/
/
/

Neuromuskulära sjukdomar

  • Titel: Neuromuskulära sjukdomar
  • Startdatum: 2016-11-07
  • Slutdatum: 2016-11-11
  • Målgrupp: Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Klinisk neurofysiologi, Neurologi
  • Ort: Huddinge
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 96.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen omfattar föreläsningar, diskussioner och patientfall avseende motorneuronsjukdomar, perifera nervsjukdomar, sjukdomar i neuromuskulär transmission, myopatier och mitokondriella sjukdomar. Neurofysiologiska, neuropatologiska, genetiska och biokemiska utredningar kommer att tas upp liksom behandlingsaspekter avseende anestesi/IVA-vård.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering delmål 10
Neurologi delmål 4
Klinisk neurofysiologi delmål 2

Kursens mål

Neuromuskulära sjukdomar innefattar ett stort antal lågprevalenta sjukdomar. Sammantaget är gruppen dock relativt stor och patienterna har ofta svåra och fortskridande handikapp. Fullständiga utredningsresurser finns bara på några av Sveriges universitetssjukhus. Det är viktigt att alla specialistläkare inom neurologi samt neurofysiologi och barnneurologi känner igen dessa tillstånd och kan initiera rätt utredning och behandling.

Kursens innehåll och upplägg

Dag 1: Anatomi/fysiologi, utredningsprinciper, neurofysiologi neuropatologi.
Dag 2: Genetik, anestesi och IVA-vård, motorneuronsjukdomar, patientfall.
Dag 3: Postpolio, polyneuropatier, andningssvikt, patientfall.
Dag 4: Neuromuskulär transmission, kardiella aspekter, myopatier, patientfall.
Dag 5: Mitokondriella och metabola myopatier, jonkanalsjukdomar, ärftliga ataxier, utvärdering.

Kringkostnader

Måltider, samt för deltagare som bor utanför Stockholm resa och logi.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100% deltagande i föreläsningar och patientdemonstrationer.

Kontaktperson

Göran Solders, goran.solders@karolinska.se
073-699 45 42

Kursansvarig

Göran Solders, överläkare, docent,
Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.