/
/
/

Multipel skleros och andra inflammatoriska sjukdomar i CNS

  • Titel: Multipel skleros och andra inflammatoriska sjukdomar i CNS
  • Startdatum: 2016-04-25
  • Slutdatum: 2016-04-29
  • Målgrupp: Neurologi
  • Ort: Göteborg
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 95.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen vänder sig till ST-läkare i neurologi och syftar till att ge goda kunskaper om diagnostik, sjukdomsförlopp och behandling av multipel skleros (MS) och andra inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS). MS utgör den dominerande sjukdomen med närmare 18.000 individer i Sverige varav de flesta insjuknar i ung vuxen ålder (20-45 år). Övriga inflammatoriska CNS-sjukdomar är betydligt ovanligare men utgör ofta viktiga differentialdiagnoser till MS. Förbättrade neuroradiologiska och immunologiska metoder har avsevärt förbättrat diagnostiken för de inflammatoriska CNS-sjukdomarna. Numera kan de flesta av sjukdomarna ofta tidigt diagnostiseras och framgångsrikt behandlas vilket medfört betydligt förbättrade prognoser. Tidigare kunskaper om sjukdomarna har under de senaste decennierna reviderats och det sker en fortsatt stark kunskapsutveckling inom området som fått kliniska implikationer som kommit patienterna till del. Kursen inleds med genomgång av grundläggande kunskaper i neuroimmunologi, patologi och diagnostik. Basala kunskaper om MS förlopp, symtomatologi, diagnostik, epidemiologi och riskfaktorer tas upp liksom aktuella immunmodulerande och symptomatisk behandlingar. De övriga inflammatoriska sjukdomarna som tas upp är neuromyelitis optica (NMO), akut disseminerad encefalomyelit (ADEM), akut tranversell myelit (ATM), limbisk encefalit, paraneoplastiska syndrom, systemsjukdomar och vaskuliter med CNS-engagemang samt CNS-infektioner. Under kursen hålls praktiska övningar i neurologisk undersökning och utvärderingsinstrument, arbete med kvalitetsregister samt gruppövningar med fallpresentationer.

Turordning

Rak turordning. 

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Neurologi delmål 1, 5

Kursens mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i neuroimmunologi, neuropatologi och de inflammatoriska CNS-sjukdomarnas patofysiologi. Goda kunskaper i diagnostik, monitorering och behandling av inflammatoriska CNS-sjukdomar. Praktisk kunskap skall uppnås avseende neurologisk undersöknings och utvärderingsmetodik: kvantitativa och kvalitativa utvärderingsskalor, neuroradiologiska och immunologiska undersökningar. Goda kunskaper skall uppnås avseende sjukdomarnas symtomatologi, förlopp och undersökningsfynd för att kunna genomföra adekvat diagnostik och differentialdiagnostik. Autentiska fall diskuteras för att ge praktisk övning. Praktisk kunskap om hur registrering i kvalitetsregister går till (Svenska MS registret). Goda kunskaper i akut handläggning och behandling av akuta inflammatoriska CNS-sjukdomar, de vanligaste immunmodulerande och symtomatiska behandlingarna, samt hur förlopp och behandling monitoreras.

Kursens innehåll och upplägg

Kursdeltagarna skall behärska neurologisk undersökningsmetodik (riktat neurologiskt status) och utvärderingsskalor. Praktisk övningar i kvalitetsregister (Svenska MS Registret) hålls. Fallgenomgångar ger möjlighet att presentera fall med symtomatologi, utredningsfynd, diagnostiska överväganden och förslag till behandling och uppföljning.

Kringkostnader

Kursen bedrivs måndag-fredag som internat. Resa får kursdeltagaren bekosta själv.

Antal deltagare

32

Krav för godkänd kurs

100% närvaro. Aktivt deltagande i kurs. Godkänt kurstest.

Kontaktperson

Jan Lycke, Jan.Lycke@neuro.gu.se
031-3421000

Kursansvarig

Jan Lycke, docent/överläkare,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.