/
/
/

Medicinsk behandling av bröstcancer - behandlingsprinciper baserade på tumörbiologisk kunskap

  • Titel: Medicinsk behandling av bröstcancer - behandlingsprinciper baserade på tumörbiologisk kunskap
  • Startdatum: 2016-11-07
  • Slutdatum: 2016-11-12
  • Målgrupp: Onkologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 106.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna. Bröstcancer är uppdelad i ett antal undergrupper, baserat på olika biologiska och kliniska prognostiska- och behandlingsprediktiva markörer. Att öka den biologiska förståelsen är viktigt, för överlevnaden ska kunna förbättras i denna stora patientgrupp. Bröstcancer har allt mer blivit en medicinsk sjukdom, där behandling före och efter kirurgi är viktig. Dessa behandlingar är relativt standardiserade i vårdprogram. Förståelsen för principerna bakom dessa behandlingar är viktig för att kunna förklara värdet av dem för patient och anhöriga. Behandling för de patienter som får återfall i sin bröstcancer är helt individanpassad och då är kunskapen kring biologiska aspekter viktig för att anpassa behandlingsförslag, med syftet att patienter ska leva så länge som möjligt, med så god livskvalitet som möjligt.

Den ökade biologiska kunskapen kring bröstcancer har gjort att nya och målriktade behandlingar har introducerats under det senaste decenniet. Dessa har gett förlängd överlevnad i vissa undergrupper av patienter. De nya behandlingarna kombineras ofta med läkemedel som är väl kända och som funnits länge i användning. Att kunna optimera dessa kombinationer för varje patient är också viktigt för att öka överlevnaden i bröstcancer.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Onkologi delmål 1, 6, 7, 9, 17, 19, 20

Kursens mål

Målet med utbildningen är att lära onkologer att handlägga medicinsk behandling av bröstcancerpatienten baserat på tumörbiologiska principer. I detta ingår utredning av patientens primärsjukdom, kunskap kring vilka patienter som kan vara i behov av medicinsk behandling före/efter kirurgi och den biologiska bakgrunden. För patienter med recidiverande och spridd bröstcancer lära onkologer att handlägga utredning med alla viktiga biomarkörer samt de mest lämpade behandlingsalternativen för den enskilda patienten och den biologiska bakgrunden.

Den enskilde deltagaren kan förvänta sig ökade kunskaper i bröstcancerbiologi, bröstcancerdiagnostik och medicinsk behandling av bröstcancerpatienter.

Ökad kunskap om medicinsk handläggning av bröstcancer ger i förlängningen bättre och effektivare behandling av patienter, som i sin tur ger bättre överlevnad i sjukdomen.

Ökad kunskap om den medicinska behandlingen ger patienter bättre anpassad behandling, med mindre biverkningar och ökad livskvalitet. I detta uppnår man också att fler patienter kan botas och därmed kan vara mer aktiva i samhället till gagn för både individ och samhälle.

Kursens innehåll och upplägg

Föreläsningar under ca 18 timmar på förmiddagarna, multidisciplinära seminarier med patientfall under ca 12 timmar på eftermiddagarna.
Sista dagen enbart patientfall. Syftet är att kursdeltagarna då ges möjlighet att träna sina färdigheter på realistiska fall.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

Ge relevanta förslag till utredning och behandling för patient/er med recidiverande/spridd bröstcancer.

100% närvaro.

Kontaktperson

Ulla Wilking, ulla.wilking@ki.se
073-338 11 17

Kursansvarig

Jonas Bergh, professor, överläkare,
Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.