet är att förse kursdeltagarna med kunskaper om utredning av njursjukdom, bedömning och utredning av proteinuri och hematuri samt metoder för bestämning av njurfunktion.

Kursens innehåll och upplägg

Följande moment ingår:
Utredning och diagnostik av njursjukdomar (hematuri, albuminuri, nefrit, nefros, snabbt förlöpande GN, 2 tim), klinik och handläggning av de vanligaste primära och sekundära njursjukdomarna (glomerulonefriter, systemsjukdomar, diabetes mellitus 6 tim), akut och kronisk njursvikt (4 timmar).

Översiktligt om dialysbehandling och njurtransplantation (3 tim), hypertoni och kardiovaskulär sjukdom vid njursjukdom (4 tim), läkemedelsbehandling vid nedsatt njurfunktion (2 tim), palliativ behandling (1 tim).

Falldiskussioner (8 tim) och Examination/ Kursutvärdering (2 tim). Webbaserad undervisningsdel med föreläsningsmaterial, artiklar och presentationer.

Kringkostnader

Resor, kost och logi.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

100% närvaro. Deltagit på tillfredställande sätt och godkänd slutlig examen. Examination av inhämtade kunskaper och vid falldiskussioner vid slutet av kursen.

Kontaktperson

Ulla Nordström, ulla.nordstrom@ki.se
070-091 5295

Kursansvarig

Peter Bárány, docent, överläkare, och Marie Evans, medicine doktor, specialistläkare,
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.