/
/
/

Medicinskt ledarskap. Grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

  • Titel: Medicinskt ledarskap. Grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
  • Startdatum: 2016-10-10
  • Slutdatum: 2016-11-18
  • Målgrupp: Oavsett specialitet, Akutsjukvård, Allergologi, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Arbets- och miljömedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomskirurgi, Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, Barnkardiologi, Barnonkologi, Bild- och funktionsmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Gynekologisk onkologi, Handkirurgi, Hematologi, Hud- och könssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Infektionsmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Kirurgi, Klinisk bakteriologi och virologi, Klinisk farmakologi, Klinisk fysiologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk neurofysiologi, Klinisk patologi, Kärlkirurgi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar, Neonatologi, Neurokirurgi, Neurologi, Neuroradiologi, Nuklearmedicin, Obstetrik och gynekologi, Onkologi, Ortopedi, Plastikkirurgi, Psykiatri, Rehabiliteringsmedicin, Reumatologi, Rättsmedicin, Rättspsykiatri, Röst- och talrubbningar, Smärtlindring, Socialmedicin, Thoraxkirurgi, Urologi, Ögonsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 7.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Modern managementteori ser ledarskap som en indirekt påverkansprocess, inte längre som förmågan att påverka andra direkt, än mindre att bestämma ”över andra.” I läkarens mångfacetterade arbete finns det många sociala ytor där en sådan påverkansprocess kan göra sig gällande: relationen till patienten, dennes anhöriga, läkarkollegor, teamet, administrativa chefer och andra medarbetare. Kursens syfte är att utrusta kursdeltagarna med grunderna för det värdebaserade medicinska ledarskapet. Kursen kommer att innehålla ett teoretiskt moment men framför kräver ämnet en hel del praktiska färdigheter och ett nytt förhållningssätt till sig själv, andra och organisationen. Läkarens kommunikativa kompetens och personliga ledarskap kommer att stå i centrum.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Samtliga specialiteter delmål 13-18

Kursens mål

Efter genomförd kurs ska kursdeltagare äga

1) en djupare förståelse för det moderna ledarskapets teoretiska grund,
2) praktiska färdigheter i hur man leder sig själv och andra utifrån vårdens värdegrund samt
3) en stärkt aktörskap och förmågan att påverka positivt större komplexa organisationer såsom vården.

Kursens innehåll och upplägg

Kursmål nr 1 om det moderna ledarskapets teoretiska grund kommer att genomföras på distans med hjälp av ett inledande webbmöte, online kursmaterial samt en chattfunktion där kursdeltagare kan ställa frågor, registrera kommentarer samt interagera med kurskollegor och lärare. Utbildningsmomentet tar uppskattningsvis 16 timmar.

Kursmål nr 2 som handlar om praktiska färdigheter kommer att ske under ett två dagars internat. Färdigheterna kommer först att förklaras genom föreläsning och sedan att övas in genom praktiska övningar i samtalskonst (individuell coachning, gruppsamtal, svåra samtal), samt reflexion i smågrupper och storgrupp. Utbildningsmomentet tar uppskattningsvis 16 timmar.

Kursmål nr 3 som handlar om det stärka aktörskapet och initiativförmågan i ämnet säkras genom tillämpningen av ARL;s pedagogiska filosofi (Action Reflection Learning) som utgår ifrån kursdeltagarnas egna erfarenheter och kunskaper, kräver en informerad formulerad reflexion och syftar till upplyst handlande. Utbildningsmomentet tar uppskattningsvis 8 timmar.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100% närvaro. Att ha genomfört webbuppgifter, närvaro vid två dagars fysiskt möte samt utfört skriftlig uppgift kring patientfall inklusive reflektion och diskussion i smågrupp.

Kontaktperson

Axel Carlberg, axel.carlberg@med.lu.se
070-561 46 16

Kursansvarig

Axel Carlberg, doktor i etik,
Lunds Universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.